Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạch 1

Được đăng lên bởi truongtb
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nguyễn Công Phương

Mạch một chiều
Cơ sở lý thuyết mạch điện

Nội dung
I. Thông số mạch
II. Phần tử mạch
III. Mạch một chiều
IV. Mạch xoay chiều
V. Mạng hai cửa
VI. Mạch ba pha
VII.Quá trình quá độ
VIII.Khuếch đại thuật toán

Mạch một chiều - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

2

Mạch một chiều
•
•
•
•

Là mạch điện chỉ có nguồn một chiều
Cuộn dây (nếu có) bị ngắn mạch
Tụ điện (nếu có) bị hở mạch
Nội dung:
–
–
–
–

Các định luật cơ bản
Các phương pháp phân tích
Các định lý mạch
Phân tích mạch điện bằng máy tính

Mạch một chiều - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

3

Mạch một chiều
1. Các định luật cơ bản
a) Định luật Ohm
b) Nút, nhánh & vòng
c) Định luật Kirchhoff

2. Các phương pháp phân tích
3. Các định lý mạch
4. Phân tích mạch điện bằng máy tính

Mạch một chiều - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

4

Định luật Ohm
i

R
u

u = Ri
u
i=
R
• Liên hệ giữa dòng & áp của một phần tử
• Nếu có nhiều phần tử trở lên thì định luật Ohm chưa đủ
• → Các định luật Kirchhoff
Mạch một chiều - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

5

Nút, nhánh & vòng (1)
• Những khái niệm xuất hiện khi kết nối các phần tử mạch
• Cần làm rõ trước khi nói về các định luật Kirchhoff
• Nhánh: biểu diễn 1 phần tử mạch đơn nhất (ví dụ 1
nguồn áp hoặc 1 điện trở)
• Nhánh có thể dùng để biểu diễn mọi phần tử có 2 cực

Mạch một chiều - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

6

Nút, nhánh & vòng (2)
• Nút: điểm nối của ít nhất 2 nhánh
• Biểu diễn bằng 1 dấu chấm
• Nếu 2 nút nối với nhau bằng dây dẫn, chúng tạo thành 1
nút
b

a

c

b

a

c

Mạch một chiều - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

7

Nút, nhánh & vòng (3)
• Vòng: một đường khép kín trong một mạch
• Đường khép kín: xuất phát 1 điểm, đi qua một số điểm khác, mỗi
điểm chỉ đi qua một lần, rồi quay trở lại điểm xuất phát

• Vòng độc lập: chứa một nhánh, nhánh này không có mặt trong các
vòng khác
• Một mạch điện có d nút, n nhánh, v vòng độc lập sẽ thoả mãn hệ
thức:
v = n – d + 1 (3 = 5 – 3 + 1)
Mạch một chiều - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

8

Định luật Kirchhoff (1)
• 2: định luật về dòng điện & định luật về điện áp
• Định luật về dòng điện viết tắt là KD
• KD dựa trên luật bảo toàn điện tích (tổng đại số điện tích
của một hệ bảo toàn)
• KD: tổng đại số các dòng đi vào một nút bằng không
N

∑i
n =1

n

=0

• N: tổng số nhánh nối vào nút
• in: dòng thứ n đi vào (hoặc ra khỏi) nút
Mạch một chiều - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

9

Định luật Kirchhoff (2)
• KD: tổng đại số các dòng đi vào một nút bằng không
N

∑i
• Quy ước:

n =1

n

=0

– Dòng đi...
Mch mt chiu
Cơ s lý thuyết mch đin
Nguyn Công Phương
Lý thuyết mạch 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mạch 1 - Người đăng: truongtb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Lý thuyết mạch 1 9 10 777