Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết hàn hơi

Được đăng lên bởi chauanh079-chau
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3743 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bài 1 :Vật liệu kim loại
| tính chất chung của vật liệu kim loại
1 Tính chất vật lí
a–
Mầu xắc:
- khối lượng riêng
- là biểu hiện của những trạng thái tự nhiên vó bao gồm.
- Mầu xắc: mỗi kim loại và hợp kim có mầu xắc riêng
- VD : gang mầu xám
- Vàng mầu vàng
- Đồng mầu đỏ
b–
Khối lượng riêng: là khối lượng đo bằng gam của 1 cm3 vậtt chất, đơn
vị của gam/ cm3 gọi là kim loại mặng.
- vd: Fe= 7.87g/cm3
- Vofran=19.3g/cm3
- Cu=8.5g/ cm3
- Những kim loại có khối lượng riêng < 2g/cm3 gọi kimloaik nhẹ
- Vd: Al =2.73 g/cm3
c - Nhiệt độ nóng chẩy : mỗi kim loại và hợp kim đều có một nhệt độ
nóng chẩy khác nhau.
- Fe nhiệt độ nóng chẩy là: 1535Oc
- Cu nhiệt độ nóng chẩy là 1083oc
- Thiếc ................................232oc
- Vonfran ........................... 3370oc
- tính dẫn nhiệt của các kim loại và hợp kim đều có tính dẫn nhiệt.
C–
Tính giãn nở : kim loại khi nóng nở ra khi lạnh co lại.
- từ những đặc điểm trên ta rút ra những chú ý trong sử dụng, khi lắp
gép các chi tiết phỉa có các kẽ hở giãn nở.
- Khi làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao rễ bị cong vênh, dạn nứt
bởi vậy phải có biện pháp đề phòng.
2- tính chất hoá học.
- xác định khả năng chống lại tác dụng của hoá chất ( axit , muối
,nước và không khí )
- tính chất hoá học biểu hiện ở những khía cạnh sau.
+ ăn mòn do hoá học chất –
oxy hoá ( do tác dụng của oxy )
+ quá trình oxy hoá diễn ra với tốc độ cao khi kim loại ở nhiệt độ cao.
Từ những tính chất hoá học rút ra trong quá trình sử dụng phải giảm
hiện tượng ăn mòn oxy hoá.
3–
tính cơ học.
Là khả năng chống lại tác dụng của ngoại lực ở dạng kéo , nén, uốn,
xoắn,cắt.

–
Tính cứng: chống lại tác dụng của ngoại lực làm mòn , nõm bề mặt vật
liệu . vật liền càng cứng chống ăn mòn tốt nhưng chống va đập kém.
C–
Tính đàn hồi: khi ngoại lực tác dụng lên vật liệu thì thay đổi hình
dáng. khi ngoại lực ngừng trở lại hình dáng ban đầu
+ ứng dụng làm lò xo –
nhíp xe.
D–
Tính biến dạng: khi ngoại lực tác dụng thay đổi hình dáng ( nhưng
chưa bị phá hỏng ) khi ngoại lực ngừng thì giữ nguyên hình dáng mới.
+ ứng dụng : dèn rập , cán kim laọi trở thành các chi tiết có hình dáng
khác nhau.
4 –tính chất công nghệ.

-

Là tổng hợp của các tính chất vật lí, hoá học vừa nó phản ánh khả
năng gia công khó hay dễ, tốt hay sấu. Tính chất công nghệ bao gồm
- Tính cắt gọt
- Tính dèn rập
- Tính hàn nối
- Tính bắt tôi
|| - Thép.
1–
khái niệm: là hợp kim của sắt với hàm lượng các bon = 0.05 –
2%
các bon. Gọi là thép, ngoài ra còn một số tạp chất khắc như Si, Mn , pb
,S nhưng không...
Bµi 1 :
VËt liÖu kim lo¹i
|
tÝnh chÊt chung cña vËt liÖu kim lo¹i
1
TÝnh chÊt vËt
a – MÇu x¾c:
- khèi lîng riªng
- lµ biÓu hiÖn cña nh÷ng tr¹ng th¸i tù nhiªn vã bao gåm.
- MÇu x¾c: mçi kim lo¹i vµ hîp kim cã mÇu x¾c riªng
- VD : gang mÇu x¸m
- Vµng mÇu vµng
- §ång mÇu ®á
b – Khèi lîng riªng: lµ khèi lîng ®o b»ng gam cña 1 cm
3
vËtt chÊt, ®¬n
vÞ cña gam/ cm
3
gäi lµ kim lo¹i mÆng.
- vd: Fe= 7.87g/cm
3
- Vofran=19.3g/cm
3
- Cu=8.5g/ cm
3
- Nh÷ng kim lo¹i cã khèi lîng riªng < 2g/cm
3
gäi kimloaik nhÑ
- Vd: Al =2.73 g/cm
3
c - NhiÖt ®é nãng chÈy : mçi kim lo¹i vµ hîp kim ®Òu cã mét nhÖt ®é
nãng chÈy kh¸c nhau.
- Fe nhiÖt ®é nãng chÈy lµ: 1535
O
c
- Cu nhiÖt ®é nãng chÈy lµ 1083
o
c
- ThiÕc ................................232
o
c
- Vonfran ........................... 3370
o
c
- tÝnh dÉn nhiÖt cña c¸c kim lo¹i vµ hîp kim ®Òu cã tÝnh dÉn nhiÖt.
C – TÝnh gi·n në : kim lo¹i khi nãng në ra khi l¹nh co l¹i.
- tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta rót ra nh÷ng chó ý trong sö dông, khi l¾p
gÐp c¸c chi tiÕt phØa cã c¸c kÏ hë gi·n në.
- Khi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao rÔ bÞ cong vªnh, d¹n nøt
bëi vËy ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng.
2-
tÝnh chÊt ho¸c
.
- x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chèng l¹i t¸c dông cña ho¸ chÊt ( axit , muèi
,níc vµ kh«ng khÝ )
- tÝnh chÊt ho¸ häc biÓu hiÖn ë nh÷ng khÝa c¹nh sau.
+ ¨n mßn do ho¸ häc chÊt – oxy ho¸ ( do t¸c dông cña oxy )
+ qu¸ tr×nh oxy ho¸ diÔn ra víi tèc ®é cao khi kim lo¹i ë nhiÖt ®é cao.
Tõ nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc rót ra trong qu¸ tr×nh sö dông ph¶i gi¶m
hiÖn tîng ¨n mßn oxy ho¸.
3 –
tÝnh häc.
Lµ kh¶ n¨ng chèng l¹i t¸c dông cña ngo¹i lùc ë d¹ng kÐo , nÐn, uèn,
xo¾n,c¾t.
Lý thuyết hàn hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết hàn hơi - Người đăng: chauanh079-chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lý thuyết hàn hơi 9 10 53