Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực, Bộ môn Gia công áp lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù

Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc - Khoa C¬ khÝ

TS §inh V¨n Phong

Lý thuyÕt Gia c«ng kim lo¹i
b»ng ¸p lùc
(Dïng cho chuyªn ngµnh Gia c«ng kim lo¹i b»ng ¸p lùc,
C«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ, ®¹n)

Hµ néi – 2003

Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu

4

Ch-¬ng 1. C¸c ph-¬ng ph¸p gi¶i tÝch x¸c ®Þnh

5

lùc vµ c«ng biÕn d¹ng

1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung
1.2. Gi¶i kÕt hîp ph-¬ng tr×nh vi ph©n c©n b»ng
vµ ®iÒu kiÖn dÎo
1.3. Ph-¬ng ph¸p gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh c©n b»ng
vµ ®iÒu kiÖn dÎo gÇn ®óng
1.4. Ph-¬ng ph¸p l-íi ®-êng tr-ît
1.4.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ®-êng tr-ît
1.4.2. C¸c tÝnh chÊt cña ®-êng tr-ît
1.4.3. Mét sè vÝ dô vÒ sö dông ph-¬ng ph¸p l-íi ®-êng tr-ît
1.5. Ph-¬ng ph¸p ®Þnh trÞ trªn
1.5.1. Kh¸i niÖm vÒ s¬ ®å cøng dÎo
1.5.2. Gi¸n ®o¹n øng suÊt vµ tèc ®é
1.5.3. Ph-¬ng ph¸p ®Þnh trÞ trªn
1.6. Ph-¬ng ph¸p c©n b»ng c«ng
1.7. Ph-¬ng ph¸p trë lùc biÕn d¹ng
1.8. Ph-¬ng ph¸p biÕn ph©n
1.9. So s¸nh c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh lùc vµ c«ng biÕn d¹ng
Ch-¬ng 2.

C¸c ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm

x¸c ®Þnh lùc vµ c«ng biÕn d¹ng
2.1. X¸c ®Þnh lùc dËp toµn phÇn
2.2. §o biÕn d¹ng b»ng Tenzomet
2.3. Ph-¬ng ph¸p quang häc ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i øng suÊt
biÕn d¹ng
2.4. X¸c ®Þnh biÕn d¹ng vµ øng suÊt trong vËt thÓ biÕn d¹ng
2.5. Ph-¬ng ph¸p vËt t-¬ng tù
2.6. C¬ së m« h×nh hãa qu¸ tr×nh gia c«ng ¸p lùc.
§Þnh luËt ®ång d¹ng

5
6
7
10
10
14
17
20
20
21
23
26
28
30
35
36
36
37
41
46
47
49

Ch-¬ng 3. C¸c nguyªn c«ng rÌn vµ dËp thÓ tÝch
3.1. Chån kim lo¹i
3.1.1. Chån ph«i dµi kh«ng h¹n chÕ cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt
3.1.2. Chån ph«i l¨ng trô ®Òu vµ ph«i trô
3.1.3. Chån ph«i dµi h¹n chÕ
3.1.4. Sù biÕn d¹ng kh«ng ®ång nhÊt khi chån
3.1.5. C«ng biÕn d¹ng khi chån
3.2. Vuèt kim lo¹i
3.2.1. Vuèt ph«i cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt d-íi ®e ph¼ng
3.2.2. Vuèt ph«i cã tiÕt diÖn trßn
3.3. Ðp ch¶y kim lo¹i
3.3.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung
3.3.2. X¸c ®Þnh ¸p lùc riªng khi Ðp ch¶y
3.4. §ét lç
3.4.1. Kh¸i niÖm chung
3.4.2. ¸p lùc riªng khi chµy nÐn vµo b¸n kh«ng gian
3.4.3. ¸p lùc riªng khi ®ét hë
3.4.4. ¸p lùc biÕn d¹ng khi ®ét kÝn
3.5. DËp thÓ tÝch trong khu«n hë
3.5.1. Kh¸i niÖm chung
3.5.2. ¸p lùc riªng ®Ó biÕn d¹ng bavia
3.5.3. ¸p lùc riªng ®Ó biÕn d¹ng kim lo¹i trong khu«n
3.5.4. Lùc dËp toµn phÇn
3.6. DËp trong khu«n kÝn

53
53
53
61
62
64
67
69
69
71
76
76
77
81
81
82
82
85
91
91
92
95
97
98

Ch-¬ng 4. C¸c nguyªn c«ng dËp tÊm
4.1. Kh¸i niÖm chung
4.2. C¾t h×nh vµ ®ét lç
4.3. Uèn tÊm kim lo¹i
4.3.1. Uèn tÊm réng
4.3.2. Uèn cã lùc däc
4.3.3. Uèn kim lo¹i b»ng lùc ngang
4.3.4. Sù ®µn håi cña chi tiÕt sau khi uèn
4...
c viÖn kü thuËt qu©n
m«n Gia c«ng ¸p lùc - Khoa C¬ khÝ
TS §inh V¨n Phong
Lý thuyÕt Gia c«ng kim lo¹i
b»ng ¸p lùc
(Dïng cho chuyªn ngµnh Gia c«ng kim lo¹i b»ng ¸p lùc,
C«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ, ®¹n)
néi
2003
Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực, Bộ môn Gia công áp lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực, Bộ môn Gia công áp lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực, Bộ môn Gia công áp lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 38