Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thông tin phần 5

Được đăng lên bởi Duy Khanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• Nếu A → β là luật sinh trong văn phạm G và α, γ là 2 chuỗi bất kỳ,
thì khi áp dụng luật sinh A → β vào chuỗi α γ ta sẽ thu ñược chuỗi
αβγ :
α γ ⇒G αβ
βγ
• Giả sử: α1 ⇒G α2, α2 ⇒G α3, ..., αm-1 ⇒G αm, ta có:
α1 ⇒ G αm
• Ta có: α ⇒ G α với mọi chuỗi α
• Thông thường, ta sẽ dùng ⇒ và ⇒ thay cho ⇒G và ⇒ G

• Văn phạm phi ngữ cảnh (CFG)
• Giản lược văn phạm phi ngữ cảnh
• Chuẩn hóa văn phạm phi ngữ cảnh
• Các tính chất của văn phạm phi ngữ cảnh

G

cho CFG G(V, T, P, S)
 ∈
⇒
1

là hệ thống gồm 4 thành phần
V : tập hữu hạn các biến (ký tự chưa kết thúc)
T : tập hữu hạn các ký tự kết thúc (V ∩ T = Ø)
P : tập hữu hạn các luật sinh dạng A → α α∈ (V∪T
S : ký hiệu bắt ñầu của văn phạm
☎

Q

•
•
•
•

c

ư

u

í

V

✠

d

y

:
• V: chữ in hoa (A, B, C, ..); T: chữ in thường (a, b, c, .., w, x, y..)
• α, β, γ, .. biểu diễn chuỗi ký hiệu kết thúc và biến
: G=({S, A, B}, {a, b}, P, S) với P gồm các luật sinh:
S → AB
A → aA
A→a
B → bB
B→b

hay

S → AB
A → aAa
B → bBb

Printed with FinePrint - purchase at 

(chuỗi w gồm toàn ký hiệu kết thúc và ñược dẫn ra từ S)

3

cây dẫn xuất (hay cây phân tích cú pháp) của một văn
phạm G(V, T, P, S) có ñặc ñiểm
(1) Mỗi nút có một nhãn, là một ký hiệu ∈ (V ∪ T ∪ {ε} )
(2) Nút gốc có nhãn là S (ký hiệu bắt ñầu)
(3) Nếu nút trung gian có nhãn A thì A ∈ V
(4) Nếu nút n có nhãn A và các ñỉnh n1, n2, ..., nk là con của n
theo thứ tự từ trái sang phải có nhãn lần lượt là X1, X2, ..., Xk thì
A → X1X2...Xk là một luật sinh trong P
(5) Nếu nút n có nhãn là ε thì n phải là nút lá và là nút con duy
nhất của nút cha của nó

2

4

xét văn phạm G({S, A}, {a, b}, P, S}, với P gồm:
S → aASa
A → SbASSba
Một dẫn xuất của G:
S ⇒ aAS ⇒ aSbAS ⇒ aabAS ⇒ aabbaS ⇒ aabbaa

một văn phạm phi ngữ cảnh G ñược gọi là văn phạm
mơ hồ (ambiguity) nếu nó có nhiều hơn một cây dẫn xuất cho
cùng một chuỗi w.
xét văn phạm G với luật sinh:
E → E + E  E * E  (E)  a
Với chuỗi
, ta có thể vẽ ñến 2 cây dẫn xuất khác nhau

S
1

7

+

E

b 6

E

5

E

4
E

3

E

S

A
2

E

a

A

a
8

nếu G(V, T, P, S) là một CFG thì ⇒ α nếu và chỉ
nếu có cây dẫn xuất trong văn phạm sinh ra α.

5

nếu tại mỗi bước dẫn xuất, luật sinh
ñược áp dụng vào biến bên trái nhất (phải nhất)
→
→
→

xét văn phạm G với luật sinh:

• Các dẫn xuất khác nhau cho từ
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒




:
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

• Dẫn xuất (a) là dẫn xuất trái nhất, (b) là dẫn xuất phải nhất
• Các dẫn xuất tuy khác nhau, nhưng có cùng một cây dẫn xuất

Printed with FinePrint - purchase at w...
1
Văn phạm phi ngữ cảnh (CFG)
Giản lược văn phạm phi ngữ cảnh
Chuẩn hóa văn phạm phi ngữ cảnh
Các tính chất của văn phạm phi ngữ cảnh
2
là hệ thống gồm 4 thành phần
V : tập hữu hạn các biến (ký tự chưa kết thúc)
T : tập hữu hạn các ký tự kết thúc (V T = Ø)
P : tập hữu hạn các luật sinh dạng A → α
α α
α
α∈
α∈ α∈
α∈ (VT
S : ký hiệu bắt ñầu của văn phạm
S AB
A aA
A a
B bB
B b
S AB
A aAa
B bBb
hay
:
V: chữ in hoa (A, B, C, ..); T: chữ in thường (a, b, c, .., w, x, y..)
α, β, γ, ..
biểu diễn chuỗi ký hiệu kết thúc biến
: G=({S, A, B}, {a, b}, P, S) với P gồm các luật sinh:
3
Nếu A β là luật sinh trong văn phạm G α, γ là 2 chuỗi bất kỳ,
thì khi áp dụng luật sinh A β vào chuỗi α
αα
α
γ
γγ
γ ta sẽ thu ñược chuỗi
αβγ
αβγαβγ
αβγ :
α
γ
G
αβ
ββ
βγ
Giả sử: α
1
G
α
2
, α
2
G
α
3
, ..., α
m-1
G
α
m
, ta có:
α
1
G
α
m
Ta có: α
G
α với mọi chuỗi α
Thông thường, ta sẽ dùng
thay cho
G
G
cho CFG G(V, T, P, S)
(chuỗi w gồm toàn ký hiệu kết thúc và ñược dẫn ra từ S)
4
cây dẫn xuất (hay cây phân tích cú pháp) của một văn
phạm G(V, T, P, S) có ñặc ñiểm
(1) Mỗi nút có một nhãn, là một ký hiệu
(V T {ε} )
(2) Nút gốc có nhãn là S (ký hiệu bắt ñầu)
(3) Nếu nút trung gian có nhãn A thì A
V
(4) Nếu nút n có nhãn A và các ñỉnh n
1
, n
2
, ..., n
k
là con của n
theo thứ tự từ trái sang phải có nhãn lần lượt là X
1
, X
2
, ..., X
k
thì
A X
1
X
2
...X
k
là một luật sinh trong P
(5) Nếu nút n có nhãn là ε thì n phải là nút lá và là nút con duy
nhất của nút cha của nó
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Lý thuyết thông tin phần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết thông tin phần 5 - Người đăng: Duy Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết thông tin phần 5 9 10 533