Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thực tập hàn điện SPKT

Được đăng lên bởi vantrong4114
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BÁO CÁO LÝ THUYẾT MÔN HỌC
HÀN ĐIỆN
Giảng viên hướng dẫn : Hoàng Văn Hướng
Sinh viên thực hiện: 1. Hoàng Văn Trọng 13143372
2. Đỗ Thanh Tâm 13143303
3. Võ Thanh Tâm 13143306
4. Nguyễn Thanh Tuấn 13143389
Lớp: 131432B ( Nhóm sáng thứ 5).

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 3- 2015

Giảng viên: Hoàng Văn Hướng

LÝ THUYẾT CHUNG
I. Khái niệm về hàn:
1. Khái niệm:
Hàn là phương pháp nối hai hay nhiều chi tiết kim loại thành một mà không thể tháo
rời được bằng cách nung nóng chúng tại vùng tiếp xúc đến trạng thái nóng chảy hay
dẻo, sau đó dùng hay không dùng áp lực để ép chi tiết hàn dính chặt với nhau.
Khi hàn nóng chảy, kim loại bị nóng chảy, sau đó kết tinh hoàn toàn tạo thành mối
hàn.
Khi hàn áp lực, kim loại được nung đến trạng thái dẻo, sau đó được ép để tạo nên mối
liên kết kim loại và tăng khả năng thẩm thấu, khuếch tán của các phần tử vật chất giữa
hai mặt chi tiết cần hàn làm cho các chi tiết liên kết chặt với nhau tạo thành mối hàn.
2. Phân loại các phương pháp hàn:
* Theo nguồn nhiệt nung:
Ta có các phương pháp:
- Hồ quang điện:
+ Hàn hồ quang tay: là quá trình hàn điện nóng chảy sử dụng điện cực dưới dạng
que hàn (thường có vỏ bọc).
+ Hàn MIG- MAG
+ Hàn TIG
+ Hàn dưới thuốc: còn gọi là hàn hồ quang chìm, tiếng Anh viết tắt là SAW
(Submerged Arc Welding) là quá trình hàn nóng chảy mà hồ quang cháy giữa
dây hàn (điện cực hàn) và vật hàn dưới một lớp thuốc bảo vệ.

- Hỗn hợp khí cháy: là phương pháp hàn sử dụng nhiệt của ngọn lửa sinh ra khi đốt
cháy các chất khi cháy (C2H2,CH4,C6H6…)hoặc H2 với oxy để nung chảy kim

1

Giảng viên: Hoàng Văn Hướng

loại, thông dụng nhất là hàn bằng khí Ô xy –Axetylen vì nhiệt sinh ra do phản ứng cháy
của hai khí này lớn và tập chung ,tạo thành ngon lửa có nhiệt độ cao.
Dòng điện tiếp xúc: là một dạng hàn áp lực, dùng dòng điện có cường độ lớn đi
qua chỗ tiếp xúc giữa các chi tiết hàn để sinh ra nhiệt lượng nung nóng vùng hàn
đến trạng thái chảy hoặc dẻo, sau đó sử dụng lực ép thích hợp để ép các bề mặt
tiếp xúc lại với nhau tạo thành mối hàn. Bao gồm các dạng sau:
+ Hàn ma sát
+ Hàn điểm
+ Hàn đường
+ Hàn áp lực
Hàn than đá ( hay còn gọi là hàn rèn).
* Theo môi trường khí bảo vệ:
- Hàn TIG: hay hàn hồ quang điện cực
không nóng chảy trong môi trường khí
trơ (GTAW) là quá trình hàn nóng
chảy, trong đó nguồn nhiệt điện cung
cấp bởi hồ quang được tạo thành giữa
điện cực không nóng chảy và vũng hàn.
Vùng hồ quang được bảo vệ bằng môi
trường khí trơ (Ar, He hoặc Ar + He)
...



 
!"
#$%&'#(%)*+%&,-%./0%&12%*+%&
#%)'#(%3)45)#6%.7/0%&12%89%&7:7;::<=
=>)?%)@A7:7;::B:
:1C)?%)@A7:7;::BD
;&EFG%)?%)EH%7:7;::IJ
+K.7:7;:=L)MANO%&3)PQR
ST:U=B7Q
Lý thuyết thực tập hàn điện SPKT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết thực tập hàn điện SPKT - Người đăng: vantrong4114
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lý thuyết thực tập hàn điện SPKT 9 10 425