Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Đức Anh Đỗ
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HäC VIÖN Kü THUËT QU¢N Sù
Khoa kü ThuËt §iÒu KhiÓn
--------------o0o---------------
Bé m«n Tù ®éng- kü thuËt tÝnh
Bµi tËp lín
LÝ THUYT ĐIU KHIN T ĐỘNG
§Ò bµi: TÝnh to¸n hÖ thèng ®iÒu chØnh tù ®éng liªn tôc
theo c¸c yªu cÇu chØ tiªu chÊt lîng cho tríc
ễn Văn Hưng
ĐT 10
ũ Xuân Đức

 6-2013
lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: Đức Anh Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
lý thuyết điều khiển tự động 9 10 182