Ktl-icon-tai-lieu

Lực điện động

Được đăng lên bởi vosonghy1989-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3:

LỰC ĐIỆN ĐỘNG (LĐĐ)
3.1. Khái niệm chung.
3.2. Các phương pháp xác định lực điện động.
3.2.1. Tính LĐĐ theo định luật BIO-XAVA-LAPLACE
3.2.2. Tính LĐĐ theo ppháp cân bằng năng lượng.
3.3. Tính LĐĐ một số trường hợp thường gặp.
3.4. Tính LĐĐ ở mạch điện xoay chiều 1 pha.
3.5. Tính LĐĐ ở mạch điện xoay chiều 3 pha.
3.6. Độ bền điện động của thiết bị điện
3.7. Trường hợp Cộng hưởng cơ khí.











CHƯƠNG 3: LỰC ĐIỆN ĐỘNG

Mäüt váût dáùn âàût trong tæì træåìng, khi coï doìng
âiãûn I chaûy qua seî chëu taïc âäüng cuía mäüt læûc.
Læûc naìy coï xu hæåïng laìm biãún daûng hoàûc
chuyãøn dåìi váût dáùn âãø tæì thäng xuyãn qua noï
laì låïn nháút.
Læûc âoï goüi laì læûc âiãûn âäüng, chiãöu cuía læûc
âiãûn âäüng âæåüc xaïc âënh theo quy tàõc baìn tay
traïi
ÅÍ traûng thaïi laìm viãûc bçnh thæåìng, trë säú cuía
doìng âiãûn khäng låïn nãn LÂÂ sinh ra khäng âuí låïn
âãø coï thãø laìm aính hæåíng âãún âäü bãön væîng
kãút cáúu cuía thiãút bë.
Nhæng khi åí chãú âäü ngàõn maûch, doìng tàng lãn

3.1. KHÁI NIỆM CHUNG


Våïi doìng âiãûn xoay chiãöu, doìng âiãûn xung kêch
âæåüc tênh theo cäng thæïc nhæ sau:

I XK K XK






2 I nm

Trong âoï : KXK laì hãû säú xung kêch cuía doìng âiãûn,
tênh âãún aính hæåíng cuía thaình pháön khäng chu
kyì vaì thæåìng láúy KXK = 1,8; Inm laì trë hiãûu duûng
cuía doìng ngàõn maûch xaïc láûp.
Do váûy chuïng ta phaíi tênh toaïn LÂÂ taïc âäüng lãn
thiãút bë trong træåìng håüp naìy âãø khi tênh choün
thiãút bë phaíi âaím baío âäü bãön âiãûn âäüng. Âäü
bãön âiãûn âäüng cuía thiãút bë laì khaí nàng chëu
âæåüc LÂÂ do doìng ngàõn maûch sinh ra.
Viãûc tênh toaïn LÂÂ thæåìng âæåüc tiãún haình theo 2

3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LĐĐ.
3.2.1. TÍNH TOÁN THEO ĐỊNH LUẬT BIO-XAVA-LAPLACE
Xeït mäüt âoaûn maûch voìng dl1(m) coï doìng
âiãûn i1 (A) âi qua, âæåüc âàût trong tæì træåìng våïi tæì
caím B (T) nhæ hçnh 3.1, thç
mäüt læûc (3.1)
dF (N)
dFseî
icoï
1 B.dl1 sin 
taïc âäüng lãn dl1:
Trong âoï:  laì goïc giæîa B vaì dl1, hæåïng âi cuía
dl1 theo chiãöu cuía doìng âiãûn i1.
Læûc âiãûn âäüng taïc duûng lãn âoaûn maûch
l
l
voìng våïi chiãöu daìi
l1 (m)
bàòng täøng caïc læûc thaình
F dF i1 B sin  .dl1
(3.2)
pháön.
0
0
1

1

3.2.1. TÍNH TOÁN THEO ĐỊNH LUẬT BIO-XAVA-LAPLACE
Nãúu maûch voìng nàòm trong mäi træåìng coï âäü
tæì tháøm cäú âënh  = const, nhæ trong chán khäng
hoàûc khäng khê, viãûc xaïc âënh tæì cảm B tæång âäúi
thuáûn tiãûn ykhi sæí duûng âënh luáût Bio - Xava Laplace.
dl2

B
0

i1

β

x

i2

dF
z

dl1

dH
M
Hình 3.1

3....
CHƯƠNG 3:
LỰC ĐIỆN ĐỘNG (LĐĐ)
3.1. Khái niệm chung.
3.2. Các phương pháp xác định lực điện động.
3.2.1. Tính LĐĐ theo định luật BIO-XAVA-LAPLACE
3.2.2. Tính LĐĐ theo ppháp cân bằng năng lượng.
3.3. Tính LĐĐ một số trường hợp thường gặp.
3.4. Tính LĐĐ ở mạch điện xoay chiều 1 pha.
3.5. Tính LĐĐ ở mạch điện xoay chiều 3 pha.
3.6. Độ bền điện động của thiết bị điện
3.7. Trường hợp Cộng hưởng cơ khí.
Lực điện động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lực điện động - Người đăng: vosonghy1989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Lực điện động 9 10 799