Ktl-icon-tai-lieu

Lưới đo vẽ

Được đăng lên bởi trananhsonas-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Prepared by: Dr.Prof. VO CHI MY.
Prepared by: Dr.Prof. VO CHI MY.
6.2- líi khèng chÕ ®o vÏ
6.2- líi khèng chÕ ®o vÏ
Kh¸i niÖm
Kh¸i niÖm
Líi khèng chÕ ®o vÏ má lµ tËp hîp ®iÓm
Líi khèng chÕ ®o vÏ má lµ tËp hîp ®iÓm
trong lßng má, trªn c¸c tÇng khai th¸c.
trong lßng má, trªn c¸c tÇng khai th¸c.
Lµm c¬ së trùc tiÕp ®o vÏ chi tiÕt thµnh lËp
Lµm c¬ së trùc tiÕp ®o vÏ chi tiÕt thµnh lËp
c¸c lo¹i b¶n ®å hiÖn tr¹ng cña má
c¸c lo¹i b¶n ®å hiÖn tr¹ng cña má
Lµm c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa
Lµm c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa
phôc vô qu¸ tr×nh khai th¸c má, b¶o ®¶m qui
phôc vô qu¸ tr×nh khai th¸c má, b¶o ®¶m qui
tr×nh khai th¸c hiÖu qu¶ vµ an toµn.
tr×nh khai th¸c hiÖu qu¶ vµ an toµn.
Lưới đo vẽ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưới đo vẽ - Người đăng: trananhsonas-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Lưới đo vẽ 9 10 331