Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết ôtô

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 10

QUAY VÒNG Ô TÔ
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này học viên có khả năng:
1. Xác định được động học và động lực học quay vòng của ô tô.
2. Trình bày được ảnh hưởng độ đàn hồi của lốp tới quay vòng ô tô.
3. Nêu được sự quay vòng ô tô khi lốp biến dạng ngang.
4. Trình bày được ảnh hưởng của tính chất quay vòng trung tính, thiếu hoặc thừa tới
tính ổn định chuyển động của ô tô.
5. Xác định được tính ổn định chuyển động của xe khi quay vòng theo điều kiện lật
đổ.
6. Nêu được tính ổn định chuyển động của xe khi quay vòng xét theo điều kiện trượt
ngang.
7. Xác định tính ổn định của các bánh xe dẫn hướng.

158

10.1. ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC QUAY VÒNG CỦA Ô TÔ :
10.1.1. Động học quay vòng của ô tô :

hướng.

Nhằm quay vòng ô tô, chúng ta có thể sử dụng các biện pháp sau :
– Quay vòng các bánh xe dẫn hướng phía trước hoặc quay vòng tất cả các bánh xe dẫn

– Truyền những mômen quay có giá trị khác nhau đến các bánh xe dẫn hướng chủ động
bên phải và trái, đồng thời sử dụng thêm phanh để hãm các bánh xe phía trong so với tâm quay
vòng.
Trước hết, chúng ta xét động học quay vòng của xe khi bỏ qua biến dạng ngang của các
bánh xe do độ đàn hồi của lốp. Nếu không tính đến độ biến dạng ngang của lốp, thì khi quay
vòng véc tơ vận tốc chuyển động của các bánh xe sẽ trùng với mặt phẳng quay (mặt phẳng đối
xứng) của bánh xe.
Trên hình 10.1 mô tả động học quay vòng của ô tô có hai bánh dẫn hướng ở cầu trước
khi bỏ qua biến dạng ngang của lốp. Ở trên sơ đồ : A, B là vị trí của hai trụ đứng. E là điểm giữa
của AB. 1; 2 là góc quay vòng của bánh xe dẫn hướng bên ngồi và bên trong so với tâm quay
vòng O. Bởi vậy góc  sẽ là đại diện cho góc quay vòng của các bánh xe dẫn hướng ở cầu trước.
Mặt khác AC và BD song song với trục dọc của ô tô.
v2

q
v1

A

B

E
1

2

L

v4

v3
2

 1
C

F

D

Hình 10.1: Sơ đồ động học quay vòng của ô tô khi bỏ qua biến dạng ngang.

159

Khi xe quay vòng, để các bánh xe không bị trượt lết hoặc trượt quay thì đường vuông
góc với các véctơ vận tốc chuyển động của các bánh xe phải gặp nhau tại một điểm, đó là tâm
quay vòng tức thời của xe (điểm O).
Theo sơ đồ trên, ta chứng minh được biểu thức về mối quan hệ giữa các góc quay vòng
của hai bánh xe dẫn hướng để đảm bảo cho chúng không bị trượt khi xe quay vòng :
cotg 1 – cotg 2 =

q
L

(10.1)

Ở đây :
q – Khoảng cách giữa hai đường tâm trụ đứng tại vị trí đặt các cam quay của các bánh
xe dẫn hướng.
L – Chiều dài cơ sở của xe.
Từ biểu thức (10.1) ta có thể vẽ được đường cong biểu thị mối ...
158
CHƯƠNG 10
QUAY VÒNG Ô TÔ
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này học viên có khả năng:
1. Xác định được động học và động lực học quay vòng của ô tô.
2. Trình bày được ảnh hưởng độ đàn hồi của lốp tới quay vòng ô tô.
3. Nêu được sự quay vòng ô tô khi lốp biến dạng ngang.
4. Trình bày được ảnh hưởng của tính chất quay vòng trung tính, thiếu hoặc thừa tới
tính ổn định chuyển động của ô tô.
5. Xác định được tính n định chuyển động của xe khi quay vòng theo điều kiện lật
đổ.
6. Nêu được tính ổn định chuyển động của xe khi quay vòng xét theo điều kiện trượt
ngang.
7. Xác định tính ổn định của các bánh xe dẫn hướng.
Lý thuyết ôtô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết ôtô - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Lý thuyết ôtô 9 10 874