Ktl-icon-tai-lieu

Lựa chọn thông số kỹ thuật công nghệ

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Hưng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 4 lần
4.1.Lựa chọn thông số kỹ thuật sơ đồ công nghệ và đông
bộ thiết bị khai thác áp dụng thử nghiệm
4.1.1. Lựa chọn khu vực áp dụng thử nghiệm
Tự viết
4.1.2.Lựa chon sơ đồ công nghệ khai thác
Theo kết quả nghiên cứu ở Chuyên đề “ Nghiên cứu lựa chọn và
đề xuất các sơ đồ công nghệ, đông bộ thiết bị cơ giới hóa khai
thác cho một số điề kiện địa chất kỹ thuật mỏ của các vỉa dày,
độ dốc đến 350 tỉnh Quảng Ninh ” , của đề tài chọn áp dụng thử
nghiệm công nghệ cơ giới hóa toàn bộ khai thác lò chợ hạ trần
than nóc, sử dụng dàn chống tự hành Vinaalta chế tạo tại Việt
Nam. Sơ đồ công nghệ khai thác xem hình 4.2
4.1.2.1 Các công đoạn chính của sơ đồ công nghệ khai thác
1.Chuẩn bị khu khai thác
Khu khai thác được chuẩn bị theo HTKT cột dài theo phương,
khấu giật từ biên giới về thượng trung tâm, các lò dọc vỉa vận
tải, thông gió và lò thượng khởi điểm lò chợ được đào bám trụ
2.Công tác khai thác
Khai thác lò chợ sử dụng đồng bộ thiết bị cơ giới hóa, khấu
gương bằng máy khấu combai, chống giữ lò chợ bằng dàn tự
hành có kết cấu hạ trần than nóc. Khai thác lò chợ bám trụ,
chiều cao gương khấu 2,7m, hạ trần thu hồi than phần chiều
dày vỉa còn lại qua lò chợ trụ. Sau mỗi chu kỳ khấu gương tiến
hành di chuyển máng cào và dàn chống, phần than nóc tự sập
đổ. Thu hồi than hạ trần bằng cách di chuyển máng thu hồi và
mở cửa tháo than hạ trần xuống máng cào luồng gương lò chợ

Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ khai thác
3.Công tác vận tải
- Vận tải than: Sử dụng đồng nhất 1 tuyến máng cào gương,
than khai thác ở gương và than thu hồi đucợ chất lên máng cào
gương, đổ xuống máng cào ở lò dọc vỉa, rồi xuống máng trượt

trên lò thượng vận tải rồi xuống bang tải chính của mỏ và qua
giếng chính lên mặt bằng sân công nghiệp của mỏ
- Vật liệu thiết bị được đưa qua giếng phụ rồi qua lò xuyên vỉa
rồi tới lò dọc vỉa thông gió cung cấp cho lò chợ
4.Công tác thông gió
Thông gió cho lò chợ thử nghiệm theo hệ thống thông gió
chung của mỏ. gió sạch theo giếng chính tới lò xuyên vỉa vận
tải và lò dọc vỉa vận tải rồi đến lò thượng thông gió rồi lò dọc
vỉa vận tải lên thông gió cho lò chợ. Gio thải qua lò dọc vỉa
thông gió,lò xuyên vỉa và được quạt hút ra ngoài
5.Cung cấp nước
Nưíc s¹ch ®ưîc lÊy tõ bÓ chøa møc +122 cöa lß giÕng phô, qua hÖ thèng èng
thÐp Φ110 trªn lß xuyªn vØa +105. T¹i vÞ trÝ gÆp vØa 8 rÏ lµm 2 nh¸nh, mét nh¸nh
theo lß däc vØa th«ng giã +105 V8-2 vµo cÊp nưíc cho tr¹m b¬m phun sư¬ng ë
thưîng khëi ®iÓm giai ®o¹n II, nh¸nh thø hai qua lß däc vØa th«ng giã +105 V81, thưîng trôc t¶i +50/+105 V...
4.1.Lựa chọn thông số kỹ thuật sơ đồ công nghệ và đông
bộ thiết bị khai thác áp dụng thử nghiệm
4.1.1. Lựa chọn khu vực áp dụng thử nghiệm
Tự viết
4.1.2.Lựa chon sơ đồ công nghệ khai thác
Theo kết quả nghiên cứu ở Chuyên đề “ Nghiên cứu lựa chọn và
đề xuất các sơ đồ công nghệ, đông bộ thiết bị cơ giới hóa khai
thác cho một số điề kiện địa chất kỹ thuật mỏ của các vỉa dày,
độ dốc đến 35
0
tỉnh Quảng Ninh ” , của đề tài chọn áp dụng thử
nghiệm công nghệ cơ giới hóa toàn bộ khai thác lò chợ hạ trần
than nóc, sử dụng dàn chống tự hành Vinaalta chế tạo tại Việt
Nam. Sơ đồ công nghệ khai thác xem hình 4.2
4.1.2.1 Các công đoạn chính của sơ đồ công nghệ khai thác
1.Chuẩn bị khu khai thác
Khu khai thác được chuẩn bị theo HTKT cột dài theo phương,
khấu giật từ biên giới về thượng trung tâm, các lò dọc vỉa vận
tải, thông gió và lò thượng khởi điểm lò chợ được đào bám trụ
2.Công tác khai thác
Khai thác lò chợ sử dụng đồng bộ thiết bị cơ giới hóa, khấu
gương bằng máy khấu combai, chống giữ lò chợ bằng dàn tự
hành có kết cấu hạ trần than nóc. Khai thác lò chợ bám trụ,
chiều cao gương khấu 2,7m, hạ trần thu hồi than phần chiều
dày vỉa còn lại qua lò chợ trụ. Sau mỗi chu kỳ khấu gương tiến
hành di chuyển máng cào và dàn chống, phần than nóc tự sập
đổ. Thu hồi than hạ trần bằng cách di chuyển máng thu hồi và
mở cửa tháo than hạ trần xuống máng cào luồng gương lò chợ
Lựa chọn thông số kỹ thuật công nghệ - Trang 2
Lựa chọn thông số kỹ thuật công nghệ - Người đăng: Nguyễn Bùi Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lựa chọn thông số kỹ thuật công nghệ 9 10 210