Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết điều khiển

Được đăng lên bởi phamthanh-com-vn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Cơ điện tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Lý thuyết điều khiển và đồ án
Mã học phần:…………………………………………………………………………….
Số tín chỉ: 04
Học phần tiên quyết: Giải tích, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 34
- Làm bài tập trên lớp: 12
- Thảo luận: 14
- Thực hành, thực tập: 0
- Tự nghiên cứu: 180
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học: những khái niệm cơ bản phần tử điều khiển và
hệ thống điều khiển; các giải thuật điều khiển hệ thống tự động; phương pháp thiết kế,
phân tích và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển, một số công cụ phần mềm Matlab
nhằm giúp sinh viên ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế và đánh giá chất lượng hệ
thống điều khiển.
Phần Đồ án: Hướng dẫn cho người học sử dụng các giải thuật điều khiển PD,
PID...để ứng dụng vào một hệ thống điểu khiển tự động như ổn định nhiệt trong các lò
sấy, điều khiển mức, điều khiển tốc độ quay động cơ điện…
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Mô hình hóa quá trình
2. Khảo sát tính ổn định hệ thống
3. Bộ điều khiển hai vị trí
4. Bộ điều khiển P
5. Bộ điều khiển PD
6. Bộ điều khiển PI
7. Bộ điều khiển PID
8. Thiết kế bộ điều khiển
9. Mô phỏng các bộ điều khiển bằng Matlab
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Mô hình hóa quá trình
Nội dung
Kiến thức
1. Mối liên hệ các đại lượng điện của phần tử R, L, C

Mức độ
3

2. Phép biến đổi Laplace thuận và nghịch
3. Mô hình mạch điện RC mắc nối tiếp
4. Mô hình mạch điện RC mắc song song
5. Mô hình mạch điện RLC mắc nối tiếp
6. Mô hình phần tử lò xo
7. Mô hình phần tử giảm chấn
8. Hàm truyền của các hệ mắc nối tiếp, song song và hồi tiếp
Thái độ
1. Mô hình hóa là bước đầu tiên trong việc phân tích và thiết kế bộ
điều khiển
2. Việc xác định chính xác mô hình có tính chất quyết định ảnh
hưởng đến chất lượng của bộ điều khiển được thiết kế sau này
Kỹ năng
1. Biến đổi hệ từ miền thời gian sang miền tần số và ngược lại
2. Xây dựng sơ đồ khối hệ điều khiển từ hệ thống thực
3. Viết hàm truyền chung của các hệ mắc nối tiếp, song song và hồi
tiếp

4
3
3
3
3
3
4

3
2
2

Chủ đề 2: Khảo sát tính ổn định hệ thống
Nội dung
Kiến thức
1. Cơ sở lý thuyết về ổn định
2. Tính ổn định theo t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Cơ khí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Cơ điện tử
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Lý thuyết điều khiển và đồ án
Mã học phần:…………………………………………………………………………….
Số tín chỉ: 04
Học phần tiên quyết: Giải tích, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 34
- Làm bài tập trên lớp: 12
- Thảo luận: 14
- Thực hành, thực tập: 0
- Tự nghiên cứu: 180
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học: những khái niệm bản phần tử điều khiển
hệ thống điều khiển; các giải thuật điều khiển hệ thống tự động; phương pháp thiết kế,
phân tích đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển, một số công cụ phần mềm Matlab
nhằm giúp sinh viên ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế đánh giá chất lượng hệ
thống điều khiển.
Phần Đồ án: Hướng dẫn cho người học s dụng các giải thuật điều khiển PD,
PID...để ứng dụng o một hệ thống điểu khiển tự động như ổn định nhiệt trong các lò
sấy, điều khiển mức, điều khiển tốc độ quay động cơ điện…
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Mô hình hóa quá trình
2. Khảo sát tính ổn định hệ thống
3. Bộ điều khiển hai vị trí
4. Bộ điều khiển P
5. Bộ điều khiển PD
6. Bộ điều khiển PI
7. Bộ điều khiển PID
8. Thiết kế bộ điều khiển
9. Mô phỏng các bộ điều khiển bằng Matlab
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Mô hình hóa quá trình
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Mối liên hệ các đại lượng điện của phần tử R, L, C 3
lý thuyết điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết điều khiển - Người đăng: phamthanh-com-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
lý thuyết điều khiển 9 10 430