Ktl-icon-tai-lieu

Lýthuyết tàu thủy tap 1 Trần Công Nghị

Được đăng lên bởi Mai Thanh Trung
Số trang: 274 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Traàn Coâng Nghò

LYÙ THUYEÁT TAØU
TAÄP I

TÓNH HOÏC
ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
TAØU THUÛY
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 2009

ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

Traàn Coâng Nghò

LYÙ THUYEÁT TAØU
TAÄP 1

TÓNH HOÏC
VAØ

ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
TAØU THUÛY
(Taùi baûn laàn thöù nhaát coù söûa chöõa boå sung)

THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2009

3

MUÏC LUÏC
Lôøi noùi ñaàu

5

Chöông 1
TÍNH NOÅI

7

1.1 Tính noåi taøu thuûy

10

1.2 Kích thöôùc hình hoïc thaân taøu vaø tæ leä giöõa chuùng

15

1.3 Ñöôøng hình voû taøu

20

1.4 Tính caùc ñaïi löôïng hình hoïc voû taøu

23

1.5 Caùc ñöôøng cong tính noåi

26

1.6 Caùc pheùp tích phaân gaàn ñuùng

27

1.7 Tính caân baèng doïc taøu

42

1.8 Coâng thöùc tính taán ñaêng kyù

43

Chöông 2
OÅN ÑÒNH

46

2.1 Khaùi nieäm veà oån ñònh taøu

47

2.2 OÅn ñònh ngang ban ñaàu

48

2.3 OÅn ñònh doïc ban ñaàu

54

2.4 AÛnh höôûng cuûa troïng vaät treân taøu ñeán oån ñònh

54

2.5 AÛnh höôûng maët thoaùng caùc keùt chôû haøng loûng

60

2.6 OÅn ñònh taïi goùc nghieâng lôùn

63

2.7 Ñoà thò oån ñònh

64

2.8 Thuaät toaùn xaùc laäp hoï ñöôøng pantokaren

69

2.9 Döïng ñoà thò oån ñònh treân cô sôû pantokaren

74

2.10 Ñieàu kieän oån ñònh tónh

77

2.11 OÅn ñònh ñoäng

78

2.12 Baûng tính kieåm tra tính noåi vaø tính oån ñònh theo yeâu caàu cuûa cô quan coù thaåm quyeàn

84

2.13 AÛnh höôûng kích thöôùc hình hoïc thaân taøu ñeán ñoà thò oån ñònh

89

2.14 Laäp thoâng baùo oån ñònh

91

2.15 Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa tính oån ñònh

92

2.16 Nhöõng vaán ñeà lieân quan tieâu chuaån oån ñònh taøu

96

2.17 Thöû nghieâng taøu

113

Chöông 3
PHAÂN KHOANG VAØ CHOÁNG CHÌM TAØU

121

3.1 Vaøi neùt veà lòch söû phaân khoang

121

3.2 Tính choáng chìm

122

3.3 OÅn ñònh taøu bò ngaäp moät hoaëc nhieàu khoang

124

4
3.4 Yeâu caàu oån ñònh ñoái vôùi taøu bò thuûng theo coâng öôùc 1960

185

3.5 Phaân khoang

136

3.6 Xaùc ñònh chieàu daøi toái ña cuûa khoang

139

3.7 Caùc yeâu caàu ñaëc bieät veà phaân khoang taøu khaùch

141

3.8 Duøng ñoà thò xaùc ñònh ñöôøng cong chieàu daøi phaân khoang

142

3.9 Ñaùnh giaù phaân khoang theo lyù thuyeát xaùc suaát

145

Chöông 4
CHOØNG CHAØNH TAØU

155

4.1 Soùng nöôùc

157

4.2 Soùng töï nhieân

159

4.3 Caùc chuyeån ñoäng laéc taøu

173

4.4 Laéc taøu vôùi bieân ñoä nhoû

175

4.5 Nhöõng coâng thöùc kinh nghieäm xaùc ñònh chu kyø dao ñoäng taøu treân nöôùc tónh

177

4.6 Laéc taøu treân soùng ñieàu hoøa

180

4.7 Dao ñoäng phi tuyeán cuû...
ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Traàn Coâng Nghò
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 2009
LYÙ THUYEÁT TAØU
TAÄP I
TÓNH HOÏC
ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
TAØU
THUÛY
Lýthuyết tàu thủy tap 1 Trần Công Nghị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lýthuyết tàu thủy tap 1 Trần Công Nghị - Người đăng: Mai Thanh Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
274 Vietnamese
Lýthuyết tàu thủy tap 1 Trần Công Nghị 9 10 318