Ktl-icon-tai-lieu

mã hóa nguồn rời rạc không nhớ

Được đăng lên bởi nhat-dat-dang
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 7 Mã hóa tối ưu
nguồn rời rạc không nhớ
7.1 Các định lý về giới hạn trên và dưới của chiều dài trung
bình
7.2 Mã hoá theo Shannon và Fano
7.3 Phương pháp mã hoá tối ưu theo Huffman

Trang 97
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Các định lý về giới hạn trên và dưới của
chiều dài trung bình
Định lý 7.1
Cho nguồn tin X = {a1, ..., aK} với các xác suất tương ứng p1,
..., pK. Một bộ mã phân tách được bất kỳ cho nguồn này với cơ
số mã m, chiều dài trung bình từ mã sẽ thõa (trong đó H(X) là
entropy của nguồn với cơ số của logarit là m).
H (X )
l≥
log m

Chứng minh

m − li
H ( X ) − l ln m = −∑ pi ln pi − ∑ pi li ln m = ∑ pi ln
pi
i =1
i =1
i =1
K

K

K

⎛ m − li
⎞ ⎛ K − li ⎞
≤ ∑ pi ⎜
⎜ p − 1⎟ = ⎜ ∑ m ⎟ − 1 ≤ 1 − 1 = 0
⎟
i =1
⎠
i
⎝
⎠ ⎝ i =1
K

Trang 98
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Các định lý về giới hạn trên và dưới của
chiều dài trung bình (tt)
m − li
= 1 , tức là pi = m − li
Chú ý dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi
pi

Định lý 7.2

Cho nguồn tin X = {a1, ..., aK} với các xác suất tương ứng p1,
..., pK, có thể xây dựng một mã prefix với cơ số m sao cho
H (X )
l<
+1
log m

Chứng minh

⎡

Chọn chiều dài li của từ mã cho tin ai theo qui tắc li = − log mi
Chúng ta có
p
p
li = ⎡− log mi ⎤ ⇒ li ≥ − log mi ⇒ m − li ≤ pi
K

K

i =1

i =1

⇒ ∑ m −li ≤ ∑ pi = 1
Trang 99
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

p

⎤

Chứng minh định lý (tt)
Vì các chiều dài được chọn này thoã bất đẳng thức Kraft nên
tồn tại một mã prefix tương ứng có các chiều dài này.
Tiếp tục chúng ta có
p
p
li = ⎡− log mi ⎤ ⇒ li < − log mi + 1

K

K

K

i =1

i =1

i =1

p
pi li < −∑ pi log mi + ∑ pi
∑

⎛ K pi log pi ⎞
H (X )
⎟ +1 =
= ⎜− ∑
+1
⎜
⎟
log m
⎝ i =1 log m ⎠

Điều này hoàn tất chứng minh của chúng ta.
Trang 100
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Hệ quả
Có thể mã hoá một nguồn mà có chiều dài trung bình tiếp cận
H (X )
đến
log m
với sai số nhỏ tuỳ ý.
Chúng ta thực hiện điều này bằng cách mã hoá các dãy N tin
của nguồn X = {a1, ..., aK} theo Định lý 7.2.
Lúc này chúng ta có nguồn mới với kích thước là KN, mỗi phần
tử là một dãy của N tin được lấy độc lập từ nguồn X.
Entropy của nguồn mới này là NH(X) và chiều dài trung bình
các từ mã của nó theo định nghĩa sẽ là N lần chiều dài trung
bình các từ mã của nguồn ban đầu, l .
Áp dụng Định lý 7.1 và Định lý 7.2 đối với nguồn mới chúng ta
có
Trang 101
Lý thuyết Thông tin - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Hệ quả (tt)
Áp dụng Định lý 7.1 và Định lý 7.2 đối với nguồn mới ta có

NH (X )
NH (X )
H (X )
H (X ) 1...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mã hóa nguồn rời rạc không nhớ - Người đăng: nhat-dat-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
mã hóa nguồn rời rạc không nhớ 9 10 156