Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Được đăng lên bởi hunghue126103
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3071 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LÝ THUYẾT
TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

ThS. Đặng Ngọc Minh Đức
dnmduc@tdt.edu.vn

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương

0: Giải tích vector
Chương 1: Những định luật cơ bản trong trường điện 21-Mar
từ rChương 2: Trường điện tĩnh
12
Chương 3: Trường điện dừng
Chương 4: Trường từ dừng
Chương 5: Trường điện từ biến thiên

Tài liệu tham khảo:
NXBNhật
Đại học
gia Trọng
Tp.HCM,
2
Ngô
Ảnh,Quốc
Trương
Tuấn2000.
Mỹ, Trường điện từ,

Chương 0:

GIẢI TÍCH VECTOR

CHƯƠNG 0:

GIẢI TÍCH VECTOR
Trong

không gian 3 chiều, 3 họ mặt cong độc lập:

21-Mar r-

f1(x, y,z) = u1; f2(x, y,z) = u2; f3(x, y,z) = u3 12
3 mặt u1=const; u2=const; u3=const là các mặt tọa độ.
Chọn gốc tọa độ làm chuẩn.
Hai mặt tọa độ cắt nhau theo 1 đường gọi là đường tọa độ.
vector đơn vị i1,i2,i3 xác định hướng.
Hệ tọa độ cong – trực giao – thuận:
3



       
i1 = i2 × i3;i2 = i3× i1;i3 = i1× i2

4

CHƯƠNG 0:

GIẢI TÍCH VECTOR
21-Mar r-

là những yếu tố dài trên các đường tọa độ
12
Các hệ số h1, h2, h3 là các hệ số Larmor
dl1,dl2,dl3

dl1 = h1du1,dl2 = h2du2,dl3 = h3du3

∂x 2
∂y 2
∂z 2
hi = (
) +(
) +(
) i = 1,2,3
∂ui
∂ui
∂ui
Đối với tọa độ trực giao, yếu tố dài:
Trong
hệ

2
dl
= 1dl2 +dl2 2 +dl 3

2

tọa độ Descartes:

dl2 = dx2 + dy 2 + dz

5

2

k you for evaluating AnyBizSoft PDF to PowerPoint.
You can only convert 5 pages with the trial version.

get all the pages converted, you need to purchase the software from:...
THUYẾT
TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
ThS. Đặng Ngọc Minh Đức
dnmduc@tdt.edu.vn
LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - Người đăng: hunghue126103
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ 9 10 968