Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết mạch 1

Được đăng lên bởi sonhaidc08gtvt-gmail-com
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 6593 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ THUYẾT MẠCH
NGUYỄN TRUNG TẬP

_______________________________________________Chương 1 Những khái niệm cơ
bản - 1

– CHƯƠNG I
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
– DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU

√ Hàm mũ
√ Hàm nấc đơn vị
√ Hàm dốc
√ Hàm xung lực
√ Hàm sin
√ Hàm tuần hoàn

– PHẦN TỬ MẠCH ĐIỆN

√ Phần tử thụ động
√ Phần tử tác động

– MẠCH ĐIỆN

√ Mạch tuyến tính
√ Mạch bất biến theo thời gian
√ Mạch thuận nghịch
√ Mạch tập trung

– MẠCH TƯƠNG ĐƯƠNG

√ Cuộn dây
√ Tụ điện
√ Nguồn độc lập

________________________________________________________________
Lý thuyết mạch là một trong những môn học cơ sở của chuyên ngành Điện tử-Viễn
thông-Tự động hóa.
Không giống như Lý thuyết trường - là môn học nghiên cứu các phần tử mạch điện
như tụ điện, cuộn dây. . . để giải thích sự vận chuyển bên trong của chúng - Lý thuyết mạch
chỉ quan tâm đến hiệu quả khi các phần tử này nối lại với nhau để tạo thành mạch điện (hệ
thống).
Chương này nhắc lại một số khái niệm cơ bản của môn học.

1.1 DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU
Tín hiệu là sự biến đổi của một hay nhiều thông số của một quá trình vật lý nào đó
theo qui luật của tin tức.
Trong phạm vi hẹp của mạch điện, tín hiệu là hiệu thế hoặc dòng điện. Tín hiệu có thể
có trị không đổi, ví dụ hiệu thế của một pin, accu; có thể có trị số thay đổi theo thời gian, ví
dụ dòng điện đặc trưng cho âm thanh, hình ảnh. . . .
Tín hiệu cho vào một mạch được gọi là tín hiệu vào hay kích thích và tín hiệu nhận
được ở ngã ra của mạch là tín hiệu ra hay đáp ứng.
Người ta dùng các hàm theo thời gian để mô tả tín hiệu và đường biểu diễn của chúng
trên hệ trục biên độ - thời gian được gọi là dạng sóng.
Dưới đây là một số hàm và dạng sóng của một số tín hiệu phổ biến.
___________________________________________________________________________
Nguyễn Trung Lập
THUYẾT MẠCH

LÝ

_______________________________________________Chương 1 Những khái niệm cơ
bản - 2

1.1.1 Hàm mũ (Exponential function)
v(t ) = Keσt K , σ là các hằng số thực.
(H 1.1) là dạng sóng của hàm mũ với các trị σ khác nhau

(H 1.1)

1.1.2 Hàm nấc đơn vị (Unit Step function)
⎧1 , t ≥ a
u(t - a) = ⎨
⎩0 , t < a
Đây là tín hiệu có giá trị thay đổi đột ngột từ 0 lên 1 ở thời điểm t = a.
(H 1.2) là một số trường hợp khác nhau của hàm nấc đơn vị

(a)

(b)

(c)

(H 1.2)

Hàm nấc u(t-a) nhân với hệ số K cho Ku(t-a), có giá tri bằng K khi t ≥ a.

1.1.3 Hàm dốc (Ramp function)
Cho tín hiệu nấc đơn vị qua mạch tích phân ta được ở ngã ra tín hiệu dốc đơn vị.
t

r(t) = ∫ u(x)dx
−∞

Nếu ta xét tại thời điểm t=0 và mạch không ...
LÝ THUYT MCH
NGUYN TRUNG TP
lý thuyết mạch 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết mạch 1 - Người đăng: sonhaidc08gtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
lý thuyết mạch 1 9 10 109