Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thông tin phần 7

Được đăng lên bởi Duy Khanh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7:

Máy Turing
(Turing Machine)

Nội dung:
• Mô hình TM
• TM nhận dạng ngôn ngữ
• TM tính toán hàm số nguyên
• Các kỹ thuật xây dựng TM

1

Mô hình TM
Định nghĩa: TM là một hệ thống gồm 7 thành phần
M (Q, Σ, Γ, δ, q0, B, F)
●
Q : tập hữu hạn các trạng thái
●
Σ : bộ ký hiệu nhập
●
Γ : tập hữu hạn các ký hiệu được viết trên băng
●
δ : hàm chuyển Q x Γ → Q x Γ x {L, R, Ø}
● q : trạng thái khởi đầu
0
●
B : ký hiệu dùng để chỉ khoảng trống trên băng
●
F ⊆ Q : tập các trạng thái kết thúc
Hình thái: α1qα2 với q là trạng thái hiện hành của TM, α1α2 là nội dung
của băng tính từ đầu băng cho đến ký hiệu khác Blank bên phải
nhất
2

Phép chuyển
Định nghĩa: Đặt X1X2...Xi-1qXi...Xn là một hình thái (ID)
Giả sử : δ(q, Xi) = (p, Y, L)
• Nếu i - 1 = n thì Xi là B
• Nếu i = 1 thì không có ID kế tiếp (đầu đọc không được phép
vượt qua cận trái của băng.
• Nếu i > 1 ta viết:
X1X2...Xi-1qXi...Xn ⊢ X1X2...Xi-2pXi-1YXi+1...Xn
Tương tự : δ(q, Xi) = (p, Y, R)
X1X2...Xi-1qXi...Xn ⊢ X1X2...Xi-2Xi-1YpXi+1...Xn
Và với : δ(q, Xi) = (p, Y, Ø)
X1X2...Xi-1qXi...Xn ⊢ X1X2...Xi-2Xi-1pYXi+1...Xn
3

TM nhận dạng ngôn ngữ
Định nghĩa: ngôn ngữ được chấp nhận bởi TM M là
L(M) = {w | w∈ Γ* và q0w ⊢ α1pα2 với p∈ F}
Ví dụ: thiết kế TM chấp nhận L = {0n1n | n > 0}
Đặt TM M(Q, Σ, Γ, δ, q0, B, F) với
Q = {q0, q1, q2, q3, q4}, Γ = {0, 1, X, Y, B}, F = {q4}

Xét chuỗi 0011 ta có: q00011 ⊢ Xq1011 ⊢ X0q111 ⊢ X q20Y1 ⊢ q2X0Y1 ⊢ X

q00Y1 ⊢ XXq1Y1 ⊢ XXY q11 ⊢ XX q2YY ⊢ X q2XYY ⊢ XX q0YY ⊢ XXYq3Y ⊢
XXYYq3 ⊢ XXYYq4

4

TM nhận dạng ngôn ngữ

start

q0

(0,X,R)

q1

(0,0,R)
(Y,Y,R)

(Y,Y,R)
(X,X,R)

(1,Y,L)

q3

(B,B,Ø)

q4

(Y,Y,R)

q2

(0,0,L)
(Y,Y,L)
5

TM như là máy tính hàm số nguyên
Quy ước: một số nguyên trong TM được viết dưới dạng nhất phân
là một chuỗi số 0, cách nhau bởi 1 số 1.
000001001000B = 5, 2, 3
Ví dụ: thiết kế TM tính toán phép trừ riêng
• Nếu m < n thì m \ n = 0
• Ngược lại thì m \ n = m – n
• Input: 0m10nB
Output: 0m\nB
Đặt TM M(Q, Σ, Γ, δ, q0, B, F) với
• Q = {q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6}, Γ = {0, 1, B}, F = {q6}

6

TM như là máy tính hàm số nguyên
Xét chuỗi nhập 0010 (2-1)ta có: q00010 ⊢ B q1010 ⊢ B0q110 ⊢ B01q20 ⊢
B0q311 ⊢ Bq3011 ⊢ q3B011 ⊢ Bq0011 ⊢ BBq111 ⊢ BB1q21 ⊢ BB11q2 ⊢
BB1q41 ⊢ BBq41 ⊢ Bq4 ⊢ Bq60

Xét chuỗi nhập 0100 (1-2) ta có: q00100 ⊢ Bq1100 ⊢ B1q200 ⊢ Bq3110 ⊢
q3B110 ⊢ Bq0110 ⊢ BBq510 ⊢ BBBq50 ⊢ BBBBq5 ⊢ BBBBq6
(B,B,Ø)

q5
(1,B,R)

start

q0

(0,B,R)

(B,B,R)

(0,B,R)
(1,B,R)
q1
(0,0,R)

(0,0,L)
(1,1,L)

q3

q6
(B,0,Ø)
(1,B,L)
(0,0,L)

q4

(B,B,L)
(1,1,R)
(0,1,L)
...
Máy Turing
(Turing Machine)
Nội dung:
Mô hình TM
TM nhận dạng ngôn ng
TM tính toán hàm số nguyên
Các kỹ thuật xây dựng TM
Chương 7:
1
Lý thuyết thông tin phần 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết thông tin phần 7 - Người đăng: Duy Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lý thuyết thông tin phần 7 9 10 253