Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Hưng Kute
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TR

NG
B

I H C BÁCH KHOA
KHOA I N

MÔN T

NG HÓA

Lý thuy t
I U KHI N T

NG

Liên h : tdkquoc@dng.vnn.vn

1

M CL C
Ph n m
u
1
Khái ni m .......................................................................................................................5
2
Các nguyên t c i u khi n t
ng..................................................................................6
2.1
Nguyên t c gi n nh ...........................................................................................6
2.2
Nguyên t c i u khi n theo ch ng trình ................................................................6
3
Phân lo i h th ng KT ...............................................................................................6
3.1
Phân lo i theo c i m c a tín hi u ra....................................................................6
3.2
Phân lo i theo s vòng kín ......................................................................................6
3.3
Phân lo i theo kh n ng quan sát tín hi u ................................................................7
3.4
Phân lo i theo mô t toán h c..................................................................................7
4
Biêu
i u khi n t
ng trong m t nhà máy ...............................................................8
5 Phép bi n i Laplace.....................................................................................................8
Ch ng 1: MÔ T TOÁN H C CÁC PH N T VÀ H TH!NG I"U KHI#N T$
%NG
1
Khái ni m chung...........................................................................................................10
2
Hàm truy n t .............................................................................................................10
2.1
nh ngh&a : ..........................................................................................................10
2.2
Ph ng pháp tìm hàm truy n t...........................................................................10
2.3
M t s ví d' v cách tìm hàm truy n t ...............................................................11
2.4
Hàm truy n t c a m t s thi t b i n hình.........................................................13
2.5
is s
kh i ..................................................................................................13
3
Ph ng trình tr ng thái .................................................................................................16
3.1
Ph ng trình tr ng thái t ng quát .................................................................
1
T R N G I H C B Á C H K H O A
KHOA IN
B MÔN T NG HÓA


Lý thuyt
IU KHIN T NG
Liên h : tdkquoc@dng.vnn.vn
Lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: Hưng Kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Lý thuyết điều khiển tự động 9 10 934