Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Được đăng lên bởi nguyenvanvinh0123-gmail-com
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 2614 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
VÀ SIÊU CAO TẦN
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
VÀ SIÊU CAO TẦN

Biên soạn :

THS. TÔN THẤT BẢO ĐẠT
THS. DƯƠNG HIỂN THUẬN

CHƯƠNG 1: CÁC ĐỊNH LUẬT VÀ NGUYÊN
LÝ CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG
ĐIỆN TỪ
Ở môn học trường điện từ, chúng ta sẽ tìm hiểu phân bố của các đại lượng điện và từ,
nguyên nhân tạo ra chúng và xác định các đại lượng khi đã biết một số đại luợng khác.Trong
chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề cơ bản nhất của trường điện từ bao gồm các đại
luơng của điện và từ, các định luật cơ bản nhất nêu lên mối liên hệ giữa các đại luợng đó với
nhau. Trong chương này sẽ có nhiều khái niệm mới mà chúng ta cần nắm vững trước khi chuyển
sang các chương kế tiếp. Các học viên cần chú ý đến cách dẫn ra các phương trình toán học từ
các phát biểu. Để có thể đọc hiểu được, các học viên cần trang bị kiến thức toán: hàm nhiều biến,
giải tích vectơ với các toán tử gradient, divergence, rotate đã học trong chương trình toán cao
cấp. Nếu không nắm vững các phần toán học trên sẽ rất khó hiểu đuợc và theo kịp các phần
chứng minh trong chương này. Cuối chương sẽ là phần tóm tắt các hệ thức trong chương và các
bài tập.

1.1.

Các đại lượng đặc trưng cơ bản cho trường điện từ

1.1.1. Vec tơ cường độ điện trường
Một điện tích thử q đặt trong trường điện, chịu tác dụng của lực điện Fe . Tại mỗi điểm
của trường điện, tỉ số Fe /q là một đại lượng không đổi, đại lượng ấy được gọi là cường độ trường
điện tại điểm đó. Ký hiệu E

Fe
(V/m)
q
Với q đủ nhỏ để không ảnh hưởng đến trường điện ban đầu.
E=

(1.1.1)

1.1.2. Vec tơ điện cảm
Khi đặt điện môi vào trường điện, điện môi bị phân cực. Mức độ phân cực điện môi được
đặc trưng bởi vec tơ phân cực điện P . Vec tơ phân cực điện P xác định trạng thái phân cực điện
môi tại mỗi điểm. Vec tơ cảm ứng điện D được định nghĩa bởi hệ thức:
D = ε0E + P

(C/m2)

Với ε0 = 1/4π.9.109 (F/m) được gọi là hằng số điện.
Đối với môi trường tuyến tính, đẳng hướng:
P = ε 0 χ 0 .E
Thay (1.1.3) vào (1.1.2):
D = ε 0 (1 + χ e ) E

(1.1.2)

(1.1.3)

D = ε 0ε r E
D = εE

(1.1.4)

Với εr = 1 + χe được gọi là độ thẩm tỉ đối của môi trường với chân không.
ε = ε0. εr (F/m)
Được gọi là độ thẩm điện của môi trường

3

1.1.3. Vectơ cảm ứng từ
Một điện tích thử q chuyển động với vận tốc v trong trường từ, chịu tác dụng lực Fm
Fm = qv xB

(1.1.5)

Vec tơ B được gọi là vec tơ cảm ứng từ.

1.1.4....
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
LÝ THUYT TRƯỜNG ĐIN T
VÀ SIÊU CAO TN
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần - Người đăng: nguyenvanvinh0123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần 9 10 316