Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạch điện tử 1 ĐH BK HCM

Được đăng lên bởi Bảo Ngọc
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2538 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: Diode bán dẫn

1

Nội dung
 Giới thiệu
 Vật liệu bán dẫn
 Diode bán dẫn thông thường
 Chỉnh lưu
 Phân tích mạch diode
 Mạch xén (clippers) và mạch ghim điện áp
(Clampers)
 Diode zener
 Các loại diode khác
 Ảnh hưởng của nhiệt độ và các thông số kỹ
thuật
2

Ký hiệu
Giá trị tại điểm tĩnh Q (quiescent-point):
IEQ, VCEQ
Giá trị một chiều: IE, VCE
Giá trị tức thời: iE, vCE
Giá trị tức thời của thành phần thay đổi
theo thời gian: ie, vce

3

Ký hiệu

iE = IE + ie
4

Giới thiệu
Diode là một linh kiện điện tử phi tuyến
đơn giản nhất.
Các loại diode: diode chân không, diode
khí, diode chỉnh lưu kim loại, diode bán
dẫn, v.v.
Diode bán dẫn:
Cấu tạo và tính chất
Phương pháp phân tích mạch
Ứng dụng
5

Vật liệu bán dẫn
Các loại vật liệu bán dẫn thường dùng:
Silicon (Si)
Germanium (Ge)
Gallium Arsenide (GaAs)

6

Cấu trúc nguyên tử

7

Cấu trúc tinh thể

8

Vật liệu bán dẫn – Các mức năng lượng

9

Sự dẫn điện trong chất bán dẫn
 Dòng khuếch tán (diffusion current): Khi có sự
thay đổi mật độ electron (hole)
 Dòng chảy (drift current): Khi có điện trường
ngoài

10

Bán dẫn loại p
“Doping”: Là quá trình đưa vào chất bán
dẫn các chất khác cần thiết.
Bán dẫn loại p
Chất đưa vào: chất nhận (acceptor material). Ví
dụ: Boron (III)
Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng
(xem trang sau)
Phần tử mạng điện chủ yếu: Lỗ trống (positive):
p-type material
11

Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng

12

Bán dẫn loại n
Chất đưa vào: chất cho (donor material).
Ví dụ: Phosphorus (V).
Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng
lượng (xem trang sau).
Phần tử mang điện chủ yếu: Electron
(negative)  n-type material
13

Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng

14

Diode bán dẫn thông thường
Cấu trúc và ký hiệu
Lớp tiếp xúc pn (pn junction)

15

Sự phân cực của diode

16

Quan hệ giữa dòng điện và điện áp của
diode
Diode lý tưởng
iD
ri
vi

+
vD
_

vi > 0: iD > 0 và vD = 0 (Diode ngắn mạch: short
circuit)
vi < 0: vD < 0 và iD = 0 (Diode hở mạch: open
circuit)
17

Đặc tuyến Volt Ampere (VA) của Diode
iD  I o

qv D
(e mkT

Phân cực thuận (vD>0): Khi
:v D  mVT
v
D

iD  I o e

mVT

Phân cực nghịch (vD< 0): Khi : v D  mVT

iD   I o

 1)  I o (e

vD
mVT

 1)

 I0: Dòng phân cực nghịch
bảo hoà (reverse
saturation current), A
 q = 1,6E-19 C
 k = 1,38E-23 J/ 0K: Hằng
số Boltzmann
 T: Nhiệt độ tuyệt đối, 0K
 m: 1 m  2: Hằng số thực
nghiệm
  25 mV, tại nhiệt độ
phòng (27 0C)
18

Diode thực tế và Xấp xỉ tuyến tính hoá từng
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mạch điện tử 1 ĐH BK HCM - Người đăng: Bảo Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Lý thuyết mạch điện tử 1 ĐH BK HCM 9 10 624