Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn nghiên cứu khả năng hấp phụ CR(VI) bằng vật liệu xọ dừa và ứng dụng xử lý nước thải xi mạ

Được đăng lên bởi Khue Mai
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

........................................................................................................ ii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................. vii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ viii
DANH MỤC HÌNH .....................................................................................................x

CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU .........................................................................................1

1.1. Đặt vấn đề .......................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ............................................................................................. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2
1.4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ................................................................ 3
1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ................................................................................ 4

CHƯƠNG II

TỔNG QUAN .................................................................................7

2.1. Crom và các hợp chất của Crom ......................................................................... 7
2.1.1.

Crom [1] .................................................................................................... 7

2.1.2.

Trạng thái tự nhiên ..................................................................................... 8

2.1.3.

Ứng dụng của một số hợp chất chứa Crom trong công nghiệp .................... 9

2.1.4.

Dược động học và độc tính của Crom VI ................................................. 10

2.1.4.1.

Dược động học của Crom ............................................................... 10

2.1.4.2.

Độc tính .......................................................................................... 11

2.2. Ô nhiễm kim loại nặng từ công nghiệp xi mạ .................................................... 13
2.3. Các quy định về nồng độ giới hạn của Crom (VI) ............................................. 17

iii

2.3.1.

Các tiêu chuẩn, qui định trên thế giới ...................................................... 17

2.3.2.

Các tiêu chuẩn củaViệt Nam ................................................................... 17

2.4. Các phương pháp xử lý nước thải chứa crom VI .......
iii
MC LC
LI CM ƠN ........................................................................................................ ii
DANH MC CH VIT TT ................................................................................. vii
DANH MC BNG ................................................................................................ viii
DANH MC HÌNH ..................................................................................................... x
CHƯƠNG I M ĐẦU ......................................................................................... 1
1.1. Đặt vn đề .......................................................................................................... 1
1.2. Mc tiêu ca đề tài ............................................................................................. 2
1.3. Đối tượng và phm vi nghn cu ....................................................................... 2
1.4. Ni dung và phương pháp nghn cu ................................................................ 3
1.5. Ý nghĩa thc tin ca đề tài ................................................................................ 4
CHƯƠNG II TNG QUAN ................................................................................. 7
2.1. Crom và các hp cht ca Crom ......................................................................... 7
2.1.1. Crom [1] .................................................................................................... 7
2.1.2. Trng thái t nhn ..................................................................................... 8
2.1.3. ng dng ca mt s hp cht cha Crom trong ng nghip .................... 9
2.1.4. Dược động hc và độc nh ca Crom VI ................................................. 10
2.1.4.1. Dược động hc ca Crom ............................................................... 10
2.1.4.2. Độc nh .......................................................................................... 11
2.2. Ô nhim kim loi nng t công nghip xi m .................................................... 13
2.3. Các quy định v nng độ gii hn ca Crom (VI) ............................................. 17
Luận văn nghiên cứu khả năng hấp phụ CR(VI) bằng vật liệu xọ dừa và ứng dụng xử lý nước thải xi mạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn nghiên cứu khả năng hấp phụ CR(VI) bằng vật liệu xọ dừa và ứng dụng xử lý nước thải xi mạ - Người đăng: Khue Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Luận văn nghiên cứu khả năng hấp phụ CR(VI) bằng vật liệu xọ dừa và ứng dụng xử lý nước thải xi mạ 9 10 52