Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thông tin phần 4

Được đăng lên bởi Duy Khanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
h

Ý

Nếu L ñược sinh ra từ một văn phạm chính quy
thì L là tập hợp chính quy

rammar)

a

• Bổ ñề bơm cho tập hợp chính quy

✣
i

b

✩

α

:

n

m

t

•

l

A

✣
N

à

xét văn phạm tuyến tính phải: S → 0A ; A → 10A |

• Sự tương ñương giữa RG và FA

→α

• Nếu a là một ký hiệu kết thúc:
α
• Trạng thái bắt ñầu
, trạng thái kết thúc
ε

[S]

a

r

t

t

S

• Tính chất ñóng của tập hợp chính quy

0

[0A]

í

á
i

r

n

t

í

h

❄

t
n

t

[S]

r

t
a

S

1

n

c

c

→ tuyến tính phải

S → 01S | 0

h

h

h

✔

y

v

u

✿

m

p

t

h

ă

n

✹
c

g

o

n

ð

•

ư

✴

xét văn phạm tuyến tính trái: S → S10 | 0

✒

u

y

3

ε

[01S]

0

[1S]

,

u

[ε]

[10A]

t

i

b

í

h

h
q

n

g

n

n

g

n

y

u

,

q

n

c

m

✆

p

c

✎

ô

í

h

h

h

V
ă

α

ε

1

n

ε

[A]

1

là văn phạm mà tất cả các luật sinh
(hoặc
của nó ñều có dạng
)
• Tuyến tính trái: dạng A → Bw hoặc A → w
• Tuyến tính phải: dạng A → wB hoặc A → w

ε

egular

u

• Văn phạm chính quy (RG:

g

n

ĩ

: một văn phạm chính quy có thể ñược biểu diễn bởi
một Automata hữu hạn.

h

í

h

h

✗

à

ε
y

Printed with FinePrint - purchase at 

0

[ε]

r

t

a

a

m

t
o

t

u

a

✹
c

g

n

t
a

S

o

•

ư

✴

[0]
ð

u

q

n

c

p

p

✘

v

y

u

q

t

:
• Văn phạm chính quy sinh ra ngôn ngữ chính quy
• Ngôn ngữ chính quy có thể ñược ký hiệu ñơn giản
bằng một biểu thức chính quy
• Tập hợp các chuỗi ñược ký hiệu bởi một biểu thức
chính quy ñược gọi là tập hợp chính quy

[ε]

0

[0]

ε

[S]

1
0

ε
2

[1S]

[01S]

4

i

nếu L là tập hợp chính quy thì có tồn tại hằng số
≥ thì ta có
sao cho nếu là một từ bất kỳ thuộc L và
với
,
và ∀
ta có
∈
thể viết

h

Ý

Nếu L là một tập hợp chính quy thì L ñược sinh
ra từ một văn phạm tuyến tính trái hoặc một văn phạm
tuyến tính phải nào ñó
a

g

n

ĩ

: một Automata hữu hạn có thể ñược biểu diễn bởi
một văn phạm chính quy.

• L là ngôn ngữ chính quy → tồn tại DFA M=(Q, Σ, δ, q0, F) có
n trạng thái chấp nhận L.
• Xét chuỗi nhập z = a1a2…am, m ≥ n
• Với mỗi i=1,2,…,m, ta ñặt δ(q0, a1a2…ai) = qi
• Phải có ít nhất 2 trạng thái trùng nhau
• z ∈ L → qm ∈ → a1…ajak+1…am ∈ L(M) →
∈
, với i ≥ 0

xét DFA cho
B

A
t

S

t

r

0

a

k
.

.

j

a

a

m

m

q

q

m

1

.

k

0

5

.

j

+

.

.

qj=q

q

.

1

a

0, 1

a

D

+

1

a

m

1

k

+

k

+

j

1

1

0

1

1

j

i

a

C

1
0

7

h

✡
u

m

t

l

ê

h

ó

t
c

c

,

a

t

ú

h
t

k

✗
t

á

h

i

t
r

g

n✙

q

u

n

i

h

,

r
a

o

t

l

✗

à

:

i
s

u

c

i

N
g

dùng ñể chứng tỏ một tập hợp
không là tập hợp c...
1
Văn phạm chính quy (RG: egular rammar)
Sự tương ñương giữa RG và FA
Bổ ñề bơm cho tập hợp chính quy
Tính chất ñóng của tập hợp chính quy
2
là văn phạm mà tất cả các luật sinh
của nó ñều có dạng
(hoặc
)
Tuyến tính trái: dạng A Bw hoặc A w
Tuyến tính phải: dạng A wB hoặc A w
:
Văn phạm chính quy sinh ra ngôn ngữ chính quy
Ngôn ngữ chính quy có thể ñược ký hiệu ñơn giản
bằng một biểu thức chính quy
Tập hợp các chuỗi ñược ký hiệu bởi một biểu thức
chính quy ñược gọi là tập hợp chính quy
3
Nếu L ñược sinh ra từ một văn phạm chính quy
thì L là tập hợp chính quy
: một văn phạm chính quy có thể ñược biểu diễn bởi
một Automata hữu hạn.
xét văn phạm tuyến tính phải: S 0A ; A 10A |
α
αα
α
α
αα
α
Nếu a là một ký hiệu kết thúc: α
αα
α α
αα
α
Trạng thái bắt ñầu , trạng thái kết thúc
[0A] [A] [ε]
0
ε
[10A]
[S]
ε
1
ε
4
xét văn phạm tuyến tính trái: S S10 | 0
tuyến tính phải
S 01S | 0
[S] [01S]
[ε]
ε
[0]
[1S]
ε
1
0
0
[0]
ε
ε
[01S]
[ε]
0
1
0
[S] [1S]
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Lý thuyết thông tin phần 4 - Trang 2
Lý thuyết thông tin phần 4 - Người đăng: Duy Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lý thuyết thông tin phần 4 9 10 965