Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT VỀ BIẾN DẠNG DẺO

Được đăng lên bởi vietnameseboy-sn91-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12/11/2013

Tổ chức và tính chất của kim loai sau khi biến dạng dẻo - Vật Liệu Cơ Khí

Tổ chức và tính chất của kim loai sau khi biến dạng dẻo
Biến dạng dẻo làm thay đổi rất mạnh tổ chức, tính chất đặc biệt là cơ tính
của vật liệu cũng như kim loại.
1) Trong và sau khi trượt mạng tinh thể ở xung quanh mặt trượt bị xô lệch,
các hạt bị biến dạng không đều, song đều có khuynh hướng bị kéo dài, bẹt
ra theo phương biến dạng. Với độ biến dạng ε lớn (40 - 50%) hạt bị phân
nhỏ ra, các tạp chất và pha thứ hai bị nhỏ vụn ra, kéo dài ra tạo nên thớ (độ
biến dạng ε thường được tính bằng độ giảm của tiết diện phôi khi biến
dạng dẻo theo công thức

, trong đó So và Sf là tiết diện phôi trước và sau khi biến dạng dẻo). Khi độ
biến dạng rất lớn (70 . 90%, ít gặp) các hạt bị quay đến mức các mặt và
phương mạng cùng chỉ số của chúng trở nên song song với nhau (hình
2.7), tạo nên cấu trúc được gọi là textua (texture). Khi kim loại có textua nó
sẽ có tính dị hướng. Hiện tượng này được áp dụng khá rộng rãi cho thép
kỹ thuật điện để làm giảm tổn thất từ trong các biến thế.
Textua tạo nên trong trường hợp này được gọi là textua biến dạng. Ví dụ
khi cán:
- Các mặt {123} và {110} của A1, {100} hoặc {110} của A2, {0001} của A3
định hướng lại song song với mặt phẳng cá n;
- Các phương < 412 > và < 211 > của A1, < 100 > của A2, < 1010 > của
A3 định hướng lại song song với phương cán.
2) Sau biến dạng dẻo trong kim loại tồn tại ứng suất dư do xô lệch mạng
và biến dạng không đều giữa các hạt cũng như trên tiết diện. Nói chung
ứng suất bên trong có hại cho cơ tính, song cũng có trường hợp người ta
cố ý tạo nên lớp ứng suất nén dư để nâng cao giới hạn mỏi bằng cách lăn
ép, phun bi.
3) Sau khi biến dạng dẻo, do mạng tinh thể bị xô lệch, cơ tính kim loại thay
đổi rất mạnh theo chiều hướng như sau (hình 2.8):
- Tăng độ cứng.
- Tăng độ bền song trong đó giới hạn đàn hồi σđh và giới hạn chảy σ0,2
tăng mạnh hơn, tức có xu hướng biến cứng, hóa bền, nhưng lại làm giảm
dộ dẻo và độ dai, tức có xu hướng biến giòn.

…

1/3

12/11/2013

Tổ chức và tính chất của kim loai sau khi biến dạng dẻo - Vật Liệu Cơ Khí

Hình 2.7. Hai dạng textua biến dạng trong vật liệu từ mềm:
a. Fe-Si, textua { 110 } < 100 >, b. Fe-Ni, textua { 100 } < 100 >.
Hiện tượng này còn được gọi là hóa bền biến dạng (để phân biệt với một
số dạng hóa bền khác như nhiệt luyện, ...
12/11/2013 Tổ chc và tính cht của kim loai sau khi biến dng do - Vt Liệu Khí
https://sites.google.com/site/truongvanchinhvatlieucokhi/home/bien-dang-va-co-tinh-cua-vat-lieu/bien-dang-deo/truot-da-tinh-the/to-chuc-va-tinh-chat-cua-kim-lo
1/3
T chức và tính chất của kim loai sau khi biến dạng dẻo
Biến dạng dẻo làm thay đổi rất mạnh tổ chc, tính chất đặc biệt là tính
của vật liệu ng như kim loại.
1) Trong và sau khi trưt mạng tinh thể ở xung quanh mặt trượt bị xô lệch,
các hạt b biến dạng không đều, song đều khuynh hưng b kéo dài, bẹt
ra theo phương biến dạng. Vi độ biến dạng ε ln (40 - 50%) hạt bị phân
nh ra, c tp chất và pha thhai bị nhỏ vn ra, kéo i ra tạo nên th (độ
biến dạng ε thường đưc tính bằng độ giảm của tiết diện phôi khi biến
dạng dẻo theo công thc
, trong đó So và Sf là tiết diện phôi trưc và sau khi biến dạng dẻo). Khi độ
biến dạng rất ln (70 . 90%, ít gặp) các hạt bị quay đến mc các mặt và
phương mạng ng ch số của chúng tr nên song song vi nhau (hình
2.7), tạo nên cấu trúc đưc gọi là textua (texture). Khi kim loại textua nó
sẽ tính dị hướng. Hiện tưng này được áp dụng khá rng rãi cho thép
kỹ thuật điện để làm giảm tổn tht ttrong các biến thế.
Textua to nên trong trường hp này được gọi là textua biến dạng. Ví dụ
khi n:
-c mặt {123} và {110} của A1, {100} hoặc {110} của A2, {0001} của A3
định hưng lại song song với mặt phẳng cá n;
-c phương < 412 > và < 211 > của A1, < 100 > của A2, < 1010 > của
A3 đnh hưng lại song song vi phương cán.
2) Sau biến dạng dẻo trong kim loại tồn tại ng suất do xô lệch mạng
và biến dạng không đều gia các hạt ng như trên tiết diện. Nói chung
ứng suất n trong có hại cho tính, song ng có trường hp ni ta
cố ý tạo nên lp ứng suất nén dư để nâng cao gii hạn mỏi bằng cách lăn
ép, phun bi.
3) Sau khi biến dạng dẻo, do mạng tinh thể bị xô lệch, tính kim loại thay
đổi rất mạnh theo chiều hướng như sau (hình 2.8):
- Tăng độ cứng.
- Tăng độ bền song trong đó gii hạn đàn hồi σđh và giới hạn chảy σ0,2
tăng mạnh hơn, tc có xu hưng biến cứng, hóa bền, nhưng lại làm giảm
dộ dẻo và độ dai, tức xu hướng biến giòn.
LÝ THUYẾT VỀ BIẾN DẠNG DẺO - Trang 2
LÝ THUYẾT VỀ BIẾN DẠNG DẺO - Người đăng: vietnameseboy-sn91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
LÝ THUYẾT VỀ BIẾN DẠNG DẺO 9 10 282