Ktl-icon-tai-lieu

Mã hóa tuần tự và mã hóa lũy tiến

Được đăng lên bởi Hoàng An
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3.8.4:truyền tải liên tục và truyền tải lũy tiến.

Sau khi khôi DCT đươc tnh toan và ma hoa, dư liêu co thê đươc nen theo 2
cach. Cach thư nhât là liên tục tưng khôi dư liêu, hinh ảnh đươc giải ma và
hiên thị theo tưng khôi với kích thước là 8x8 cho đến khi hiên thị đầy đủ
kích thước của bưc ảnh, thông thương viêc giải ma và hiên thị băt đầu tư
phía trên bên trai, trải dần tư trai qua phải, tư trên xuông, kết thúc ở goc
phải của bưc ảnh đươc hiên thị.
Phương còn lại là giải ma/hiên thị theo phương phap lũy tiến. Theo phương
phap này, tần sô thâp nhât của DCT cho mỗi khôi 8x8 sẽ đươc truyền trước,
sau đo là cac tần sô cao hơn. Cac thông tin, dư liêu đươc truyền đi và hiên
thị ban đầu là môt ảnh mơ, thiếu chi tiết, dần dần đươc ro net và chi tiết
hơn.
Cụ thê hơn, với A^ là môt khôi m x n đầy đủ của bưc ảnh A co kích thước m
x n. Với Ak,l là môt ma trân m x n thu đươc khi chuyên cac hê sô trong DCT
về gia trị 0. Cac khôi 8x8 tương ưng với với vector tần sô (k,l) đươc đưa ra
trong bảng 3.7. VD: Ao.o sẽ thu đươc bằng cach chuyên về gia trị 0 tât cả
cac gia trị hê sô trư khôi 8 x 8.
Ta co định lý As sau:

ví dụ :
Nếu k+1 nho, thi Ak,l là hinh ảnh mang tần sô nho, tương ưng với đô phân
giải nho trong hinh ảnh. Nếu k+1 co gia trị lớn, thi Ak,l là hinh ảnh mang tần
sô lớn, tương ưng với khả năng hiên thị chi tiết cao và đô phân giải lớn hơn
của hinh ảnh
Vi vây, cac ma trân m x n của hinh ảnh As ma hoa thông tin với hinh ảnh tôt
hơn và chi tiết hơn. Với kích thước 8x8 khôi tần sô cao nhât trong DCT là
k=7, l=7 vi vây sẽ không co kết quả ma hoa khi s>14

Vi vây ta co định lý:

Ta co "iblkdct" là biêu thị nghịch đảo của khôi DCT biến đôi. Mỗi ma trân As
sẽ hiên thị chân thực hơn, chi tiết hơn khi s tăng.
Sô lương:

Cac thông tin trong As và cung câp một phiên bản săc net hơn
hinh ảnh ban đầu khi ρ tăng . Nếu ρ = 14 , hinh ảnh sẽ đươc tông hơp m ôt
cach đầy đủ nhât
Nếu dư liệu đươc săp xếp phù hơp ( hệ sô truyền dc cho tât cả cac khôi đầu
tiên ,
tiếp theo là ( 0 , 1 ) tần sô cho mỗi khôi , thi ( 1 , 1), ( 2,0 ) , ( 1 , 1 ) , ( 0 , 2 )
tần sô , vv), chúng ta co thê thực hiện truyền tải lũy tiến như sau

1: Tính toan A^s và As khả dụng
2: Cho 0 < ρ < 14, khi 0 < s < p đa đươc truyền tải ( theo công thưc 3.24) thi
phải chơ đơi co thêm dư liêu đến.
3.9

...

 !"#$%&'()*+ (, !"-.$/ê
%%0123*+ )4 !"3&'ê
,5.$2367!68$ ,5 9 :
7!6:;0)<3!=3 3&',5;> 92ê
?7;%)*92%@?)283)AB3(
?:;0 !",5
C!D3EF3&'G,5.$?!D3?%?.$?!D3
?%?)9HI?1:$&J8HK !"!6)
H (%9H$D%<3)*+  !" ,ê
5; 9& &=))*9*9 !"L-ô
D
,D)6MN& &8 9 ::;0M(7!6&ô
8O6M)& & &8 !",% H$3ô â ê
3%5P%8!D30366.$9HQ)R !" !
$3;3SOM$$HK !";T3%,3%5P1
%3%5 H28ê
( 5UMHH
7*
VWXY)4M)4&39HY)!D3036 ?Iô
3Y$34VWX(3%56)4M)4&39
H6)!D3036Z3,5$ ?I36Dô
:4
O4 )%& &8:4MH&'(<364â â
DDO67!689H$1$3
[S)[S4 HK<3(@&'(H\Xâ
O4 ( 5Uâ
Mã hóa tuần tự và mã hóa lũy tiến - Trang 2
Mã hóa tuần tự và mã hóa lũy tiến - Người đăng: Hoàng An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mã hóa tuần tự và mã hóa lũy tiến 9 10 701