Ktl-icon-tai-lieu

MÃ HÓA S DES

Được đăng lên bởi Kha Scond
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 942 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S-DES là một mô hình để dể tiếp cận hơn với DES
S-DES
Giới thiệu sơ lược về S-DES
Simplified -DES được phát triển bởi Giáo Edward Schaefer của đại học Santa
Clara University 1996
Giải thuật S-DES với ít tham số hơn DES, giúp ta một khung nhìn tổng quát
trước khi tìm hiểu giải thuật DES.
Các thuật toán mã hóa S-DES có một khối 8 bit Plaintext và 10 bit Key ở đầu vào
để tạo ra một khối 8 bit Ciphertext ở ngõ ra.
Các thuật toán giải dùng khối 8 bit Ciphertext cùng với 10 bit Key ban đầu
đã mã hõa Plaintext ở ngõ vào để tạo lại khối 8 bit Plaintext ban đầu.
Thuật toán mã hóa gồm 5 nhiệm vụ sau:
-Initial Permutation (IP) : Hoán vị ban đầu
-A Complex function labeled f
K:
trong đó bao gồm hoán vị thay thế hoạt
động,phụ thuộc vào Key ở ngõ vào
-A Simple permutation function : Hàm hoán vị đơn giản đ chuyển mạch (SW)
hai nửa của dữ liệu
-Tiếp tục dùng lại hàm f
k
-Finally a permutation function : hàm hoán vị cuối để đảo ngược lại hoán vị ban
đầu
MÃ HÓA S DES - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÃ HÓA S DES - Người đăng: Kha Scond
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
MÃ HÓA S DES 9 10 811