Ktl-icon-tai-lieu

Lý lịch chuyên gia tư vấn

Được đăng lên bởi Phan Cường
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Vị trí dự kiến đảm nhiệm: Giám sát trưởng công trình
Tên nhà thầu: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hùng Cường
Họ tên chuyên gia: Vương Thanh Hải
Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Ngày, tháng, năm sinh: ngày 8 tháng 12 năm 1986
Tham gia tổ chức nghề nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hùng
Cường
Quá trình công tác:
Thời gian
2009-2011

2011-2013

2013-2015

Tên cơ quan
đơn vị công tác
Công ty Tư vấn
xây dựng Miền
Trung
Công ty cổ phần
tư vấn và xây
dựng Hùng
Cường
Công ty cổ phần
tư vấn và xây
dựng Hùng
Cường

Thông tin tham
chiếu
Nguyễn Anh Đức
SĐT:0919699578

Vị trí công việc
đảm nhận
Giám sát viên

Nguyễn Thanh
Hùng
SĐT:0916.186.56
8
Nguyễn Thanh
Hùng
SĐT:0916.186.56
8

Giám sát viên

Giám sát trưởng

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:
Giám sát trưởng công tác: san nền,
đường giao thông,hệ thống thoát
nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt,
hệ thống cấp điện sinh hoạt, hệ
thống thoát nước thải

Từng làm giám sát trưởng 3 công
trình đường vào khu chăn nuôi công
nghệ cao kết hợp đường GTNT xã
Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh
Hà Tĩnh. Giám sát viên công trình
Cống Đò Điểm và hệ thống kênh trục
sông Nghèn tỉnh Hà Tĩnh. Giám sát

viên công trình: Nâng cấp, sửa chữa
hệ thống thủy lợi sông Rác
Năng lực:
- Học qua khóa đào tạo giám sát công trình giao thông
- Giám sát trưởng 3 công trình giao thông
- Giám sát viên 2 công trình thủy lợi
Trình độ học vấn: Đại học
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Thông tin liên hệ: SĐT: 0978.328.386
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu
trách nhiệm trước phấp luật.
Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 8 năm 2015
Người khai

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: Giám sát viên
Tên nhà thầu: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hùng Cường
Họ tên chuyên gia: Phan Chí Cường
Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Ngày, tháng, năm sinh: ngày 19 tháng 03 năm 1986
Tham gia tổ chức nghề nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hùng
Cường
Quá trình công tác:
Thời gian
2009-2011
2011-2015

Tên cơ quan
đơn vị công tác
Công ty dellta
Công ty cổ phần
tư vấn và xây
dựng Hùng
Cường

Thông tin tham
Vị trí công việc
chiếu
đảm nhận
Nguyễn Văn Thành KT thi công
SĐT:0983.032.123
Nguyễn Thanh Hùng Giám sát viên
SĐT:0916.186.568

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:
Giám sát viên công tác: san nền,
đường giao thông

Từng làm giám sát viên 3 công trình
đường vào khu chăn nuôi công nghệ
cao kết hợp đường GTNT xã Cẩm
Lạc, huyện Cẩm Xuyên...
LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Vị trí dự kiến đảm nhiệm: Giám sát trưởng công trình
Tên nhà thầu: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hùng Cường
Họ tên chuyên gia: Vương Thanh Hải Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Ngày, tháng, năm sinh: ngày 8 tháng 12 năm 1986
Tham gia tổ chức nghề nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hùng
Cường
Quá trình công tác:
Thời gian Tên cơ quan
đơn vị công tác
Thông tin tham
chiếu
Vị trí công việc
đảm nhận
2009-2011 Công ty Tư vấn
xây dựng Miền
Trung
Nguyễn Anh Đức
SĐT:0919699578
Giám sát viên
2011-2013 Công ty cổ phần
tư vấn và xây
dựng Hùng
Cường
Nguyễn Thanh
Hùng
SĐT:0916.186.56
8
Giám sát viên
2013-2015 Công ty cổ phần
tư vấn và xây
dựng Hùng
Cường
Nguyễn Thanh
Hùng
SĐT:0916.186.56
8
Giám sát trưởng
Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:
Giám sát trưởng công tác: san nền,
đường giao thông,hệ thống thoát
nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt,
hệ thống cấp điện sinh hoạt, hệ
thống thoát nước thải
Từng làm giám sát trưởng 3 công
trình đường vào khu chăn nuôi công
nghệ cao kết hợp đường GTNT xã
Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh
Hà Tĩnh. Giám sát viên công trình
Cống Đò Điểm và hệ thống kênh trục
sông Nghèn tỉnh Hà Tĩnh. Giám sát
Lý lịch chuyên gia tư vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý lịch chuyên gia tư vấn - Người đăng: Phan Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lý lịch chuyên gia tư vấn 9 10 364