Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp đại học : Robot di động theo dấu tường

Được đăng lên bởi Thế Thức
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ

BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ
šš&››

BK

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ROBOT DI ĐỘNG THEO
DẤU TƯỜNG

Sinh viên thực hiện :
Cán bộ hướng dẫn :

DOÃN MINH ĐĂNG
MSSV: P9900012
TS. NGUYỄN TẤN TIẾN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO
KHÓA 1: 1999 - 2004
TP.Hồ Chí Minh, 07/2004

Lôøi caûm ôn
Ñeå thöïc hieän ñeà taøi, taùc giaû ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu söï chæ daãn, giuùp ñôõ vaø
ñoäng vieân quyù baùu cuûa nhieàu ngöôøi, thieáu moät trong caùc söï giuùp ñôõ ñoù cuõng coù theå
laøm cho ñeà taøi khoâng ñaït keát quaû nhö hieän nay.
Tröôùc heát, em xin baøy toû loøng caûm ôn saâu saéc ñoái vôùi thaày TS. Nguyeãn Taán
Tieán, ngöôøi thaày höôùng daãn ñaõ taän tình chæ cho em phöông phaùp nghieân cöùu khoa
hoïc, thaày cuõng ñaõ cung caáp cho em raát nhieàu kieán thöùc chuyeân saâu ñeå thöïc hieän ñeà
taøi.
Em cuõng voâ cuøng caûm ôn coâ Th.S Traàn Thò Ngoïc Dung vaø caùc thaày coâ ôû
chöông trình ñaøo taïo Kyõ sö chaát löôïng cao, thaày TS. Nguyeãn Vaên Giaùp vaø caùc thaày
coâ ôû boä moân Cô Ñieän Töû, Khoa Cô khí, Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ñaõ
tham gia quaù trình ñaøo taïo vaø höôùng daãn em trong suoát thôøi gian hoïc ñaïi hoïc, nhôø
caùc thaày coâ maø em coù ñuû kieán thöùc vaø loøng töï tin ñeå thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu
naøy cuõng nhö caùc ñeà taøi trong töông lai.
Beân caïnh ñoù, söï hôïp taùc vaø giuùp ñôõ cuûa baïn beø vaø caùc theá heä ñaøn anh cuõng
giuùp toâi raát nhieàu trong vieäc thöïc hieän ñeà taøi naøy. Em xin ñöôïc caûm ôn KS. Löu
Tuaán Anh, Khoa Coâng ngheä Vaät Lieäu, ngöôøi ñaõ höôùng daãn em ñi vaøo nghieân cöùu
veø robot, Th.S Traàn Vaên Tuøng vaø caùc baïn ôû Phoøng thí nghieäm Thieát Keá Maùy ñaõ
tích cöïc giuùp ñôõ em trong thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi. Toâi cuõng xin chaân thaønh caûm
ôn caùc baïn cuøng hoïc lôùp Cô Ñieän Töû – Vieät Phaùp 99, ñaëc bieät laø caùc baïn Ñoaøn
Hieäp, Nguyeãn Anh Kieät, Phaïm Huyønh Phong, Nguyeãn Minh Trung, nhöõng ngöôøi
cuøng nghieân cöùu veà robot di ñoäng ñaõ cho toâi caùc yù kieán ñoùng goùp quyù giaù!
Con cuõng xin caûm ôn gia ñình ñaõ luoân chaêm soùc vaø quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa
con, con voâ cuøng caûm ôn vaø luoân töï haøo vì coù Boá, Meï, Chò luoân ñoäng vieân con
trong quaù trình hoïc taäp.
Vaø cuoái cuøng, toâi xin göûi lôøi caûm ôn tôùi nhöõng ngöôøi ñaõ tham gia giuùp ñôõ toâi
trong quaù trình thöïc hieän luaän vaên maø toâi chöa neâu teân ôû ñaây, söï giuùp ñôõ cuûa hoï duø
ít hay nhieàu cuõng ñoùng...
ĐẠI HC QUC GIA TP. H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ
BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ
šš&››
BK
LUN VĂN TT NGHIP ĐẠI HC
ROBOT DI ĐỘNG THEO
DU TƯỜNG
Sinh viên thc hin : DOÃN MINH ĐĂNG
MSSV: P9900012
Cán b hướng dn : TS. NGUYN TN TIN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO K SƯ CHT LƯỢNG CAO
KHÓA 1: 1999 - 2004
TP.H Chí Minh, 07/2004
Luận văn tốt nghiệp đại học : Robot di động theo dấu tường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp đại học : Robot di động theo dấu tường - Người đăng: Thế Thức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp đại học : Robot di động theo dấu tường 9 10 315