Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Trưởng Lê
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc

LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: 
26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Chöông 6

MOÂ TAÛ TOAÙN HOÏC
HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN RÔØI RAÏC

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

2

Noäi dung chöông 6
‘
‘
‘
‘

Khaùi nieäm
Pheùp bieán ñoåi Z
Haøm truyeàn
Phöông trình traïng thaùi

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

3

Khaùi nieäm

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

4

Heä thoáng ñieàu khieån duøng maùy tính soá
r(kT)

Maùy tính soá

u(kT)

D/A

uR(t)

Ñoái töôïng

c(t)

cht(kT)
A/D

Caûm bieán

‘

“Maùy tính soá” = thieát bò tính toaùn döïa treân cô sôû kyõ thuaät vi xöû
lyù (vi xöû lyù, vi ñieàu khieån, maùy tính PC, DSP,…).

‘

Öu ñieåm cuûa heä thoáng ñieàu khieån soá:
Ž Linh
Ž Deã

hoaït

daøng aùp duïng caùc thuaät toaùn ñieàu khieån phöùc taïp

Ž Maùy

tính soá coù theå ñieàu khieån nhieàu ñoái töôïng cuøng moät luùc

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

5

Heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc
r(kT)

Xöû lyù rôøi raïc

u(kT)

Khaâu giöõ

uR(t)

Ñoái töôïng

c(t)

cht(kT)
Laáy maãu

‘

Caûm bieán

Heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc laø heä thoáng ñieàu khieån trong ñoù coù
tín hieäu taïi moät hoaëc nhieàu ñieåm laø (caùc) chuoãi xung.

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

6

Laáy maãu döõ lieäu
Laáy maãu laø bieán ñoåi tín hieäu lieân tuïc theo thôøi gian thaønh tín hieäu
rôøi raïc theo thôøi gian.
*

‘

x (t)

x(t)

Bieåu thöùc toaùn hoïc moâ taû quaù
trình laáy maãu:

‘

X * ( s) =

∑ x(kT )e − kTs

Ñònh lyù Shannon

1
f = ≥ 2 fc
T
‘

x(t)

+∞

k =0

‘

T

t
0
x*(t)
t
0

Neáu coù theå boû qua ñöôïc sai soá löôïng töû hoùa thì caùc khaâu chuyeån
ñoåi A/D chính laø caùc khaâu laáy maãu.

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

7

Khaâu giöõ döõ lieäu
‘

Khaâu giöõ döõ lieäu laø khaâu chuyeån tín hieäu rôøi raïc theo thôøi gian
thaønh tín hieäu lieân tuïc theo thôøi gian

‘

Khaâu giöõ baäc 0 (ZOH): giöõ tín
hieäu baèng haèng soá trong thôøi
gian giöõa hai laàn laáy maãu.

x*(t)

ZOH

xR (t)

x*(t)
t

‘

Haøm truyeàn khaâu giöõ baäc 0.

1 − e −Ts
GZOH ( s) =
s
‘

0
xR(t)
t
0

Neáu coù theå boû qua ñöôïc sai soá löôïng töû hoùa thì caùc khaâu chuyeån
ñoåi D/A chính laø caùc khaâu giöõ baäc 0 (ZOH).

26 September 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

8

Pheùp bieán ñoåi Z

26 September 2...
26 September 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: TS. Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: http://www2.hcmut.edu.vn/~hthoang/
Moân hoïc
Moân hoïc
lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: Trưởng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
lý thuyết điều khiển tự động 9 10 518