Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Toán cao cấp

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 5 lần
sb
cOxc
rHr/orvc
TRI,'dYG
DIICNTP
TP.
IICM
of
rru
rRAc
NGHTEM
nnON
roAN
cAo
cAp
cs
Thdi gian
ldm,bdi:
45 philt;
(20
cdu
trdc
nghiQm)
c6u-k4ho
hdm ,
-tt
-a"+-y
rh6edieu*ien
st
-++r
**,1-i;
oan
ar,a
aay+y'
d,hgr
t
=
4/Jn3
iw
+*+t
=
al-3r+b.1+3
--7
C:o
e>
uJ
+6r-g=d.
A. z
dst csc
dai
el
(-3,
10)
vd
(Lzi
.
b)1pa:f
=-,
il
>a
.
B.
z
dst csc
ti6[
ei
(-3;
1{J)
vi csc
dai
t4i.(1,2)
Ur._a , e .
:
.
:f,
)
g,:,to
Me
.I€
thi
352
-O+'
E;;;;
;;;;;;i_;:;;;
;;iit
,'l\"c1
7;\:J,::;
.4,
@),
d4t
cyc
der
tei
(-3,10)
vn
cuc
tieuTAi
(L
z)
\,/
ffi
v-Tfut
t
n
#
0
li6n
t.uc
tai
(0;])
?
'
[:i"*
-{
r
Io,
Ciu
2zXirc
dinh
o rt6
ham
s6
y@,y)
A.
l,
8.0
CAu3:Cho
z:W.Tinhd,z.
Vt=
yb
A,
(a;
+
y),(h
+
dil
B.
rd,r'l
ady" D
_Ciu
4:
Cho ,
:
,i'*t,
.
nlln,
2:
= [t+
J
f)
'.
Au
A.
yg"+v'+t
'\-.
A'
(-1;1)
D.
2ei*,,
tf+olStoo
L-r-.so
P,@*oc'
@-""**
C.
2ye2Y
\
t-r
tnr
-\3il)
*t
tqo|
C. 0r
Ciu
5: Tinh
gioi
h4n
.
litB.
...(r'
+
y,)rin
I
/
-
(z.Y\*(0:0)
gy
A.
lq
8.2
Cflu 6:
Mi0n
gi6
tr!
R,
cua z
-
sin(
ry
t
2)
la
B.
[0;1.]
D.
[-1;1J
g.@*oo
Ciu 7:
Tfnh
gioi
hqn
lim
'
(r,y)*(l:t
)
A.0
CAU
8:
Cho
8.2
fi'
-
2ry
*
y2
.e
"",
0
T
x;-g
'J1
1r't)-{td)
c. I
r'-u'
v
lt--
4
Tfn!:
id+b,o)
u0{
)c-*Q
+4J
i
?
=U
B.
r-u
.
c.
g-b-):
4
D,
x*y
,
C$u 9:
Cho hAm z
:
a,
+
y,
-2,
+t.
xfring
4ol
oao duoi
diy
li <ttngq2Lr--_
.lt*i=o
A.
z cd
hai cqc
ti6u
B. z
kfi6ns
c6 cu" ,'i-
1
d*
-- Jq
--
o
C. z c6 hai
di6m
drmg
0
O
,
ct,nbt.uc'ti6u.
l*"i
,__i
.
-
ciu l0:
Tlnh
gidi
h4n
.
lim
r'
t
t
+,2v
rtio
{"'t
t..
o-)
h
'v'* l'i'
:
C
=L
{4D)r=r
"=
j98'
A.-1
-,
-
c6ur:
chohdm.:;$;*;, --;luoidayhdtrng,
n'flt'one
tootei
.,7.t:Jt--0
=r1
r=8
+rx"=
z=+-
'?au--o-8.
D@ry
=t
r>4
)
y=
0.
*iv:0:(
rl
-.
.
^
--
Lý thuyết Toán cao cấp - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lý thuyết Toán cao cấp 9 10 759