Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết cơ học

Được đăng lên bởi khang-khang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN
1. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực
  


F1 F2 0 F1
F2
* Chú ý : Tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay đổi tác dụng khi điểm đặt
của lực đó dời chỗ trên giá của nó.
2. Qui tắc tổng hợp hai lực
a. Hai lực có giá đồng qui
 Phải trượt hai lực đó trên giá của chúng
đến điểm đồng qui.
 Áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm
hợp lực hình 3.1.

F F1 F2
b. Hai lực song song
 Hợp hai lực song song cùng chiều (hình 3.2)
F = F1 + F2

F1
d
= 2 (chia trong)
F2
d1

 Hợp hai lực song song trái chiều (hình 3.3)
 Song song và cùng chiều với lực thành phần
nào có độ lớn lớn hơn.
 Có độ lớn bằng hiệu hai độ lớn của hai lực
thành phần.
F = F1 - F2
 Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng của hai
lực thành phần và thỏa mãn điều kiện:
d2
F
 1 (chia ngoài)
d1 F2

1

3. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác
dụng của ba lực:
a. Ba lực không song song
 Ba lực phải có giá đồng phẳng và đồng
qui.
 Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực
thứ ba.

F1 F2

F3

b. Ba lực song song (hình 3.4)
 Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.
 Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài.
 Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong.
 Từ hình 11.3:

F1 F2 F 3 0
F3 = F1 + F 2

F1
d
= 2 (chia trong)
F2
d1

4. Các dạng cân bằng
 Cân bằng không bền
Một vật cân bằng không bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng đó thì trọng
lực tác dụng lên nó kéo nó ra xa khỏi vị trí đó.
Một vật bị lệch khỏi trạng thái cân bằng không bền thì không tự trở về được vị
trí đó.
 Cân bằng bền
Một vật cân bằng bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng đó thì trọng lực tác
dụng lên nó kéo nó trở về vị trí đó.
 Cân bằng phiếm định
Một vật cân bằng phiếm định lả khi nó bị khỏi vị trí cân bằng đó thì trọng lực
tác dụng lên nó giữ nó ở vị trí cân bằng mới.
5. Cân bằng của vật rắn trên giá đỡ nằm ngang (có mặt chân đế)
 Mặt chân đế
2

Mặt chân đế của một vật là mặt đáy có hình đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả
các điểm tiếp xúc.
 Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế.
Giá của trọng lực phải đi qua mặt chân đế hay trọng tâm rơi trên mặt chân đế.
* Chú ý : Trọng tâm càng thấp và mặt...
1
CHÖÔNG III: TÓNH HOÏC VAÄT RAÉN
1. Ñieàu kieän caân baèng cuûa moät vaät chòu taùc duïng cuûa hai löïc
1 2 1 2
0F F F F
* Chuù : Taùc duïng cuûa moät löïc leân moät vaät raén khoâng thay ñoåi taùc duïng khi ñieåm ñaët
cuûa löïc ñoù dôøi choã treân giaù cuûa noù.
2. Qui taéc toång hôïp hai löïc
a. Hai löïc coù giaù ñoàng qui
Phaûi tröôït hai löïc ñoù treân giaù cuûa chuùng
ñeán ñieåm ñoàng qui.
AÙp duïng quy taéc hình bình haønh ñeå tìm
ïp löïc hình 3.1.
21
FFF
b. Hai löïc song song
Hôïp hai löïc song song cuøng chieàu (hình 3.2)
F = F
1
+ F
2
1
2
F
F
=
2
1
d
d
(chia trong)
Hôïp hai löïc song song traùi chieàu (hình 3.3)
Song song vaø cuøng chieàu vôùi löïc thaønh phaàn
naøo coù ñoä lôùn lôùn hôn.
Coù ñoä lôùn baèng hieäu hai ñoä lôùn cuûa hai löïc
thaønh phaàn.
F = F
1
- F
2
Giaù cuûa hôïp löïc naèm trong maët phaúng cuûa hai
löïc thaønh phaàn vaø thoûa maõn ñieàu kieän:
21
12
dF
dF
(chia ngoaøi)
lý thuyết cơ học - Trang 2
lý thuyết cơ học - Người đăng: khang-khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
lý thuyết cơ học 9 10 840