Ktl-icon-tai-lieu

LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN ÔTÔ

Được đăng lên bởi lamkhun13579
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1 : LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN ÔTÔ
Câu 1: Đường đặc tính tốc độ động cơ là đồ thị chỉ sự phụ thuộc của ………….. theo số vòng quay n.
a)Ne , Me, Gt, ge, φ.
c*) Ne , Gt, ge, Me.
b) Ne , Gt, ge, f, φ.
d)Pf, Pw, φ, Ne , Me.
Câu 2: Đường đặc tính tốc độ của động cơ nhân được bằng cách thí nghiệm trên bệ thử chế độ nhiên liệu.
a) Cầm chừng.
b) Tăng tốc.
c) Đóng hết cánh bướm ga đối với động cơ xăng.
d*) Đặt thanh răng của bơm cao áp ứng chế độ cấp nhiên liệu hoàn toàn.
Câu 3: Khi kéo hết thanh răng bơm cao áp hoặc mở hết bướm ga ta được :
a) Đường đặc tính cục bộ
c) Đường đặc tính lực cản
b) Đường đặc tính công suất có ích
d) *Đường đặc tính ngoài động cơ
Câu 4: Khi đặt thanh răng ở một vị trí bất kỳ ta có
a) 2 đường đặc tính
b) Đường đặc tính tốc độ ngoài và đường đặc tính tốc độ cục bộ
c) Vô số đường đặc tính tốc độ
d) *1 đường đặc tính tốc độ cục bộ
Câu 5: Khi tăng tốc vòng quay trục khuỷu động cơlơn hơn giá trị nN ( số vòng quay công suất cực đại) thì:
a) Công suất sẽ tăng lên một ít
c) *Công suất sẽ giảm
b) Công suất sẽ không thay đổi
d) Lực kéo tăng lên để thắng lực cản
Câu 6: Khả năng thích ứng của động cơ đối với sự tăng tải do các ngoại lực tác dụng được xét theo công thức:
a) K=

Me
Mn

b) K=

N k max
Mn

Mn

c) K= N
k
d) *K=

M n max
Mn

Câu 7: Hệ số thích ứng K có gí trị: K  1,1  1,15
a) *Đối với động cơ Diesel không có phun đậm đặc
b) Đối với động cơ Diesel có phun đậm đặc
Câu 8: Hệ số thích ứng K có gí trị: K  1,1  1, 25

c) Đối với động cơ Xăng 4 kỳ
d) Đối với động cơ Xăng 2 kỳ

a) Đối với động cơ Diesel không có phun đậm đặc
b) *Đối với động cơ Diesel có phun đậm đặc
Câu 9: Hệ số thích ứng K có gí trị: K  1,1  1,35

c) Đối với động cơ Xăng 4 kỳ
d) Đối với động cơ Xăng 2 kỳ

a) Đối với động cơ Diesel không có phun đậm đặc
c) *Đối với động cơ Xăng 4 kỳ
b) Đối với động cơ Diesel có phun đậm đặc
d) Đối với động cơ Xăng 2 kỳ
Câu 10: Tính momen quay cực đại Mmax khi có momen quay Mn=122,58 (Nm) đối với động cơ Diesel không có
bộ phun đậm đặc:
a) *Mmax= K.Mn = 140,96 (Nm)
c) Mmax= K.Mn = 153,22 (Nm)
b) Mmax= K.Mn = 147,07 (Nm)
d) Mmax= K.Mn = 165,48 (Nm)
Câu 11: Để xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ , người ta áp dụng công thức:

n
ne
n
c( e )
 b( e ) 2
n N 3]
a) Ne=Nmax[a n N
nN +
ne
n
 b( e ) 2
b) Ne=Memax[a n N
nN +

n
c( e )
n N 3]

c) * N e  N e max [a (

ne
n
n
)  b( e ) 2  c ( e ) 3 ]
nN
ne max
ne max

n
ne
ne
c( e )
 b( ) 2
n N 3]
d) Ne=Me[a n N
nN +

Đối với phương trình biểu diễn t   h . p .cd .0 .c (dùng ...
CHƯƠNG 1 : LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN ÔTÔ
Câu 1: Đường đặc tính tốc độ động cơ là đồ thị chỉ sự phụ thuộc của ………….. theo số vòng quay n.
a)N
e
, M
e
, G
t
, g
e
, φ.
b)
N
e
, G
t
, g
e
, f, φ.
c*) N
e
, G
t
, g
e,
M
e
.
d)P
f
, P
w
, φ, N
e
, M
e
.
Câu 2: Đường đặc tính tốc độ của động cơ nhân được bằng cách thí nghiệm trên bệ thử chế độ nhiên liệu.
a) Cầm chừng.
b) Tăng tốc.
c) Đóng hết cánh bướm ga đối với động cơ xăng.
d*) Đặt thanh răng của bơm cao áp ứng chế độ cấp nhiên liệu hoàn toàn.
Câu 3: Khi kéo hết thanh răng bơm cao áp hoặc mở hết bướm ga ta được :
a) Đường đặc tính cục bộ
b) Đường đặc tính công suất có ích
c) Đường đặc tính lực cản
d) *Đường đặc tính ngoài động cơ
Câu 4: Khi đặt thanh răng ở một vị trí bất kỳ ta có
a) 2 đường đặc tính
b) Đường đặc tính tốc độ ngoài và đường đặc tính tốc độ cục bộ
c) Vô số đường đặc tính tốc độ
d) *1 đường đặc tính tốc độ cục bộ
Câu 5: Khi tăng tốc vòng quay trục khuỷu động cơlơn hơn giá trị n
N
( số vòng quay công suất cực đại) thì:
a) Công suất sẽ tăng lên một ít
b) Công suất sẽ không thay đổi
c) *Công suất sẽ giảm
d) Lực kéo tăng lên để thắng lực cản
Câu 6: Khả năng thích ứng của động cơ đối với sự tăng tải do các ngoại lực tác dụng được xét theo công thức:
a) K=
n
e
M
M
b) K=
n
k
M
N
max
c) K=
k
n
N
M
d) *K=
n
n
M
M
max
Câu 7: Hệ số thích ứng K có gí trị:
1,1 1,15K
a) *Đối với động cơ Diesel không có phun đậm đặc
b) Đối với động cơ Diesel có phun đậm đặc
c) Đối với động cơ Xăng 4 kỳ
d) Đối với động cơ Xăng 2 kỳ
Câu 8: Hệ số thích ứng K có gí trị:
1,1 1,25K
a) Đối với động cơ Diesel không có phun đậm đặc
b) *Đối với động cơ Diesel có phun đậm đặc
c) Đối với động cơ Xăng 4 kỳ
d) Đối với động cơ Xăng 2 kỳ
Câu 9: Hệ số thích ứng K có gí trị:
1,1 1,35K
a) Đối với động cơ Diesel không có phun đậm đặc
b) Đối với động cơ Diesel có phun đậm đặc
c) *Đối với động cơ Xăng 4 kỳ
d) Đối với động cơ Xăng 2 kỳ
Câu 10: Tính momen quay cực đại M
max
khi có momen quay M
n
=122,58 (Nm) đối với động cơ Diesel không có
bộ phun đậm đặc:
a) *M
max
= K.M
n
= 140,96 (Nm)
b) M
max
= K.M
n
= 147,07 (Nm)
c) M
max
= K.M
n
= 153,22 (Nm)
d) M
max
= K.M
n
= 165,48 (Nm)
Câu 11: Để xây dựng đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ , người ta áp dụng công thức:
LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN ÔTÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN ÔTÔ - Người đăng: lamkhun13579
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN ÔTÔ 9 10 634