Ktl-icon-tai-lieu

Mạ điện -Chương 1

Được đăng lên bởi Lặng Bước
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
SỰ HÌNH THÀNH LỚP MẠ ĐIỆN
1.1. ĐIỀU KIỆN TẠO THÀNH LỚP MẠ ĐIỆN
Mạ điện là một công nghệ điện phân. Quá trình tổng quát là :
- Trên anot xảy ra quá trình hòa tan kim loại anot :
M - ne

-



Mn+

(1.1)

Trên catot, cation phóng điện thành nguyên tử kim loại mạ :
Mn+ + ne



M

(1.2)

Thực ra các quá trình này xảy ra theo nhiều bước liên tiếp nhau, bao
gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau. Ví dụ, quá trình catot có thể gồm các
bước sau :
- Cation hydrát hoá M n+.mH2O di chuyển từ dung dịch vào bề mặt
catot.
- Cation mất vỏ hydrat (mH2O), vào tiếp xúc trực tiếp với bề mặt
catot (hấp phụ).
- Điện tử (e) từ catot điền vào vành điện tử hóa trị của cation, biến
nó thành nguyên tử kim loại trung hòa (phóng điện) ở dạng hấp phụ.
- Các nguyên tử kim loại này hoặc sẽ tạo thành mầm tinh thể mới,
hoặc tham gia nuôi lớn mầm tinh thể đã sinh ra trước đó. Mầm phát triển dần
thành tinh thể. Tinh thể kết thành lớp mạ.
Tốc độ chung của quá trình catot (1.2) nhanh hay chậm là do tốc độ
chậm nhất của một trong các bước trên quyết định. Tốcđộ của mỗi bước
càng lớn khi diễn tiến của bước đó càng gặp ít trở ngại. Tổng trở lực của các
bước trên được thể hiện bằng độ phân cực catot (quá thế catot c), tức là điện
thế catot dịch về phía âm hơn một lượng c so với cân bằng :
c =
7

cb -



(1.3)

(1.3)
trong đó

cb - điện thế cân bằng của catot, V.
 - điện thế phân cực của catot (đã có dòng i), V.
Giữa phân cực catot (quá thế catot) và cấu trúc kết tủa (lớp mạ) có
quan hệ chặt chẽ với nhau : Phân cực catot càng lớn, tinh thể càng nhỏ mịn
(xem mục 1.2.1).
Tùy bản chất của các trở lực gây ra đối với quá trình điện cực mà
người ta phân biệt thành các dạng quá thế khác nhau : quá thế nồng độ, quá
thế khuếch tán, quá thế chuyển đổi (quá thế hóa học, quá thế điện hóa), quá
thế kết tinh... Trong mạ điện thường gặp các loại quá thế sau :
1.1.1. Quá thế khuếch tán kt
Quá thế khuếch tán phát sinh khi nồng độ cation trong lớp kép giảm
mà khuếch tán không bù kịp. Phân cực khuếch tán được tính bằng phương
trình :
kt = (RT/nF)ln(C1/C0)
(1.4)
trong đó C1 - nồng độ cation của kim loại kết tủa trong lớp sát
catot;
C0 - nồng độ cation ấy trong khối dung dịch;
n - hóa trị trao đổi của cation;
R - hằng số khí (8,314 j/mol.oK);
T - nhiệt độ tuyệt đối, oK ;
F - hằng số Faraday (96500 culong).
Lại biết :
C1 = C0 (1 - i/igh)
(1.5)
i - mật độ dòng điện làm phân cực điện cực;
igh - mật độ dòng giới hạn :
igh = KC0 ;
(1.6)
K - hằng số .
Trong mạ điện thường dùng C0 lớn để có igh lớn, tạo điều k...
Chương 1
SỰ HÌNH THÀNH LỚP MẠ ĐIỆN
1.1. ĐIỀU KIỆN TẠO THÀNH LỚP MẠ ĐIỆN
Mạ điện là một công nghệ điện phân. Quá trình tổng quát là :
- Trên anot xảy ra quá trình hòa tan kim loại anot :
M - ne M
n+
(1.1)
- Trên catot, cation phóng điện thành nguyên tử kim loại mạ :
M
n+
+ ne M (1.2)
Thực ra các quá trình này xảy ra theo nhiều bước liên tiếp nhau, bao
gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau. Ví dụ, q trình catot có thể gồm các
bước sau :
- Cation hydrát hoá M
n+
.mH
2
O di chuyển từ dung dịch vào bề mặt
catot.
- Cation mất vỏ hydrat (mH
2
O), o tiếp xúc trực tiếp với bề mặt
catot (hấp phụ).
- Điện tử (e) từ catot điền vào vành điện tử hóa trị của cation, biến
nó thành nguyên tử kim loại trung hòa (phóng điện) ở dạng hấp phụ.
- Các nguyên tử kim loại y hoặc sẽ tạo thành mầm tinh thể mới,
hoặc tham gia nuôi lớn mầm tinh thể đã sinh ra trưc đó. Mầm phát triển dần
thành tinh thể. Tinh thể kết thành lớp mạ.
Tốc độ chung của quá trình catot (1.2) nhanh hay chậm do tốc độ
chậm nhất của một trong các c trên quyết định. Tốcđộ của mỗi bước
càng lớn khi diễn tiến của bước đó càng gặp ít trở ngại. Tổng tr lực của các
bước trên được thể hiện bằng độ phân cực catot (quá thế catot
c
), tức là điện
thế catot dịch về phía âm hơn một lượng
c
so với cân bằng :
c
=
cb
- (1.3)
7
Mạ điện -Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạ điện -Chương 1 - Người đăng: Lặng Bước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Mạ điện -Chương 1 9 10 878