Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết SAP2000V12

Được đăng lên bởi vu a vuong
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 1846 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông 1

GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM SAP2000
§1 SÖÏ PHAÙT TRIEÃN COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM NGAØNH XAÂY DÖÏNG
Cuøng vôùi xu höôùng ngaøy caøng phaùt trieãn cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä
trong lónh vöïc Xaây döïng, quaù trình töï ñoäng hoùa tính toaùn vaø thieát keá vôùi söï hoã
trôï cuûa maùy tính baèng caùc phaàn meàm chuyeân duïng ñaõ ñöôïc trieãn khai aùp
duïng roäng raõi ôû nöôùc ta.
Trong nhöõng naêm 1980 trôû laïi ñaây, coâng ngheä maùy tính ñaõ coù nhöõng
böôùc phaùt trieãn maïnh meõ, noù goùp phaàn thuùc ñaåy nghieân cöùu vaø phaùt trieån
coâng ngheä treân theá giôùi trong haàu heát caùc lónh vöïc khoa hoïc kó thuaät. Trong
lónh vöïc xaây döïng, coâng ngheä maùy tính cuõng ñaõ ñöôïc öùng duïng roäng raõi, bao
goàm caùc phaàn meàm veà quaûn lí xaây döïng, kinh teá xaây döïng, phaân tích noäi löïc
keát caáu, thieát keá keát caáu theùp vaø keát caáu beâ toâng coát theùp, thieát keá vaø theå
hieän baûn veõ kyõ thuaät ...
Theo xu höôùng hoäi nhaäp, caùc phaàn meàm tính toaùn, quaûn lí thuoäc chuyeân
ngaønh xaây döïng ñaõ ñöôïc du nhaäp töø nöôùc ngoaøi vaø ñöôïc öùng duïng khaù roäng
raõi beân caïnh söï phaùt trieån cuûa heä thoáng phaàn meàm trong nöôùc. Tuy nhieân,
caùc phaàn meàm nöôùc ngoaøi coù nhieàu vaán ñeà chöa töông thích vôùi tieâu chuaån
Vieät Nam neân moät soá chæ toàn taïi trong giôùi haïn tham khaûo hoaëc chöa khai
thaùc heát khaû naêng töï ñoäng hoùa cuûa chöông trình.
Caùc phaàn meàm trong nöôùc ñang phaùt trieån khaù maïnh meõ vaø roäng raõi
nhöng vaãn coøn moät soá baát lôïi ñoù laø chöa coù söï thoáng nhaát trong höôùng phaùt
trieãn, caùc phaàn meàm ña phaàn töï phaùt, khaû naêng öùng duïng thöïc teá cuûa caùc
chöông trình vaãn coøn haïn heïp, chöa coù söï ñaùnh giaù hay thaåm ñònh cuûa cô
quaûn thaåm quyeàn cuõng nhö chöa coù chính saùch baûo hoä phaàn meàm thoûa ñaùng.
Chính vì nhöõng yeáu toá treân, hoäi thaûo phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin cho
ngaønh xaây döïng ñeán 2010 ñaõ ñöa ra caùc muïc tieâu phaùt trieån ñoù laø vieäc chuaån
hoùa caùc chöông trình tính toaùn, quaûn lí vaø thaåm ñònh laïi caùc chöông trình
phaàn meàm ñaõ vieát vaø ñang ñöôïc söû duïng. Ñaåy maïnh hôn vieäc aùp duïng coâng
ngheä thoâng tin trong quaûn lí vaø saûn xuaát.
Ngaøy nay, caùc chöông trình phaân tích noäi löïc vaø thieát keá keát caáu ñaõ coù
nhöõng böôùc tieán vöôït baäc vaø raát phong phuù veà soá löôïng, raát maïnh trong quaù
trình tính toaùn chaúng haïn nhö: phaàn meàm ANSYS, STAAD Pro, SAP2000,
ETABS, SAMCEF, STRAND, PLAXIS ... ñaõ coù theå giaûi...
Trang
1
Chöông 1
GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM SAP2000
§1 SÖÏ PHAÙT TRIEÃN COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM NGAØNH XAÂY DÖÏNG
Cuøng vôùi xu ôùng ngaøy caøng phaùt trieãn cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä
trong lónh vöïc Xaây döïng, quaù trình töï ñoäng hoùa tính toaùn vaø thieát keá vôùi söï hoã
trôï cuûa maùy tính baèng caùc phaàn meàm chuyeân duïng ñaõ ñöôïc trieãn khai aùp
duïng roäng raõi ôû nöôùc ta.
Trong nhöõng naêm 1980 trôû laïi ñaây, coâng ngheä maùy tính ñcoù nhöõng
böôùc phaùt trieãn maïnh meõ, noù goùp phaàn thuùc ñaåy nghieân cöùu vaø phaùt trieån
coâng ngheä treân theá giôùi trong haàu heát caùc lónh vöïc khoa hoïc thuaät. Trong
lónh vöïc xaây döïng, coâng ngheä maùy tính cuõng ññöôïc öùng duïng roäng raõi, bao
goàm caùc phaàn meàm veà quaûn xaây ïng, kinh teá xaây ïng, phaân tích noäi löïc
keát caáu, thieát keá keát caáu theùp vaø keát caáu beâ toâng coát theùp, thieát keá vtheå
hieän baûn veõ kyõ thuaät ...
Theo xu höôùng hoäi nhaäp, caùc phaàn meàm tính toaùn, quaûn lí thuoäc chuyeân
ngaønh xaây döïng ñaõ ñöôïc du nhaäp ø nöôùc ngoaøi vñöôïc öùng duïng khaù roäng
raõi beân caïnh söï phaùt trieån cuûa heä thoáng phaàn meàm trong nöôùc. Tuy nhieân,
caùc phaàn meàm nöôùc ngoaøi coù nhieàu vaán ñeà chöa töông thích vôùi tieâu chuaån
Vieät Nam neân moät soá chæ toàn taïi trong giôùi haïn tham khaûo hoaëc chöa khai
thaùc heát khaû naêng töï ñoäng hoùa cuûa chöông trình.
Caùc phaàn meàm trong nöôùc ñang phaùt trieån khmaïnh mvaø roäng raõi
nhöng vaãn coøn moät soá baát lôïi ñoù laø chöa coù söï thoáng nhaát trong höôùng phaùt
trieãn, caùc phaàn meàm ña phaàn ï phaùt, khaû naêng öùng duïng thöïc teá cuûa caùc
chöông trình vaãn coøn haïn heïp, chöa coù söï ñaùnh giaù hay thaåm ñònh cuûa
quaûn thaåm quyeàn cuõng nhö chöa coù chính saùch baûo hoä phaàn meàm thoûa ñaùng.
Chính vì nhöõng yeáu toá treân, hoäi thaûo phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin cho
ngaønh xaây döïng ñeán 2010 ñaõ ñöa ra caùc muïc tieâu phaùt trieån ñoù laø vieäc chuaån
hoùa caùc chöông trình tính toaùn, quaûn vthaåm ñònh laïi caùc chöông trình
phaàn meàm ñaõ vieát vaø ñang ñöôïc söû duïng. Ñaåy maïnh n vieäc aùp duïng coâng
ngheä thoâng tin trong quaûn lí vaø saûn xuaát.
Ngaøy nay, caùc chöông trình phaân tích noäi löïc vthieát keá keát caáu ñaõ coù
nhöõng böôùc tieán vöôït baäc vaø rt phong phuù veà slöôïng, raát maïnh trong qu
trình tính toaùn chaúng haïn nhö: phaàn meàm ANSYS, STAAD Pro, SAP2000,
ETABS, SAMCEF, STRAND, PLAXIS ... ñaõ coù theå giaûi quyeát ñöôïc haàu heát
caùc vaán ñeà trong thieát keá xaây döïng. Trong ñoù SAP2000 laø phaàn meàm ñöôïc öa
Lý thuyết SAP2000V12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết SAP2000V12 - Người đăng: vu a vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Lý thuyết SAP2000V12 9 10 349