Ktl-icon-tai-lieu

Lý đại cương A1

Được đăng lên bởi sang20021993
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3092 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tài liệu ôn tập Lý A1

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tài liệu ôn tập: VẬT LÝ A1
Mã môn học: 0002011

BỘ MÔN VẬT LÝ
Chương I: Động Học Chất Điểm
1.1. Thế nào là hệ quy chiếu quán tính. Hệ quy chiếu gắn tại mặt đất có phải là hệ quy chiếu
quán tính không?
Hệ qui chiếu quán tính là hệ qui chiếu đứng yên tuyệt đối. Tất cả những hệ qui chiếu
chuyển động so với hệ qui chiếu quán tính với vận tốc không đổi cũng là các hệ qui chiếu quán
tính.
Hệ qui chiếu gắn liền với mặt đất một cách gần đúng có thể xem là hệ qui chiếu quán
tính. Vì thật ra không thể nào tìm được một hệ qui chiếu đứng yên tuyệt đối. Tuy nhiên nếu xét
trong một vùng không gian nhỏ hẹp, chẳng hạn ta chỉ xem xét thái dương hệ khi đó mặt trời có
thể xem là đứng yên tuỵệt đối hay hệ qui chiếu gắn với mặt trời là hệ đứng yên tuyệt đối. Ngoài
ra nếu xét trong một khoảng thời gian đủ ngắn thì chuyển động của trái đất trên quỹ đạo quanh
mặt trời gần như là chuyển động thẳng và gia tốc thẳng cũng không đáng kể. Vì thế có thể xem
là chuyển động thẳng đều so với mặt trời. Vì lý do đó ta có thể coi hệ qui chiếu gắn với mặt đất
là hệ qui chiếu quán tính được.
1.2: Hãy cho biết ý nghĩa vật lý của gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến. Viết các biểu thức
của chúng. Một chất điểm chuyển động chậm dần trên một đường tròn, hãy xác định một cách
định tính phương chiều của các vectơ vận tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc
toàn phần của chất điểm đó (vẽ hình).
Gia tốc tiếp tuyến là đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ thay đổi về độ lớn của vector
vận tốc theo thời gian còn gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho mức độ thay đổi về phương chiều
của vector vận tốc theo thời gian.

G
G
at = dv τ
dt

2 G
G
an − v n
R

G
G
Trong đó τ là vector đơn vị trên phương tiếp tuyến của quỹ đạo và n là là vector pháp tuyến
của quỹ đạo tại điểm đang khảo sát.

Chất điểm chuyển động chậm dần trên đường tròn khi đó phương của vector vận tốc luôn
nằm trên phương tiếp tuyến của quỹ đạo tại điểm đang xét chiều là chiều chuyển động. Phương
của gia tốc tiếp tuyến khi đó cũng nằm trên phương của vector vận tốc, tuy nhiên chiều của nó
ngược chiều với vector vận tốc. Phương của gia tốc pháp tuyến luôn nằm trên phương bán kính
của quỹ đạo và chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
1.3: Từ độ cao h, chất điểm A được thả rơi tự do trong khi đó chất điểm B được ném ngang với
G
vận tốc V . Hãy cho biết độ giảm thế năng và vận tốc của hai chất điểm đó có bằng nhau không
khi đến mặt đất.
Khi đến mặt đất độ gi...
Tài liu ôn tp Lý A1 1
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM K THUT Tài liu ôn tp: VT LÝ A1
KHOA KHOA HC CƠ BN Mã môn hc: 0002011
B MÔN VT LÝ
Chương I: Động Hc Cht Đim
1.1. Thế nào là h quy chiếu quán tính. H quy chiếu gn ti mt đất có phi là h quy chiếu
quán tính không?
H qui chiếu quán tính là h qui chiếu đứng yên tuyt đối. Tt c nhng h qui chiếu
chuyn động so vi h qui chiếu quán tính vi vn tc không đổi cũng là các h qui chiếu quán
tính.
H qui chiếu gn lin vi mt đất mt cách gn đúng có th xem là h qui chiếu quán
tính. Vì tht ra không th nào tìm được mt h qui chiếu đứng yên tuyt đối. Tuy nhiên nếu xét
trong mt vùng không gian nh hp, chng hn ta ch xem xét thái dương h khi đó mt tri có
th xem là đứng yên tuỵệt đối hay h qui chiếu gn vi mt tri là h đứng yên tuyt đối. Ngoài
ra nếu xét trong mt khong thi gian đủ ngn thì chuyn động ca trái đất trên qu đạo quanh
mt tri gn như là chuyn động thng và gia tc thng cũng không đáng k. Vì thế có th xem
là chuyn động thng đều so vi mt tri. Vì lý do đó ta có th coi h qui chiếu gn vi mt đất
là h qui chiếu quán tính được.
1.2: Hãy cho biết ý nghĩa vt lý ca gia tc tiếp tuyến và gia tc pháp tuyến. Viết các biu thc
ca chúng. Mt cht đim chuyn động chm dn trên mt đường tròn, hãy xác định mt cách
định tính phương chiu ca các vectơ vn tc, gia tc tiếp tuyến, gia tc pháp tuyến và gia tc
toàn phn ca cht đim đó (v hình).
Gia tc tiếp tuyến là đại lượng vt lý đặc trưng cho mc độ thay đổi v độ ln ca vector
vn tc theo thi gian còn gia tc pháp tuyến đặc trưng cho mc độ thay đổi v phương chiu
ca vector vn tc theo thi gian.
2
GG G
tn
dv v
aa
dt R
G
n
G
Trong đó là vector đơn v trên phương tiếp tuyến ca qu đạo và
τ n
G
là là vector pháp tuyến
ca qu đạo ti đim đang kho sát.
Cht đim chuyn động chm dn trên đường tròn khi đó phương ca vector vn tc luôn
nm trên phương tiếp tuyến ca qu đạo ti đim đang xét chiu là chiu chuyn động. Phương
ca gia tc tiếp tuyến khi đó cũng nm trên phương ca vector vn tc, tuy nhiên chiu ca nó
ngược chiu vi vector vn tc. Phương ca gia tc pháp tuyến luôn nm trên phương bán kính
ca qu đạo và chiu luôn hướng vào tâm ca qu đạo.
1.3: T độ cao h, cht đim A được th rơi t do trong khi đó cht đim B được ném ngang vi
vn tc V
G
. Hãy cho biết độ gim thế năng và vn tc ca hai cht đim đó có bng nhau không
khi đến mt đất.
Khi đến mt đất độ gim thế năng ca hai cht đim là như nhau vì . Tuy nhiên
vn tc ca chúng khác nhau khi đến mt đất vì: nếu b qua sc cn ca không khí
t
Emgh
Δ
Vn tc ca vt rơi t do
0
0v v at gt
=
+=+
G
G
GG G
Vn tc ca vt ném ngang vgtV
=
+
G
G
G
Lý đại cương A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý đại cương A1 - Người đăng: sang20021993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Lý đại cương A1 9 10 744