Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết máy điện đồng bộ

Được đăng lên bởi khai-duong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truong DH SPKT TP. HCMPHAÀN V: MAÙY ÑIEÄN ÑOÀNG BOÄ
Maùy ñieän ñoàng boä ( MÑÑB) ñöôïc söû duïng trong coâng nghieäp laøm maùy phaùt ñieän ñoàng boä
(MPÑÑB), ñoäng cô ñieän ñoàng boä(ÑCÑÑB), maùy buø ñoàng boä(MBÑB). Chaúng haïn nhö caùc toå maùy
phaùt ñieän trong nhaø maùy phaù t thuyû ñieän Soâng Ñaø, Ña Nhim, nhaø maùy phaùt nhieät ñieän Uoâng Bí, Phaû
Laïi,Phuù Myõ,…ôû nöôùc ta. Caùc ñoäng cô ñieän ñoàng boä duøng trong caùc nhaø maùy saûn xuaát xi maêng, giaáy,
hoaù chaát. Caùc maùy buø ñoàng boä thöôøng ñaët ôû gaàn caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn ñeå phaùt ra coâng
suaát phaûn khaùng buø heä soá coâng suaát cos cho löôùi ñieän .
Caùc ñoäng cô ñoàng boä coâng suaát nhoû (ñaëc bieät laø caùc ñoäng cô kích töø baèng nam chaâm vónh
cöûu) cuõng ñöôïc duøng raát roäng raõi trong caùc trang bò töï ñoäng vaø ñieàu khieån.

CHÖÔNG 1 : ÑAÏI CÖÔNG VEÀ MAÙY ÑIEÄN ÑOÀNG BOÄ
Muïc tieâu:
 Sinh vieân hieåu keát caáu, nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy ñieän ñoàng boä
 Ñoïc vaø hieåu ñöôïc yù nghóa caùc trò soá ñònh möùc cuûa MÑÑB ghi trong soå
tay kyõ thuaät hoaëc treân nhaõn maùy
M
 ÖÙng duïng tính toaùn caùc thoâng soá kyõ thuaät ñaëc t TP. Hcho MÑÑB
tröng C
ph

hua

yt
am K

I. KEÁT CAÁU CHUNG CUÛA MAÙYg ÑIEÄN ÑOÀNG BOÄ
H Su
n D
uo
Tr

©
1. CAÙC LOAÏI MAÙY ÑIEÄNyÑOÀNG BOÄ(MÑÑB)
u en
an q theå chia MÑÑB thaønh ba loaïi chuû yeáu sau:
Theo chöùc naênB coù
g,
a. Maùy phaùt ñieän ñoàng boä
Maùy phaùt ñieän ñoàng boä thöôøng ñöôïc keùo bôûi tuabin hôi hoaëc tuabin nöôùc.
Maùy phaùt tuabin hôi coù toác ñoä quay cao, do ñoù ñöôïc cheá taïo theo kieåu cöïc aån
vaø coù truïc maùy ñaët naèm ngang(keát caáu cöïc aån vaø cöïc loài seõ ñöôïc ñeà caäp tôí ôû phaàn
sau).
Maùy phaùt ñieän tuabin nöôùc thöôøng coù toác ñoä quay thaáp neân coù keát caáu theo
kieåu cöïc loài vaø noùi chung truïc maùy ñöôïc ñaët thaúng ñöùng.
Trong tröôø ng hôïp maùy phaùt ñieän coù coâng suaát nhoû vaø caàn di ñoäng thì thöôøng
duøng ñieâzen. Maùy phaùt ñieän ñieâzen thöôøng coù caáu taïo cöïc loài.
b. Ñoäng cô ñieän ñoàng boä
Ñoäng cô ñieän ñoàng boä thöôøng ñöôïc cheá taïo theo kieåu cöïc loà i vaø ñöôïc söû
duïng ñeå keùo caùc taûi khoâng ñoø i hoûi phaûi thay ñoåi toác ñoä, vôùi coâng suaát chuû yeáu töø
200 kW trôû leân.
c. Maùy buø ñoàng boä
Maùy buø ñoàng boä chuû yeáu duøng ñeå caûi thieän heä soá coân g suaát cos cuûa löôùi
ñieän.
Ngoaøi caùc loaïi treân coøn coù caùc maùy ñieän ñoàng boä ñaëc bieät nhö maùy bieán ñoåi
moät phaàn öùng, maùy ñoàng boä ta...
149
PHN V: MAÙY ÑIEÄN ÑOÀNG BOÄ
Maùy ñieän ñoàng boä ( MÑÑB) ñöôïc söû duïng trong coâng nghieäp laøm maùy phaùt ñieän ñoàng boä
(MPÑÑB), ñoäng ñieän ñoàng boä(ÑCÑÑB), maùy buø ñoàng boä(MBÑB). Chaúng haïn nhö caùc toå maùy
phaùt ñieän trong nhaø maùy phaùt thuyû ñieän Soâng Ñaø, Ña Nhim, nhaø maùy phaùt nhieät ñieän Uoâng Bí, Phaû
Laïi,Phuù Myõ,…ôû nöôùc ta. Caùc ñoäng cô ñieän ñoàng boä duøng trong caùc nhaø maùy saûn xuaát xi maêng, giaáy,
hoaù chaát. Caùc maùy buø ñoàng boä thöôøng ñaët ôû gaàn caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn ñeå phaùt ra coâng
suaát phaûn khaùng buø heä soá coâng suaát cos
cho löôùi ñieän .
Caùc ñoäng ñoàng boä coâng suaát nhoû (ñaëc bieät laø caùc ñoäng kích töø baèng nam chaâm vónh
cöûu) cuõng ñöôïc duøng raát roäng raõi trong caùc trang bò töï ñoäng vaø ñieàu khieån.
CHÖÔNG 1 : ÑAÏI CÖÔNG VEÀ MAÙY ÑIEÄN ÑOÀNG BOÄ
Muïc tieâu:
Sinh vieân hieåu keát caáu, nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy ñieän ñoàng boä
Ñoïc vaø hieåu ñöôïc nghóa caùc trò soá ñònh möùc cuûa MÑÑB ghi trong soå
tay kyõ thuaät hoaëc treân nhaõn maùy
ÖÙng duïng nh toaùn caùc thoâng soá kyõ thuaät ñaëc tröng cho MÑÑB
I. KEÁT CU CHUNG CUÛA MAÙY ÑIEÄN ÑOÀNG BOÄ
1. CAÙC LOAÏI MAÙY ÑIEÄN ÑOÀNG BOÄ(MÑÑB)
Theo chöùc naêng, coù theå chia MÑÑB thaønh ba loaïi chuû yeáu sau:
a. Maùy phaùt ñieän ñoàng boä
Maùy phaùt ñieän ñoàng boä thöôøng ñöôïc keùo bôûi tuabin hôi hoaëc tuabin nöôùc.
Maùy phaùt tuabin hôi coù toác ñoä quay cao, do ñoù ñöôïc cheá taïo theo kieåu cöïc aån
vaø coù truïc maùy ñaët naèm ngang(keát caáu cöïc aån vaø cöïc loài seõ ñöôïc ñeà caäp í ôû phaàn
sau).
Maùy phaùt ñieän tuabin nöôùc thöôøng coù toác ñoä quay thaáp neân coù keát caáu theo
kieåu cöïc loài vaø noùi chung truïc maùy ñöôïc ñaët thaúng ñöùng.
Trong tröôøng hôïp maùy phaùt ñieän coù coâng suaát nhoû vaø caàn di ñoäng thì thöôøng
duøng ñieâzen. Maùy phaùt ñieän ñieâzen thöôøng coù caáu taïo cöïc loài.
b. Ñoäng cô ñieän ñoàng boä
Ñoäng ñieän ñoàng boä thöôøng ñöôïc cheá taïo theo kieåu cöïc loài vaø ñöôïc söû
duïng ñeå keùo caùc taûi khoâng ñoøi hoûi phaûi thay ñoåi toác ñoä, ùi coâng suaát chuû yeáu töø
200 kW trôû leân.
c. Maùy buø ñoàng boä
Maùy buø ñoàng boä chyeáu duøng ñeå caûi thieän heä scoâng suaát cos
cuûa löôùi
ñieän.
Ngoaøi caùc loaïi treân coøn coù caùc maùy ñieän ñoàng boä ñaëc bieät nhö maùy bieán ñoåi
moät phaàn öùng, maùy ñoàng boä taàn soá cao, vaø caùc maùy ñoàng boä coâng suaát nhoû duøng
trong töï ñoäng, nhö ñoäng ñoàng boä nam chaâm nh cöûu, ñoäng ñoàng boä phaûn
khaùng, ñoäng cô ñoàng boä töø treã, ñoäng cô böôùc
Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn
Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
lý thuyết máy điện đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết máy điện đồng bộ - Người đăng: khai-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
lý thuyết máy điện đồng bộ 9 10 266