Ktl-icon-tai-lieu

Lựa Chọn Máy Bơm Cho Trạm Biến Áp

Được đăng lên bởi thunghechjonynguyen1994
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa: Điện – Tự động hóa
Lớp: CĐKT Điện – K9

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP

5

1. 1. Vài nét khái niệm về máy biến áp 5
1.1.1. Khái niệm chung.....................................................................................................5
1. 2. Định nghĩa về máy biến áp 6
1. 3. Các lượng định mức 7
1.3.1. Điện áp định mức....................................................................................................7
1.3.3. Công suất định mức................................................................................................8
1. 4. Công dụng của máy biến áp
1. 5. Cấu tạo của máy biến áp

8

9

1.5.1. Lõi sắt máy biến áp.................................................................................................9
1.5.1.1 Lõi sắt kiểu trụ......................................................................................................9
1.5.1.2 Lõi sắt kiểu bọc...................................................................................................10
1.5.1.3 Lõi sắt kiểu trụ....................................................................................................11
1.5.2. Dây quấn máy biến áp..........................................................................................13
1.5.3. Vỏ máy biến áp.....................................................................................................13
1.5.3.1 Thùng máy biến áp.............................................................................................13
1.5.3.2 Nắp thùng máy biến áp.......................................................................................14
1.6. Nguyên lý làm việc của máy biến áp.

15

1.7. Tiêu chuẩn hóa trong việc chế tạo máy biến áp điện lực
1.8. Mục đích yêu cầu và nhiệm vụ

16

17

1.8.1. Xác định các đại lượng cơ bản.............................................................................17
1.8.2. Tính toán các kích thước chủ yếu.........................................................................17
1.8.3. Tính toán dây quấn CA và HA.............................................................................18
1.8.4 Tính toán ngắn mạch.............................................................................................18
1.8.5 Tính toán hệ thống mạch từ và tham số không tải của máy biến áp....................18
1.8.6 Tính toán nhiệt và hệ thống làm nguội máy biến áp.............................................18
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC CH...
Khoa: Điện – Tự động hóa
Lớp: CĐKT Điện – K9
MỤC LỤC
MỤC LỤC
LI NI ĐU
CHƯƠNG 1: TNG QUAN V MÁY BIN ÁP
1. 1. Vài nét khái niệm về máy biến áp 5

1. 2. Định nghĩa về máy biến áp 6
1. 3. Các lượng định mức 7


1. 4. Công dụng của máy biến áp 8
1. 5. Cấu tạo của máy biến áp 9
 !"
#$%&"
'#$ ()
#$%&
'*+, !
-. !
/0 !
'10 !2
1.6. Nguyên lý làm việc của máy biến áp. 15
1.7. Tiêu chuẩn hóa trong việc chế tạo máy biến áp điện lực 16
1.8. Mục đích yêu cầu và nhiệm vụ 17
345678 9
'/:;#:6<=!
/:;>+,?@AB?
2/:;4
/:;C4D@AEC#9=E !
F/:;@AC5AG !
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KÍCH THƯC CH YU CA MBA "
Đồ Án Môn Học
GVHD: Nguyễn Ngọc Khánh
Lựa Chọn Máy Bơm Cho Trạm Biến Áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lựa Chọn Máy Bơm Cho Trạm Biến Áp - Người đăng: thunghechjonynguyen1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Lựa Chọn Máy Bơm Cho Trạm Biến Áp 9 10 441