Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết mạch

Được đăng lên bởi n13dcdt048
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU ÔN THI
MÔN: LÝ THUYẾT MẠCH
MẠCH XÁC LẬP
Bµi 1: Cho mạch điện như hình 1 ở trạng thái
xác lập, biết: R1=R2=1; L1=20mH; L2=30mH;
M=10mH; e(t) = 10cos(100t)V; J=10A (nguồn
DC).
Hãy tìm dòng điện và công suất tiêu thụ trung
bình trên điện trở R3 khi R3=1.
Đáp số:
10
100
( A) ; PDC 
(W )
3
9
5(3  j5)
25
Nguồn e(t) làm việc: I AC 
( A) ; iAC (t )  1,7 cos(100t  59o ) (A); PAC 
 1, 47(W )
17
17
Xếp chồng : i(t )  iAC (t )  I DC ; P = PAC + PDC

Nguồn J làm việc: I DC 

0,01H

0,02H

1

Bµi 2: Cho maïch ñieän nhö hình 2, vôùi:
j(t)=2sin(200t)A, e(t)=10sin(100t)V.
Haõy tìm doøng ñieän vaø coâng suaát taùc duïng treân
ñieän trôû 3.

0,02H

e(t)

0,02H

0,01 F

1

j(t)

3

Hình 2

Đáp số:
Nguồn e(t) làm việc: ie (t )  2 sin(100t  801)( A) ; Pe= 3 (W)
Nguồn j(t) làm việc: i j (t )  1,16sin(200t  4306)( A) ; Pj= 2 (W)
Xếp chồng : i(t )  ie (t )  i j (t ) ; P = Pe + Pj = 5 (W)

Bµi 3: Cho maïch ñieän nhö hình 3 ôû traïng thaùi xaùc laäp ñieàu hoøa, bieát: j(t)=2sin(100t) A,
e(t)=12sin(100t+900), R1=R2=2, L=0.02H.

a

a. T×m s¬ ®å töông ñöông Thevenin bªn tr¸i ab

R2
Zt

+

j(t)
L1

e(t)

b

-

b. Vôùi giaù trò naøo cuûa Zt = Rt + jXt thì coâng
suaát taùc duïng leân Zt lôùn nhaát? Haõy tính
coâng suaát ñoù.
Đáp số:
2
a. U hm  a  j8  8900 (V ) ; ZTh  (3  j )[]
5

R1

Hình 3

2

b. PZtmax

U hm
1
82
40
6  j2
*
 Rt I m2 


 6, 67(W ) xảy ra khi: Zt  ZTh

6 6
2
8Rt
5
8.
5

GV: Trần Quang Thuận - PTIT

Trang 1

Bµi 4: Cho maïch ñieän nhö hình 4 ôû traïng thaùi
xaùc laäp ñieàu hoøa, bieát: e(t)=10cos(100t) V

10 

a
i1

a. T×m s¬ ®å Thevenin bªn tr¸i ab.

e(t)

0.2
H

b. Haõy tìm coâng suaát tieâu thuï lôùn nhaát coù theå
ñaït ñöôïc treân trôû khaùng Zt  Rt  jX t .

1mF

3i1

Zt
b

Hình 4

Đáp số:
a. U hm  a  5  j5  5 2450 (V ) ; I nm  1( A) ; ZTh 

U hm
 5  j 5()
I nm

2

b. PZtmax

U hm
1
(5 2) 2
*
 Rt I m2 

 1, 25(W ) xảy ra khi: Zt  ZTh
 5  j5()
2
8Rt
8.5
0,02H

Bµi 5: Cho maïch ñieän nhö hình 5, biết:

a

e(t)=40sin(100t) V.

0,04H

a. T×m s¬ ®å Thevenin bªn tr¸i ab.
b. Haõy tìm coâng suaát tieâu thuï treân Rt

0,04H 10 /3F
-2

3=Rt

4

e(t )

b

Đáp số:
1 j
E
a. U hm 
( )
 4  j 2   10  3  j V ; ZTh 
4  j4
2
1
b. P  Rt I m2  120 W
2

Hình 5

R1

L
R3

Bµi 6: Cho mạch điện như hình 6 với các
a
+
số liệu: L=40mH; C=5mF; R1=3; R2=6;
C
R2
Zt
e(t)
R3=2; e(t)= 30sin(100t) V.
b
a. Hãy tính các thông số trên sơ đồ tương
đương Thevenin thay thế phần bên trái 2
Hình 6
điểm ab.
b. Tìm giá trị ...
GV: Trần Quang Thuận - PTIT Trang 1
TÀI LIỆU ÔN THI
MÔN: LÝ THUYẾT MẠCH
MẠCH XÁC LẬP
Bµi 1: Cho mạch điện như hình 1 ở trạng thái
xác lập, biết: R
1
=R
2
=1; L
1
=20mH; L
2
=30mH;
M=10mH; e(t) = 10cos(100t)V; J=10A (nguồn
DC).
Hãy tìm dòng điện và công suất tiêu thụ trung
bình trên điện trở R
3
khi R
3
=1.
Đáp số:
Nguồn J làm việc:
10
()
3
DC
IA
;
100
()
9
DC
PW
Nguồn e(t) làm việc:
5(3 5)
()
17
AC
j
IA
;
( ) 1,7cos(100 59 )
o
AC
i t t
(A);
25
1,47( )
17
AC
PW
Xếp chồng :
( ) ( )
AC DC
i t i t I
; P = P
AC
+ P
DC
Bµi 2: Cho maïch ñieän nhö hình 2, vôùi:
j(t)=2sin(200t)A, e(t)=10sin(100t)V.
Haõy tìm doøng ñieän vaø coâng suaát taùc duïng treân
ñieän trôû 3.
Đáp số:
Nguồn e(t) làm việc:
0
( ) 2sin(100 8 1)( )
e
i t t A
; P
e
= 3 (W)
Nguồn j(t) làm việc:
0
( ) 1,16sin(200 43 6)( )
j
i t t A
; P
j
= 2 (W)
Xếp chồng :
; P = P
e
+ P
j
= 5 (W)
Bµi 3: Cho maïch ñieän nhö hình 3 ôû traïng thaùi xaùc laäp ñieàu hoøa, bieát: j(t)=2sin(100t) A,
e(t)=12sin(100t+90
0
), R
1
=R
2
=2, L=0.02H.
a. T×m s¬ ®å töông ñöông Thevenin bªn tr¸i ab
b. Vôùi giaù trò naøo cuûa Z
t
= R
t
+ jX
t
thì coâng
suaát taùc duïng leân Z
t
lôùn nhaát? Haõy tính
coâng suaát ñoù.
Đáp số:
a.
0
8 8 90 ( )
hm a
U j V
;
2
(3 )[ ]
5
Th
Zj
b.
2
2
max 2
1 8 40
6,67( )
6
2 8 6
8.
5
hm
Zt t m
t
U
P R I W
R
xảy ra khi:
*
62
5
t Th
j
ZZ

Hình 2
j(t)
e(t)
3
1
1
0,02H
0,01 F
0,02H
0,02H
0,01H
j(t)
R1
L1
R2
- +
e(t)
Zt
a
b
Hình 3
lý thuyết mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết mạch - Người đăng: n13dcdt048
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
lý thuyết mạch 9 10 243