Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mô đun

Được đăng lên bởi anhtinh1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Giả sử A là một mô đun của R – mô đun M. Chứng minh rằng A là mô đun con tối đại của M  A  Rx  M với
x  M A
 Giả sử A là mô đun tối đại của M ta phải chứng minh A  Rx  M với x  M A

Giải:

x  M A  xA
Ta có x = 0 = 1.x  A  Rx  A  A  Rx . Vì A là mô đun con tối đại của M nên A  Rx  M
 Giả sử A  Rx  M với x  M A ta phải chứng minh A là mô đun tối đại của M.
gt
Giả sử D là mô đun con của M D  A; D  A  D A    x  D A  x  M A  A  Rx

M

Vì x  D nên Rx  D  M  A  Rx  D  A  D  M  D  M  A là mô đun con tối đại của M
Vậy A là mô đun con tối đại của M  A  Rx  M với x  M A
Bài 2: Cho A là nhóm cộng giao hoán chứng minh rằng A là Zm-mô đun  mA=0
Giải:*  Giả sử A là Zm-mô đun ta phải chứng minh mA = 0  mA=0, a  A
a  a  ..........  a
a  A ta có ma = 1 4 4 2 4 4 3 = 1a  1a  .............  1a  (1  1  .........  1)a  (1  1  ......  1)a  ma  0a  0  ma = 0
m so a
*  ma = 0 ta phải chứng minh A là Zm-mô đun.
Xét quy tắc cho tương ứng Z m  A  A
( n.a )  na

Giả sử (n, a )  (n1 , a )  n  n1  n  n1 Mm  q  Z sao cho n  n1  qm  n  n1  qm
 na  ( n  qm)a  n a  (qm)a  n a  q (ma )  n a  na  n a  ta được ánh xạ Z m  A  A
1

1

1

1

1

( n.a )  na

 phép nhân vô hướng na  na,a  A,n  Zm
+ n  Zm ,a, b  A ta có n(a  b)  n(a  b)  na  nb  na  nb
+ Lấy n, p  Zm ,a  A ta có (n  p )a  (n  p )a  (n  p )a  na  pa  na  pa
Bài 3: Giả sử M là R-mô đun, M  0 Chứng minh rằng M là mô đun đơn  Rm  M , o  m  M
Giải :  Giả sử M là mô đun đơn ta phải chứng minh Rm  M , o  m  M Giả sử m bất kỳ không bằng 0 của M
ta có * Rmlà mô đun con của M
 Rm  0
 M là mô đun dơn nên 
 Rm  M
Vì 0  m  1.m  Rm  Rm  0 . Vậy Rm=M
 Giả sử Rm=M, , o  m  M Ta phải chứng minh M la mô đun đơn.
gt
 Rm M
Giả sử D la mô đun con bất kỳ của M, D  0  m  D,m  0
Vì x  D nên Rm  D mà M= Rm  D  M  D  M Vậy M là mô đun đơn.
Baì 4: cho biểu đồ các R-mô đun đồng cáu
f
A 
 
B g C h D





g1
1
A1 f
 B
C1 h1 D1
1
Trong đó 2 dòng là khớp 4 hình vuông là giao hoán là toàn cấulà đơn cấu. Chứng minh:
i. Im=g1-1(Im)
ii. Ker=g(ker)
Giải: i.* b1  Im   g1 (b1 )  C1 vì b1  Im  nên tồn tại bB sao cho b1   (b) . Vì hình vuông thứ 2 là giao hoán nên ta
1
1
có g1 (  (b))   ( g (b))  g1 (b1 )   ( g (b))  Im   b1  g1 (Im  )  Im   g1 (Im  ) (1)




b1g1-1(Im)  g1 (b1 )  Im   c  C : g1 (b1 )   (c)
Vì hình vuông thứ 3...
Bài 1: Giả sử A là một mô đun của R – mô đun M. Chứng minh rằng A là mô đun con tối đại của M
x
A R M
với
x M A
Giải:
Giả sử A là mô đun tối đại của M ta phải chứng minh
x
A R M
với
x M A
x M A
x A
Ta có x = 0 = 1.x
x x
A R A A R
. Vì A là mô đun con tối đại của M nên
x
A R M
Giả sử
x
A R M
với
x M A
ta phải chứng minh A là mô đun tối đại của M.
Giả sử D là mô đun con của M
Vì x
D
nên
x x
R D M A R D A D M D M A
là mô đun con tối đại của M
Vậy A là mô đun con tối đại của M
x
A R M
với
x M A
Bài 2: Cho A là nhóm cộng giao hoán chứng minh rằng A là Z
m
-mô đun
mA=0
Giải:*
Giả sử A là Z
m
-mô đun ta phải chứng minh mA = 0
mA=0,
a A
a A
ta có ma =
..........
m so a
a a a
1 4 4 2 4 4 3
=
1 1 ............. 1 (1 1 ......... 1) (1 1 ...... 1) 0 0a a a a a ma a
ma = 0
*
ma = 0 ta phải chứng minh A là Z
m
-mô đun.
Xét quy tắc cho tương ứng
( . )
m
n a na
Z A A
Giả sử
1 1 1 1 1
( , ) ( , )n a n a n n n n m q Z sao cho n n qm n n qm M
1 1 1
( ) ( ) ( )na n qm a n a qm a n a q ma
1 1
n a na n a
ta được ánh xạ
( . )
m
n a na
Z A A
phép nhân vô hướng
, ,
m
na na a A n Z
+
, ,
m
n a b A Z
ta có
( ) ( )n a b n a b na nb na nb
+ Lấy
, ,
m
n p a A Z
ta có
( ) ( ) ( )n p a n p a n p a na pa na pa
Bài 3: Giả sử M là R-mô đun, M
0
Chứng minh rằng M là mô đun đơn
,
m
R M o m M
Giải :
Giả sử M là mô đun đơn ta phải chứng minh
m
R M
, o m M
Giả sử m bất kỳ không bằng 0 của M
ta có * R
m
là mô đun con của M
M là mô đun dơn nên
0
m
m
R
R M
Vì 0
1. 0
m m
m m R R
. Vậy R
m
=M
Giả sử R
m
=M,
, o m M
Ta phải chứng minh M la mô đun đơn.
Giả sử D la mô đun con bất kỳ của M, D
0 , 0
gt
m
m D m R M   
Vì x
D
nên
m
R D
mà M=
m
R D M D M
Vậy M là mô đun đơn.
Baì 4: cho biểu đồ các R-mô đun đồng cáu
f g h
A B C D 
1 1 1
1 1 1 1
f g h
A B C D 
Trong đó 2 dòng là khớp 4 hình vuông là giao hoán là toàn cấulà đơn cấu. Chứng minh:
i. Im=g
1
-1
(Im)
ii. Ker=g(ker)
Giải: i.*
1 1 1 1
Im ( )b g b C
1
Imb
nên tồn tại bB sao cho
1
( )b b
. Vì hình vuông thứ 2 là giao hoán nên ta
1 1
1 1 1 1 1 1
( ( )) ( ( )) ( ) ( ( )) Im (Im ) Im (Im )g b g b g b g b b g g
(1)
b
1
g
1
-1
(Im)
1 1 1 1
( ) Im : ( ) ( )g b c C g b c
 
Vì hình vuông thứ 3 là giao hoán nên ta có
1 1 1 1
( ( )) ( ( )) ( ( )) ( ( )) 0h c h c h c h g b
. Vì là đơn cấu nên h(c)
= 0 cKerh = Img
: ( )b B c g b
Lý thuyết mô đun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mô đun - Người đăng: anhtinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết mô đun 9 10 708