Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết sác ký lỏng hiệu năng cao HPLC

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2634 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Phần I : Cơ sở lý
thuyết
HPLC là chữ viết tắt của 04 chữ cái đầu bằng tiếng Anh của
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ( High Performance
Liquid Chromatography) ,trước kia gọi là phương pháp sắc
ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chromatography)
Phương pháp này ra đời từ năm 1967-1968 trên cơ sở phát
triển và cải tiến từ phương pháp sắc ký cột cổ điển . Hiện
nay phương pháp HPLC ngày càng phát triển và hiện đại
hoá cao nhờ sự phát triển nhanh chóng của ngành chế tạo
máy phân tích .Hiện nay nó áp dụng rất lớn trong nhiều
nghành kiểm nghiệm đặc biệt là ứng dụng cho nghành kiểm
nghiệm Thuốc . Và nó hiện là công cụ đắc lực trong phân
tích các thuốc đa thành phần cho phép định tính và định
lượng .

Phần I : Cơ sở lý thuyết
1 - Khái niệm

: Sắc ký lỏng hiệu năng cao là một phương pháp

chia tách trong đó pha động là châït lỏng và pha tĩnh chứa trong cột
là chất rắn đã được phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc một chất
lỏng phủ lên một chất mang rắn ,hay một chất mang đã được biến
đổi bằng liên kết hoá học với các nhóm chức hữu cơ .Quá trình sắc
ký lỏng dựa trên cơ chế hấp phụ,phân bố ,trao đổi Ion hay phân loại
theo kích cỡ ( Rây phân tử ) .

2- Nguyên tắc của quá trình sắc ký trong cột :
Pha tĩnh là một yếu tố quan trọng quyết định bản chất của quá
trình sắc ký và lọai sắc ký .
Nếu pha tĩnh là chất hấp phụ thì ta có Sắc ký hấp phụ pha thuận
hoặc pha đảo .
Nếu pha tĩnh là chất trao đổi Ion thì ta có Sắc ký trao đổi
ion .
Nếu pha tĩnh là chất Lỏng thì ta có Sắc ký phân bố hay sắc ký
chiết .

Phần I : Cơ sở lý
thuyết
Nếu pha tĩnh là Gel thì ta có Sắc ký Gel hay Rây phân tử .
Cùng với pha tĩnh để rửa rải chất phân tích ra khỏi
cột ,chúng ta cần có một pha độüng .
Như vậy nếu chúng ta nạp mẫu phân tích gồm hỗn
hợp chất phân tích A,B,C .. Vào cột phân tích ,kết quả các
chất A,B,C.. Sẽ được tách ra khỏi nhau sau khi đi qua
cột .Quyết định hiệu quả của sự tách sắc ký ở đây là tổng
hợp các tương tác .

F1

Cháút phán têch A
+B+C

Pha ténh

F3

F2

Pha âäüng

Phần I : Cơ sở lý
thuyết

Tổng của 03 tương tác này sẽ quyết định chất nào
được rửa rải ra khỏi cột trước tiên khi lực lưu giữ trên
cột là nhỏ nhất ( F1) .và ngược lại .
Đối với mỗi chất ,sự lưu giữ được qui định bởi 03 lực
F1,F2,F3 .Trong đó F1 và F2 giữ vai trò quyết định
.còn F3 là yếu tố ảnh hưởng không lớn .
Ở đây F1 là lực giữ chất phân tích trên cột .F2 là lực
kéo của pha động đối với chất phân tích ra khỏi cột .
Như vậy với các chất khác nhau thì F1 và F2 là khác
nhau ,Kết quả là các chất khác nhau sẽ ...
Phần I : Cơ sở lý
thuyết
HPLC là chữ viết tắt của 04 chữ cái đầu bằng tiếng Anh của
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ( High Performance
Liquid Chromatography) ,trước kia gọi là phương pháp sắc
ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chromatography)
Phương pháp này ra đời từ năm 1967-1968 trên cơ sở phát
triển và cải tiến từ phương pháp sắc ký cột cổ điển . Hiện
nay phương pháp HPLC ngày càng phát triển và hiện đại
hoá cao nhờ sự phát triển nhanh chóng của ngành chế tạo
y phân tích .Hiện nay nó áp dụng rất lớn trong nhiều
nghành kiểm nghiệm đặc biệt là ứng dụng cho nghành kiểm
nghiệm Thuốc . Và nó hiện là công cụ đắc lực trong phân
tích các thuốc đa thành phần cho phép định tính và định
lượng .
Lý thuyết sác ký lỏng hiệu năng cao HPLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết sác ký lỏng hiệu năng cao HPLC - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Lý thuyết sác ký lỏng hiệu năng cao HPLC 9 10 527