Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết sai số 1

Được đăng lên bởi nhantdmdc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
11/11/2008

LÝ THUYẾT SAI SỐ
Nguyễn Quang Minh

CÁC PHÉP ðO
Phép ño ñược thực hiện trong trắc ñịa ñể nhằm
xác ñịnh vị trí của các ñịa vật, các ñối tượng
trên mặt ñất. Kết quả các phép ño là trị ño
Các trị ño có thể bao gồm:
-

Trị ño góc
Trị ño cạnh
Trị ño phương vị
Trị ño chênh cao
Trị ño là vector cạnh
Trị ño là toạ ñộ ñiểm

1

11/11/2008

ðo góc

ðo cạnh

2

11/11/2008

ðo cạnh

ðo cạnh

3

11/11/2008

ðo cạnh

ðo chênh cao

4

11/11/2008

ðo chênh cao

ðo chênh cao

5

11/11/2008

ðo phương vị

ðo vector cạnh

6

11/11/2008

Sai số ño
Kết quả ño phụ thuộc vào ñiều kiện ño:
Thời tiết, nhiệt ñộ, áp suất, gió
Máy móc dụng cụ

Trị ño có thể bao gồm:
Trị ño trực tiếp: Xác ñịnh trực tiếp từ kết quả ño
Trị ño gián tiếp: Xác ñịnh từ các trị ño trực tiếp

Tất cả các trị ño ñều chứa sai số nên kết
quả ño sẽ không phải là trị thực

Sai số ño
Ký hiệu trị ño là: L i
Ký hiệu trị thực là: X
ðại lượng ñặc trưng cho sai số của trị ño
sẽ là: ∆ i = Li − X
Trong ñó ∆ i = ε i + Si + Ti
Li

ε i - Sai số ngẫu nhiên
Si - Sai số hệ thống
Ti - Sai lầm

7

11/11/2008

Sai số thô
- Sai lầm Ti
Do sự nhầm lẫn, thiếu thận trọng của
người ño:
517 m
571 m??

Phương pháp phát hiện sai số
thô
Phương pháp ñộ lệch cực ñại
Tên trị ño

Trị ño

1

122.575

2

122.585

3

122.590

4

122.561

5

122.580

6

122.550

7

122.571

8

122.599

9

122.542

8

11/11/2008

Phương pháp phát hiện sai số
thô
Phương pháp ñộ lệch cực ñại:
Trị ño chứa sai số thô sẽ là trị ño lớn nhất
hoặc nhỏ nhất:
8: 122.599
9: 122.542
ðộ lệch cực ñại: R = 122.599 - 122.542
So sánh ñộ lệch R với R max
R < R max Không có sai số thô
R > R max Chứa sai số thô

Phương pháp phát hiện sai số
thô
Phương pháp kiểm tra hiệu chênh:
Tính hiệu chênh giữa trị cực ñại và trung bình
cộng không tính ñến trị cực ñại δ1 = Lmax − x1
Tính hiệu chênh giữa trị cực tiểu và trung bình
δ 2 = x2 − Lmin
cộng không tính ñến trị tiểu
Tính ñại lượng:

 Lmax − x1 δ1
=

δ
TP =  δ
x − Lmin δ 2
 2
=
δ
 δ

9

11/11/2008

Phương pháp phát hiện sai số
thô
So sánh giá trị: TP với giá trị t p ( n −1 ), α
Tính hiệu chênh giữa trị cực ñại và trung bình
cộng không tính ñến trị cực ñại δ1 = Lmax − x1
Tính hiệu chênh giữa trị cực tiểu và trung bình
δ 2 = x1 − Lmin
cộng không tính ñến trị tiểu
Tính ñại lượng:
 Lmax − x1 δ1
=
 δ
δ
TP = 
x2 − Lmin δ 2

=
δ
 δ

SAI SỐ NGẪU NHIÊN
Sai số ngẫu nhiên là sai số mà quy luật biến
ñổi về giá trị và dấu là hoàn toàn ngẫu nhiên
Sai số ngẫu nhiên có giá trị nhỏ, do ñã loại bỏ
các sai số thô, sai lầm
Khảo sát t...
11/11/2008
1
LÝ THUYẾT SAI SỐ
Nguyễn Quang Minh
CÁC PHÉP ðO
Phép ño ñược thực hiện trong trắc ñịa ñể nhằm
xác ñịnh vị trí của các ñịa vật, các ñối tượng
trên mặt ñất. Kết quả các phép ño là trị ño
Các trị ño có thể bao gồm:
- Trị ño góc
- Trị ño cạnh
- Trị ño phương vị
- Trị ño chênh cao
- Trị ño là vector cạnh
- Trị ño là toạ ñộ ñiểm
lý thuyết sai số 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết sai số 1 - Người đăng: nhantdmdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
lý thuyết sai số 1 9 10 459