Ktl-icon-tai-lieu

mạ điện

Được đăng lên bởi buiquanghuan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY TRÌNH XI MẠ 
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý điện hóa bề mặt kim loại là một quá trình công nghệ hay được sử dụng, vì thực tế hầu như tất 
cả các vật dụng bằng kim loại đều phải được hoàn thiện, đồng thời đó cũng là trách nhiệm của nhà 
sản xuất.
Xử lý bề mặt là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất hầu hết các vật dụng bằng kim loại. 
Tùy thuộc vào bản chất của việc xử lý, bề mặt kim loại có thể được hoàn thiện theo các cách khác 
nhau. Nó có thể được cải thiện về độ bền ăn mòn hoặc bào mòn; có thể có một bề măt có tính xúc 
tác; hoặc có thể được làm tăng vẻ đẹp của bề mặt… Xử lý bề mặt kim loại bằng phương pháp điện 
hóa có thể thực hiện được tất cả những điều đó. Mạ điện là phương pháp xử lý bề mặt điện hóa 
được sử dụng rộng rãi nhất. Tuy nhiên, còn có các phương pháp xử lý khác cũng dựa vào kỹ thuật 
điện hóa. Ví dụ: các quá trình thụ động hóa, anốt hóa, mạ hóa học, sơn điện di, đánh bóng điện hóa
và đúc điện.
Mạ điện
Mạ điện là quá trình điện hóa catôt: Bề mặt kim loại cần xử lý được dùng làm catôt trong một bình 
điện phân (đòi hỏi dùng dòng điện bên ngoài – trong trường hợp này là từ nguồn điện một chiều) để
thực hiện quá trình điện hóa. Phản ứng catốt xảy ra và thực hiện việc xử lý cần thiết – đó là mạ một 
lớp kim loại lên trên bề mặt cần xử lý.Hình 1 trình bày sơ đồ đơn giản của một bể mạ điện.
Dung dịch mạ là dung dịch mà trong đó quá trình mạ điện xảy ra. Nó có chứa các ion của kim loại 
sẽ được mạ lên bề mặt kim loại cần xử lý – các ion kim loại này tham gia phản ứng catôt và bị khử 
điện hóa thành kim loại điện kết tủa lên trên bề mặt cần xử lý. Ví dụ trong trường hợp mạ kẽm, ion 
kẽm hóa trị hai bị khử trên bề mặt kim loại nền (thép chẳng hạn).
                    Zn2+ + 2e­ â†’ Zn
Rõ ràng là trong một bình điện hóa như vậy cũng cần phải có phản ứng anôt tương ứng. Trong mạ 
điện, đó thường là sự hòa tan anôt của một anôt kim loại để đảm bảo nồng độ ion kim loại trong bể 
mạ gần như không đổi Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các anôt có thể không tan và được làm 
bằng các vật liệu như graphit, chì, titan phủ platin…; chúng trơ trong dung dịch mạ. Anôt không tan 
vẫn thực hiện phản ứng anôt trong đó có một phản ứng anôt quan trọng là phản ứng thoát oxy.
                    H2O â†’ 1/2O2 + 2H+ + 2e­
                    (Trong dung dịch axit)
Lớp phủ kim loại hình thành trên bề mặt catôt thường có cấu trúc tinh thể và dày từ 1­50µm tùy 
thuộc vào kim loại được mạ và yêu cầu h...
QUY TRÌNH XI M
X lý b m t kim lo i
X lý đi n hóa b m t kim lo i là m t quá trình công ngh hay đ c s d ng, vì th c t h u nh t t ượ ế ư
c các v t d ng b ng kim lo i đ u ph i đ c hoàn thi n, đ ng th i đó cũng là trách nhi m c a nhà ượ
s n xu t.
X lý b m t là m t khâu quan tr ng trong quá trình s n xu t h u h t các v t d ng b ng kim lo i. ế
Tùy thu c vào b n ch t c a vi c x lý, b m t kim lo i có th đ c hoàn thi n theo các cách khác ượ
nhau. Nó có th đ c c i thi n v đ b n ăn mòn ho c bào mòn; có th có m t b măt có tính xúc ượ
tác; ho c có th đ c làm tăng v đ p c a b m t… X lý b m t kim lo i b ng ph ng pháp đi n ượ ươ
hóa có th th c hi n đ c t t c nh ng đi u đó. M đi n là ph ng pháp x lý b m t đi n hóa ượ ươ
đ c s d ng r ng rãi nh t. Tuy nhiên, còn có các ph ng pháp x lý khác cũng d a vào k thu t ượ ươ
đi n hóa. Ví d : các quá trình th đ ng hóa, an t hóa, m hóa h c, s n đi n di, đánh bóng đi n hóa ơ
và đúc đi n.
M đi n
M đi n là quá trình đi n hóa catôt: B m t kim lo i c n x lý đ c dùng làm catôt trong m t bình ượ
đi n phân (đòi h i dùng dòng đi n bên ngoài – trong tr ng h p này là t ngu n đi n m t chi u) đ ườ
th c hi n quá trình đi n hóa. Ph n ng cat t x y ra và th c hi n vi c x lý c n thi t – đó là m m t ế
l p kim lo i lên trên b m t c n x lý.Hình 1 trình bày s đ đ n gi n c a m t b m đi n. ơ ơ
Dung d ch m là dung d ch mà trong đó quá trình m đi n x y ra. Nó có ch a các ion c a kim lo i
s đ c m lên b m t kim lo i c n x lý – các ion kim lo i này tham gia ph n ng catôt và b kh ượ
đi n hóa thành kim lo i đi n k t t a lên trên b m t c n x lý. Ví d trong tr ng h p m k m, ion ế ườ
k m hóa tr hai b kh trên b m t kim lo i n n (thép ch ng h n).
                    Zn2+ + 2e- → Zn
Rõ ràng là trong m t bình đi n hóa nh v y cũng c n ph i có ph n ng anôt t ng ng. Trong m ư ươ
đi n, đó th ng là s hòa tan anôt c a m t anôt kim lo i đ đ m b o n ng đ ion kim lo i trong b ườ
m g n nh không đ i Tuy nhiên, trong nhi u tr ng h p các anôt có th không tan và đ c làm ư ườ ượ
b ng các v t li u nh graphit, chì, titan ph platin…; chúng tr trong dung d ch m . Anôt không tan ư ơ
v n th c hi n ph n ng anôt trong đó có m t ph n ng anôt quan tr ng là ph n ng thoát oxy.
                    H2O → 1/2O2 + 2H+ + 2e-
                    (Trong dung d ch axit)
L p ph kim lo i hình thành trên b m t catôt th ng có c u trúc tinh th và dày t 1-50µm tùy ườ
thu c vào kim lo i đ c m và yêu c u hoàn thi n m t hàng đó. ượ
M hóa h c
mạ điện - Trang 2
mạ điện - Người đăng: buiquanghuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
mạ điện 9 10 461