Ktl-icon-tai-lieu

Luận án thanh lắc

Được đăng lên bởi minhtran0208
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 3167 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ
viÖt nam
ViÖn c¬ häc
nguyÔn duy chinh
nghiªn cøu gi¶m dao ®éng cho c«ng tr×nh
theo m« h×nh con l¾c ngîc
chÞu t¸c dông cña ngo¹i lùc
luËn ¸n tiÕn sÜ c¬ häc
Hµ Néi – 2010
Luận án thanh lắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án thanh lắc - Người đăng: minhtran0208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Luận án thanh lắc 9 10 766