Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết mạch

Được đăng lên bởi phong-caotan1
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2921 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Chương Đỉnh

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
BÀI TẬPCHƯƠNG 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VỀ MẠCH ĐIỆN
1.1. Tìm các điện trở tương đương của các mạch sau
30

A

30

A

50
50

a
A

12

30

B

5

B

b

d

12

b, 40Ω

10

10

B

4

Hình 1.1

3

ĐS: a, 37.5Ω

10

4
4

B

c

e
A 10

7

6

4

A

50
50
30

B

10

c, 15.2 Ω

d, 27Ω

e, 16.6Ω

1.2. Tính các giá trị của R trên mạch hình 1.2
4Ω
6A
R

50V

9Ω

Hình 1.2

ĐS: R = 3Ω

1.3 Tính các điện áp U1, U2, U3, U4 và E của nguồn biết điện áp hai đầu điện trở
4Ω
2Ω là 8V
4Ω
+ U1 –
E

+ U3 –
+
U2 18Ω
–

Hình 1.3

ĐS: U1 =24V, U2 = 36V, U3 = 12V, U4 = 16V, E = 60V
Trang 1

+
2Ω 8V
–
+
4Ω U
4
–

Nguyễn Chương Đỉnh

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

32 Ω

1.4 Tìm I1 và I2
6Ω
I1

ĐS:

4Ω

12 Ω

I1 = 5A
I2 = -3A

15 Ω

50V

40 Ω
30 Ω

6Ω
2Ω

I2

Hình 1.4
Rab

1.5. Dùng phép biến đổi tam giác – sao, tính dòng I
trong hai trường hợp
a. Rab = Rbc = Rca = 3Ω
2Ω
b. Rab = Rca = 30Ω và Rbc = 40Ω

Rca

Rbc

I
57V

ĐS: a. 19A

b. 3A

Hình 1.5
8Ω

1.6. Tìm dòng I
12Ω

ĐS: I = 0.527A

4Ω

3A

6Ω

4Ω

Hình 1.6

1.7. Cho mạch như hình. Tìm dòng I
10Ω I

30V

2Ω
5Ω

Hình 1.7

ĐS: I = 1.375A

Trang 2

I

20V

12Ω

5Ω

Nguyễn Chương Đỉnh

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

1.8. Cho mạch như hình 1.8. Tìm dòng I
10Ω

I

20Ω
35Ω

100V

ĐS: I = 2.4A

100V

Hình 1.8

1.9. Cho mạch như hình 1.9. Tìm dòng I
40Ω
10Ω
60V

20Ω

I
30V

ĐS: I = –3A

30V

Hình 1.9

1.10. Tìm dòng điện trong các nhánh như hình 1.10
I1
10Ω

40Ω

I2
0.4V

20Ω

0.03A

1V

I3
Hình 1.10

ĐS: I1 = 0.02A, I2 = 0.02A, I3 = 0.01A

1.11. Tìm dòng và áp trên các phần tử và nghiệm lại sự cân bằng công suất trong
2A
mạch
4Ω
38V

1Ω
5A

3Ω

Hình 1.11

ĐS: Tổng CS phát (38W +40W +130 W) =Tổng CS thu (36W +64W +108 W)

Trang 3

Nguyễn Chương Đỉnh

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

1.12 Xác định điện áp U1 và công suất tiêu tán trên điện trở 8Ω
6Ω

4Ω

– u1 +

3u1

5V

20V
4Ω

Hình 1.12

ĐS: u1 = -2V; P = 2W
1.13 Tính hệ số k =

U0
E
10Ω
+

1000i
U
ĐS: 0 = 50
E

E

1K

i

U0

–
Hình 1.13

1.14 Tính i và u0 của mạch sau theo E và α
10Ω
αi
E

50Ω

+
3K

i

u0

–

Hình 1.14

E
60αE
; u0 =
50( α − 2)
α−2
U
1.15 Xác định tỉ số
E
R1

ĐS: i =

αi2

αi1
E

i1

i2

+
R2

U0
-

Hình 1.15

Trang 4

Nguyễn Chương Đỉnh

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

U
α2 R 2
ĐS:
=
E ( α − 1) 2 R1

1.16 Xác định R để I = 5A
I1

10Ω

R

I
5V

25V

5I1

ĐS: R = 6Ω
Hình 1.16

1.17 Xác định I1 và U

10Ω
+ U –

ĐS: U = 6V ; I1 = 3A

3I1

4Ω
+

–

I1

Hình 1.17

6Ω

1.18 Tìm ...
Nguyn Chương Đỉnh Hc Vin Công Ngh Bưu Chính Vin Thông
Trang 1
BÀI TPCHƯƠNG 1
NHNG KHÁI NIM CƠ BN
V MCH ĐIN
1.1. Tìm các đin tr tương đương ca các mch sau
ĐS: a, 37.5 b, 40 c, 15.2 d, 27 e, 16.6
1.2. Tính các giá tr ca R trên mch hình 1.2
ĐS: R = 3
1.3 Tính các đin áp U
1
, U
2
, U
3
, U
4
E ca ngun biết đin áp hai đầu đin tr
2 là 8V
ĐS: U
1
=24V, U
2
= 36V, U
3
= 12V, U
4
= 16V, E = 60V
30
30
50
50
A
B
a
30
30
50
50
A
B
b
4
10
A
B
c
6
12
+
8V
E
4
4
18
4
2
+
U
4
+
U
2
+ U
1
+ U
3
Hình 1.3
9
R
4
50V
6A
Hình 1.2
5
3
4
A
B
d
4
7
12
4
10 10
10
10
A
B
e
Hình 1.1
lý thuyết mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết mạch - Người đăng: phong-caotan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
lý thuyết mạch 9 10 788