Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Trưởng Lê
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc

LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: 
26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Chöông 2

MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC
HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN LIEÂN TUÏC

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

2

Noäi dung chöông 2
‘
‘

‘

‘

Khaùi nieäm veà moâ hình toaùn hoïc
Haøm truyeàn
Ž Pheùp bieán ñoåi Laplace
Ž Ñònh nghóa haøm truyeàn
Ž Haøm truyeàn cuûa moät soá phaàn töû
Haøm truyeàn cuûa heä thoáng töï ñoäng
Ž Ñaïi soá sô ñoà khoái
Ž Sô ñoà doøng tín hieäu
Phöông trình traïng thaùi (PTTT)
Ž Khaùi nieäm veà PTTT
Ž Caùch thaønh laäp PTTT töø phöông trình vi phaân
Ž Quan heä giöõa PTTT vaø haøm truyeàn

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

3

Khaùi nieäm veà moâ hình toaùn hoïc

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

4

Khaùi nieäm veà moâ hình toaùn hoïc
‘
‘
‘

Heä thoáng ñieàu khieån thöïc teá raát ña daïng vaø coù baûn chaát vaät lyù
khaùc nhau.
Caàn coù cô sôû chung ñeå phaân tích, thieát keá caùc heä thoáng ñieàu
khieån coù baûn chaát vaät lyù khaùc nhau. Cô sôû ñoù chính laø toaùn hoïc.
Quan heä giöõa tín hieäu vaøo vaø tín hieäu ra cuûa moät heä thoáng tuyeán
tính baát bieán lieân tuïc coù theå moâ taû baèng phöông trình vi phaân
tuyeán tính heä soá haèng:
r(t)

Heä thoáng tuyeán tính
baát bieán lieân tuïc

c(t)

d n c(t )
d n−1c(t )
dc(t )
d m r (t )
d m−1r (t )
dr (t )
+
+
L
+
+
a
c
(
t
)
=
a0
a
a
+
+
L
+
+ bm r (t )
b
b
b
1
n −1
n
m −1
0
1
n
n −1
m
m −1
dt
dt
dt
dt
dt
dt

n: baäc cuûa heä thoáng, heä thoáng hôïp thöùc neáu n≥m.
ai, bi: thoâng soá cuûa heä thoáng
26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

5

Moät soá thí duï moâ taû heä thoáng baèng phöông trình vi phaân
Thí duï 2.1: Ñaëc tính ñoäng hoïc toác ñoä xe oâ toâ

dv (t )
M
+ Bv (t ) = f (t )
dt
M: khoái löôïng xe, B heä soá ma saùt: thoâng soá cuûa heä thoáng
f(t): löïc keùo cuûa ñoäng cô: tín hieäu vaøo
v(t): toác ñoä xe: tín hieäu ra
26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

6

Moät soá thí duï moâ taû heä thoáng baèng phöông trình vi phaân
Thí duï 2.2: Ñaëc tính ñoäng hoïc heä thoáng giaûm chaán cuûa xe

d 2 y (t )
dy (t )
M
+B
+ Ky (t ) = f (t )
2
dt
dt

M: khoái löôïng taùc ñoäng leân baùnh xe,
B heä soá ma saùt, K ñoä cöùng loø xo
f(t): löïc do soác: tín hieäu vaøo
y(t): dòch chuyeån cuûa thaân xe: tín hieäu ra
26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK ...
26 September 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: http://www2.hcmut.edu.vn/~hthoang/
Moân hoïc
Moân hoïc
lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: Trưởng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
lý thuyết điều khiển tự động 9 10 801