Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thông tin phần 6

Được đăng lên bởi Duy Khanh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6:

Automata đẩy xuống
(Push Down Automata)

Nội dung:
• Khái niệm về PDA
• PDA đơn định và không đơn định
• PDA chấp nhận chuỗi bằng Stack rỗng và PDA chấp
nhận chuỗi bằng trạng thái kết thúc
• Sự tương đương giữa PDA và CFL

1

PDA
Ta đã biết:
• Lớp ngôn ngữ chính quy được sinh ra từ văn phạm chính quy
và được đoán nhận bởi automata hữu hạn
• Lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh được sinh ra từ văn phạm phi ngữ
cảnh → câu hỏi: CFL có thể được đoán nhận bởi một automata
không? automata đó như thế nào?
Mô tả: gồm các thành phần của một automata hữu hạn với sự bổ
sung thêm một ngăn xếp làm việc (Stack)
0 1 1 0 0 1 0 1
Y
B
R

Bộ điều khiển
2

PDA
Ví dụ: xét L = {wcwR | w ∈ (0 + 1)*} được sinh ra từ CFG
S → 0S0 | 1S1 | c
Ta xây dựng PDA như sau:
• Bộ điều khiển có 2 trạng thái q1 và q2
• Stack có 3 ký hiệu: xanh (B), vàng (Y) và đỏ (R)
• Quy tắc thao tác trên automata:

3

PDA
Các khái niệm:
• Phân loại PDA: đơn định (DPDA) và không đơn định (NPDA)
• Phép chuyển: có 2 kiểu
✔
Phụ thuộc ký hiệu nhập: với một trạng thái, một ký hiệu tại
đỉnh Stack và một ký hiệu nhập, PDA lựa chọn trạng thái kế
tiếp, thay thế ký hiệu trên Stack và di chuyển đầu đọc trên
băng nhập.
✔
Không phụ thuộc ký hiệu nhập (ε – dịch chuyển): ký hiệu
nhập không được dùng, đầu đọc không di chuyển.
• Ngôn ngữ được chấp nhận bởi PDA
✔
Bởi Stack rỗng
✔
Bởi trạng thái kết thúc
Một ngôn ngữ được chấp nhận bởi PDA khi và chỉ khi nó là
một ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
4

PDA
Định nghĩa: một PDA M là một hệ thống 7 thành phần
M (Q, Σ, Γ, δ, q0, Z0, F)
• Q : tập hữu hạn các trạng thái
• Σ : bộ chữ cái nhập
• Γ : bộ chữ cái Stack
• δ : hàm chuyển Q x (Σ ∪ {ε}) x Γ → tập con của Q x Γ*
• q0 : trạng thái khởi đầu
• Z0 : ký hiệu bắt đầu trên Stack
• F ⊆ Q : tập các trạng thái kết thúc (nếu PDA chấp nhận
chuỗi bằng Stack rỗng thì F = Ø)

5

PDA
Hàm chuyển δ:
• Hàm chuyển phụ thuộc ký hiệu nhập
δ(q, a, Z) = { (p1, γ1), (p2, γ2), ..., (pm, γm) }
• Hàm chuyển không phụ thuộc ký hiệu nhập
δ(q, ε, Z) = { (p1, γ1), (p2, γ2), ..., (pm, γm) }
Ví dụ: PDA chấp nhận wcwR bằng Stack rỗng
1) δ(q1, 0, R) = {(q1, BR)}
7) δ(q1, c, R) = {(q2, R)}
2)

δ(q1, 1, R) = {(q1, YR)}

8) δ(q1, c, B) = {(q2, B)}

3)

δ(q1, 0, B) = {(q1, BB)}

9) δ(q1, c, Y) = {(q2, Y)}

4)

δ(q1, 1, B) = {(q1, YB)}

10) δ(q2, 0, B) = {(q2, ε)}

5)

δ(q1, 0, Y) = {(q1, BY)}

11) δ(q2, 1, Y) = {(q2, ε)}

6)

δ(q1, 1, Y) = {(q1, YY)}

12) δ(q2, ε, R) = {(q2, ε)}

6

PDA
Hình thái (ID): dùng để ghi nhớ trạng thái và nội dung của Stack
(q, aw, Zα) ⊢M (p, w, ...
Automata đẩy xuống
(Push Down Automata)
Nội dung:
Khái niệm về PDA
PDA đơn định và không đơn định
PDA chấp nhận chuỗi bằng Stack rỗng và PDA chấp
nhận chuỗi bằng trạng thái kết thúc
Sự tương đương giữa PDA và CFL
Chương 6:
1
Lý thuyết thông tin phần 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết thông tin phần 6 - Người đăng: Duy Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lý thuyết thông tin phần 6 9 10 193