Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạch điện tử

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÀN I

LYÙ THUYEÁT

Trang 1

Chöông 1: MAÏCH LOÏC TÍCH CÖÏC
1-1 Haøm truyeàn coù ñaùp öùng phaúng toái ña:
Coøn goïi laø haøm Butterworth. Khi baäc cuûa boä loïc taêng leân, taàn soá caét khoâng thay ñoåi, nhöng
ñoä doác cuûa boä loïc taêng daàn ñeán lyù töôûng. Khi thieát keá caùc boä loïc baäc cao: 3, 4, 5 ta döïa vaøo
baûng caùc haøm Butterworth ñaõ chuaån hoùa.
1-2 Maïch loïc tích cöïc baäc nhaát
a- Maïch loïc thoâng thaáp baäc nhaát: LTT1
R1
+
-

C1
R3

V2(S)

R2

Boä khueách ñaïi ñaûo

Haøm truyeàn: H(S) =

A V0
V2 (S)
=
V1 (S) 1 + R 1C1S

(1)

H(S)
AV0

0

A V0 = 1 +

ωC =

ωC

R2
R3

ω
(2)

1
R 2 C1

C1
R2
R1

+

Boä khueách ñaïi khoâng ñaûo

Trang 2

(3)

A V0
V2 (S)
=
V1 (S) 1 + R 2 C1S

Haøm truyeàn: H(S) =

R2
R1

(2)

1
R 2 C1

(3)

A V0 = −

ωC =

(1)

b- Maïch loïc thoâng cao baäc nhaát
C1

R1

Haøm truyeàn: H(S) =

R2
+

V2 (S)
=
V1 (S)
H(S)

V2(S)

A V0
1
1+
C1 R 1S

(1)

AV0

0

ω1 =

A V0 = −

ωt =

R2
R1

(2)

1
R 1C1

(3)

1-3 Maïch loïc tích cöïc baäc hai

C1

a- Maïch LTT2
R
R
V1(S)

C2

ω

1
C1 R 1

R

R
C2

+

V2(S)

Maïch hoài tieáp aâm moät voøng

Trang 3

AV0 = 1
ω20 =

R=

(1)

1
R C1C 2

(2)

2

2
2ω 0 C1

C2 =

(3)

1
ω R 2 C1

(4)

2
0

R1
V1(S)

C2

R2

C1
+

R3

V2(S)

Maïch hoài tieáp aâm 2 voøng

A V0 = −
ω20 =

R2
R1

(1)

1
C1 C 2 R 2 R 3

Neáu choïn:

(2)

C 2 4 b 2 (1 + A V 0
=
C1
b 12

)

(3)

R2 =

b1
4πf 0 C1

(4)

R1 =

R2
A V0

(5)

R3 =

b2
4 π f C1C 2 R 2

(6)

2 2
0

C2
V1(S)

R1

R2

C1

+
-

R3

V2(S)

R4

Maïch LTT2 duøng hoài tieáp döông
Trang 4

Tröôøng hôïp 1: AV0 = 1 (R3 = 0).
Neáu choïn

C 2 4b 2
= 2
C1
b1

Thì R 1 = R 2 =
ω20 =

(1)

b1
4πf0 C1

(2)

1
R 1 R 2 C1 C 2

(3)

Tröôøng hôïp 2: R1 = R2 = R; C1 = C2 = C; ⇒ AV0 ≠ 1.

ω0 =

1
RC

(1)

R3
R4

(2)

R3
= 2 − 2 = 0,59
R4

(3)

A V0 = 3 − 2 = 1 +

⇒

b- Maïch LTC2

R2
V1(S) C1

C2

R1

+
-

R3

V2(S)

R4

Boä LTC duøng hoài tieáp döông

Tröôøng hôïp 1: AV0 = 1 vaø C1 = C2 = C.
ω20 =

1
C R 1R 2

(1)

R1 =

2
ω0 C

(2)

R2 =

R1
2

(3)

2

Trang 5

⇒ Pω0 = PL1 =

PAM
2

=

2,5
= 2W
0,49
1+
2

 m 

1 +
2


6. Bieân ñoä haøi baäc nhaát cuûa doøng ñieän ra
2P
2x2
I Cm1 = L1 =
= 187 mA
VCm1
18
V
18
= 96,25(Ω)
7. R tñ1 = Cm1 =
I Cm1 0,187

Rtñ1 chính laø trôû khaùng vaøo cuûa maïch loïc π ôû ñaàu ra
8. Maïch loïc ñaàu ra
R = R i xR L = 96,25x 75 ≈ 85Ω

R i + R 96 + 85
=
≈ 36,2Ω
Q tñ
5
1
1
C1 =
=
= 0,44 nF
2πf 0 X C1 6,28.10 7.36,2
X C1 =

R L + R 75 + 85
=
= 32 Ω
5
Q tñ
1
C2 =
= 0,5nF
6,28 .10 7 .32
X C2 =

*


C *b'c = C b 'c 1 + β γ ...
Trang 1
PHAÀN I
LYÙ THUYEÁT
Lý thuyết mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mạch điện tử - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết mạch điện tử 9 10 48