Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyến ôtô

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 4

CƠ HỌC CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CỦA ÔTÔ

Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng:
1. Nêu được các lực tác dụng lên ô tô trong trường hợp chuyển động tổng quát. Giải
thích được các khái niệm về các lực riêng và các công suất tương ứng.
2. Trình bày được phương trình cân bằng lực kéo, phương trình cân bằng công suất,
đặc tính động lực học của ô tô và các đồ thị tương ứng.
3. Xác định được các thông số động lực học chuyển động bằng tính tốn.
4. Trình bày được các đặc tính tăng tốc của ôtô.

49

4.1. CÁC LỰC TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỘNG
TỔNG QUÁT. LỰC RIÊNG VÀ CÁC CÔNG SUẤT TƯƠNG ỨNG:
4.1.1. Các lực tác dụng lên ôtô khi chuyển động tổng quát:
Chúng ta xét chuyển động ôtô ở dạng tổng quát tức là khi ôtô chuyển động trên đường
dốc không ổn định (có gia tốc) và có lực cản ở móc kéo.

v

L

Fω

a
b

h

hg

lm

Z1

Fj
M j1
Gsinα F i

Mf1
Ff1

G cos

G
Fk


Mk

Z2
M j2
M f2

Fm
Ff2
hm

Hình 4.1: Sơ đồ các lực và mômen tác dụng lên ôtô khi chuyển động lên dốc.
Trên hình 4.1 trình bày sơ đồ các lực và mômen tác dụng lên ôtô đang đang chuyển
động tăng tốc ở trên dốc. Ý nghĩa của các ký hiệu ở trên hình vẽ như sau:
G – Trọng lượng tồn bộ của ôtô.
Fk – Lực kéo tiếp tuyến ở các bánh xe chủ động.
Ff1 – Lực cản lăn ở các bánh xe bị động.
Ff2 – Lực cản lăn ở các bánh xe chủ động.
F ω – Lực cản không khí.
Fi – Lực cản lên dốc.
Fj – Lực cản quán tính khi xe chuyển động không ổn định (có gia tốc).
Fm – Lực cản ở móc kéo.
Z1, Z2 – Phản lực pháp tuyến của mặt đường tác dụng lên các bánh xe ở cầu trước, cầu sau.
Mf1– Mômen cản lăn ở các bánh xe bị động.
Mf2 – Mômen cản lăn ở các bánh xe chủ động.
 – Góc dốc của mặt đường.

50

Sau đây ta sẽ khảo sát giá trị của các lực và mômen vừa nêu trên:
* Lực kéo tiếp tuyến Fk:
Fk là phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe chủ động theo chiều cùng với chiều
chuyển động của ôtô. Điểm đặt của Fk tại tâm của vết tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường:

Fk 

Mk Meit η

rb
rb

(4.1)

* Lực cản lăn Ff :
Khi bánh xe chuyển động trên mặt đường sẽ có lực cản lăn tác dụng song song với mặt
đường và ngược với chiều chuyển động tại vùng tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường.
Trên hình 4.1 biểu thị lực cản lăn tác dụng lên các bánh xe trước là Ff1 và lên các bánh
xe sau là Ff2.
Lực cản lăn phát sinh là do có sự biến dạng của lốp với đường, do sự tạo thành vết bánh
xe trên đường và do ma sát ở bề mặt tiếp xúc giữa lốp với đường.
Để đơn giản người ta coi lực cản lăn là ngoại lực tác dụng lên bánh xe khi nó...
49
CHƯƠNG 4
CƠ HỌC CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CỦA ÔTÔ
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng:
1. Nêu được các lực tác dụng lên ô tô trong trường hợp chuyển động tổng quát. Giải
thích được các khái niệm về các lực riêng và các công suất tương ứng.
2. Trình bày được phương trình cân bằng lực kéo, phương trình cân bằng công suất,
đặc tính động lực học của ô tô và các đồ thị tương ứng.
3. Xác định được các thông số động lực học chuyển động bằng tính tốn.
4. Trình bày được các đặc tính tăng tốc của ôtô.
Lý thuyến ôtô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyến ôtô - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Lý thuyến ôtô 9 10 719