Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Trưởng Lê
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc

LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: 
26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Chöông 5

THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG
ÑIEÀU KHIEÅN LIEÂN TUÏC

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

2

Noäi dung chöông 5
‘
‘
‘
‘
‘
‘

Khaùi nieäm
AÛnh höôûng cuûa caùc khaâu hieäu chænh ñeán chaát löôïng cuûa heä
thoáng
Thieát keá heä thoáng duøng phöông phaùp QÑNS
Thieát keá heä thoáng duøng phöông phaùp bieåu ñoà Bode
Thieát keá heä thoáng duøng phöông phaùp phaân boá cöïc
Thieát keá boä ñieàu khieån PID

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

3

Khaùi nieäm

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

4

Khaùi nieäm
‘

Thieát keá laø toaøn boä quaù trình boå sung caùc thieát bò phaàn cöùng
cuõng nhö thuaät toaùn phaàn meàm vaøo heä cho tröôùc ñeå ñöôïc heä
môùi thoûa maõn yeâu caàu veà tính oån ñònh, ñoä chính xaùc, ñaùp öùng
quaù ñoä,…

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

5

Hieäu chænh noái tieáp
‘

Boä ñieàu khieån noái tieáp vôùi haøm truyeàn cuûa heä hôû.
R(s)

+

−

GC(s)

G(s)

C(s)

‘

Caùc boä ñieàu khieån: sôùm pha, treå pha, sôùm treå pha,P, PD, PI,
PID,…

‘

Phöông phaùp thieát keá: QÑNS, bieåu ñoà Bode

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

6

Ñieàu khieån hoài tieáp traïng thaùi
‘

Taát caû caùc traïng thaùi cuûa heä thoáng ñöôïc phaûn hoài trôû veà ngoõ vaøo
r(t)

+

−

u(t)

x& (t ) = Ax (t ) + Bu (t )

x(t)

C

c(t)

K

‘

Boä ñieàu khieån: u (t ) = r (t ) − Kx (t )

K = [k1 k2 K kn ]

‘

Phöông phaùp thieát keá: phaân boá cöïc, LQR,…

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

7

AÛnh höôûng cuûa caùc khaâu
hieäu chænh ñeán chaát löôïng cuûa heä thoáng

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

8

AÛnh höôûng cuûa cöïc
‘

Khi theâm 1 cöïc coù phaàn thöïc aâm vaøo haøm truyeàn heä hôû thì
QÑNS cuûa heä kín coù xu höôùng tieán veà phía truïc aûo, heä thoáng seõ
keùm oån ñònh hôn, ñoä döï tröõ bieân vaø ñoä döï tröõ pha giaûm, ñoä voït
loá taêng.
Im s

Re s

26 September 2006

Im s

Re s

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

Im s

Re s

9

AÛnh höôûng cuûa zero
‘

Khi theâm 1 zero coù phaàn thöïc aâm vaøo haøm truyeàn heä hôû thì
QÑNS cuûa heä kín coù xu höôùng tieán xa truïc aûo, do ñoù heä thoáng
seõ oån ñònh hôn, ñoä döï tröõ bieân vaø ñoä döï tröõ pha taêng, ñoä voït loá
giaûm.

26 September 2006

Im s

Im...
26 September 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: http://www2.hcmut.edu.vn/~hthoang/
Moân hoïc
Moân hoïc
lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: Trưởng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
lý thuyết điều khiển tự động 9 10 606