Ktl-icon-tai-lieu

lược dồ quan hệ

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
CHUYÊN ĐỀ 4: CÁC DẠNG CHUẨN HÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ
I. Tại sao phải chuẩn hóa cơ sở dữ liệu?
Xét ví dụ sau đây về một quan hệ trên lược đồ quan hệ:
Ví dụ 1: KếtQuảHọcPhần(Mã SV, Họ và tên, Mã HP, Tên HP, Điểm)
Mã SV
Họ và tên
Mã HP
Tên HP
Điểm
HHA001 Nguyễn Văn An
HP01
Toán rời rạc
6.5
HHA002 Nguyễn Thu Ân
HP02
Cơ sở dữ liệu
7.0
HHA003 Nguyễn Văn Bình
HP01
Toán rời rạc
7.5
HHA001 Nguyễn Văn An
HP03
Tin học đại cương
8.0
HHA002 Nguyễn Thu Ân
HP01
Toán rời rạc
6.0
HHA001 Nguyễn Văn An
HP02
Cơ sở dữ liệu
7.0
Cách tổ chức dữ liệu như ví dụ 1 có những nhược điểm sau đây:
A. Dư thừa dữ liệu: Cùng 01 sinh viên nhưng không chỉ có mã sinh viên mà
họ tên sinh viên cũng bị lặp đi lặp lại nhiều lần ở các vị trí khác nhau. Tương tự, cùng
một học phần thì không chỉ có mã học phần mà tên học phần cũng bị lặp lại ở những
vị trí khác nhau.
B. Khó khăn khi cập nhật dữ liệu:
- Thêm: Ta không thể thêm tên một học phần mới vào quan hệ nếu học phần
đó chưa được sinh viên nào đăng ký. Tương tự ta không thể thêm thông tin về một
sinh viên mới nếu sinh viên đó chưa đăng ký một học phần nào.
- Xóa: Nếu ta xóa thông tin về học phần Toán rời rạc thì cũng sẽ mất luôn
thông tin của sinh viên Nguyễn Văn Bình có mã sinh viên là HHA003 vì chỉ có một
bản ghi duy nhất có chứa thông tin về sinh viên này.
- Sửa: Giả sử có 1000 sinh viên đăng ký học môn Tin học đại cương, khi đó sẽ
có 1000 bản ghi có liên quan đến Tin học đại cương. Nếu ta muốn đổi tên môn Tin
học đại cương thành Tin học văn phòng thì ta sẽ phải cập nhật tên môn ở 1000 vị trí
tương ứng, gây mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.
C. Không nhất quán dữ liệu: Là hệ quả của 02 điều trên.
II. Các dạng chuẩn hóa của lược đồ quan hệ
A. Dạng chuẩn 1
Một lược đồ quan hệ R(Ω) được gọi là ở dạng chuẩn 1 (1NF) nếu như toàn
bộ các thuộc tính đều mang giá trị đơn và nguyên tố.
Ví dụ 2: Xét một quan hệ trên lược đồ quan hệ Nhân Viên:
Mã NV
Họ tên
Chuyên Môn
Ngoại Ngữ
NV01
Nguyễn Văn An
Kỹ sư xây dựng
Tiếng Anh
Tiếng Anh
NV02
Nguyễn Thị Ánh
Kiến trúc sư
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
NV03
Lê Văn Bình
Cử nhân Kinh tế
Tiếng Trung
TRANG 1

ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
Từ quan hệ trên ta dễ thấy lược đồ quan hệ Nhân Viên không đạt chuẩn 1 do
thuộc tính Ngoại Ngữ không mang giá trị đơn.
B. Dạng chuẩn 2
Một lược đồ quan hệ R(Ω) được gọi là ở dạng chuẩn 2 (2NF) nếu nó ở dạng
chuẩn 1 và mỗi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào một khóa
nào đó của lược đồ quan hệ.
Lưu ý...
ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
TRANG 1
CHUYÊN Đ 4: CÁC DNG CHUN HÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN H
I. Ti sao phi chuẩn hóa cơ sở d liu?
Xét ví d sau đây về mt quan h trên lược đồ quan h:
Ví d 1: KếtQuHcPhn(Mã SV, H và tên, Mã HP, Tên HP, Điểm)
Mã SV
H và tên
Mã HP
Tên HP
Điểm
HHA001
Nguyễn Văn An
HP01
Toán ri rc
6.5
HHA002
Nguyn Thu Ân
HP02
Cơ sở d liu
7.0
HHA003
Nguyễn Văn Bình
HP01
Toán ri rc
7.5
HHA001
Nguyễn Văn An
HP03
Tin học đại cương
8.0
HHA002
Nguyn Thu Ân
HP01
Toán ri rc
6.0
HHA001
Nguyễn Văn An
HP02
Cơ sở d liu
7.0
Cách t chc d liệu như ví dụ 1 có những nhược điểm sau đây:
A. thừa d liu: Cùng 01 sinh viên nhưng không ch sinh viên
h tên sinh viên cũng bị lặp đi lặp li nhiu ln các v trí khác nhau. Tương tự, cùng
mt hc phn thì không ch hc phn tên hc phần cũng bị lp li nhng
v trí khác nhau.
B. Khó khăn khi cập nht d liu:
- Thêm: Ta không th thêm tên mt hc phn mi vào quan h nếu hc phn
đó chưa được sinh viên nào đăng ký. Tương t ta không th thêm thông tin v mt
sinh viên mi nếu sinh viên đó chưa đăng ký một hc phn nào.
- Xóa: Nếu ta xóa thông tin v hc phn Toán ri rạc thì cũng sẽ mt luôn
thông tin ca sinh viên Nguyễn Văn Bình mã sinh viên HHA003 ch mt
bn ghi duy nht có cha thông tin v sinh viên này.
- Sa: Gi s có 1000 sinh viên đăng ký hc môn Tin học đại cương, khi đó sẽ
1000 bản ghi liên quan đến Tin học đại cương. Nếu ta muốn đổi tên môn Tin
học đại cương thành Tin học văn phòng thì ta sẽ phi cp nht tên môn 1000 v trí
tương ứng, gây mt nhiu thi gian và d xy ra sai sót.
C. Không nht quán d liu: h qu của 02 điều trên.
II. Các dng chun hóa của lược đồ quan h
A. Dng chun 1
Một lược đồ quan h R(Ω) đưc gi dng chun 1 (1NF) nếu như toàn
b các thuộc tính đều mang giá tr đơn và nguyên t.
Ví d 2: Xét mt quan h trên lược đ quan h Nhân Viên:
Mã NV
H tên
Chuyên Môn
Ngoi Ng
NV01
Nguyễn Văn An
K sư xây dựng
Tiếng Anh
NV02
Nguyn Th Ánh
Kiến trúc sư
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
NV03
Lê Văn Bình
C nhân Kinh tế
Tiếng Anh
Tiếng Trung
lược dồ quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lược dồ quan hệ - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
lược dồ quan hệ 9 10 359