Ktl-icon-tai-lieu

Mã hóa và Các giao thức trao đổi khóa

Được đăng lên bởi Xìke Hằng
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2:
Mã hóa và
Các giao thức trao đổi khóa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Nội dung
1

Những khái niệm cơ bản về mã hóa

2

Mã hóa hoàn hảo

3

Kênh trao đổi khóa

4

Mô hình Dolev-Yao

5

Giao thức trao đổi khóa

Tài liệu tham khảo:
W. Mao (2003). Modern Cryptography: Theory and Practice, 3rd Ed., Prentice
Hall, ISBN 0-13-066943-1.
Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

Bảo mật hệ thống thông tin
Chương 2: Mã hóa và giao thức trao đổi khóa
2

Những khái niệm cơ bản về mã hóa











Văn bản gốc (plaintext)
Văn bản mã hóa (ciphertext)
Hệ thống mã hóa (cryptosystem)
Khóa (key)
Hệ thống mã hóa đối xứng (Symmetric cryptosystem)
Hệ thống mã hóa bất đối xứng (Asymmetric cryptosystem)
Chữ ký số (Digital signature)
Chứng thực số (Digital certificate)

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

Bảo mật hệ thống thông tin
Chương 2: Mã hóa và giao thức trao đổi khóa
3

Những khái niệm cơ bản về mã hóa








Văn bản gốc (plaintext) là văn bản ban đầu có nội dung có
thể đọc được và cần được bảo vệ.
Văn bản mã hóa (ciphertext) là văn bản sau khi mã hóa, nội
dung không thể đọc được.
Mã hóa (encryption) là quá trình chuyển văn bản rõ thành
văn bản mã hóa. Giải mã (decryption) là quá trình đưa văn
bản mã hóa về lại văn bản gốc ban đầu
Hệ thống mã hóa (cryptosystem)




Cryptosystem = encryption + decryption algorithms

Khóa (key) được sử dụng trong quá trình mã hóa và giải mã.

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

Bảo mật hệ thống thông tin
Chương 2: Mã hóa và giao thức trao đổi khóa
4

Hệ thống mã hóa
KeyE
Plaintext

Ciphertext

Hello,

À¿¾«§¶

This content is
confidential
…...................
………………..
….

Encryption



…………………
…………………
…..

Cryptosystem
Decryption

KeyD
Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính
© 2011

Bảo mật hệ thống thông tin
Chương 2: Mã hóa và giao thức trao đổi khóa
5

Những khái niệm cơ bản về mã hóa




Hệ thống mã hóa đối xứng (Symmetric cryptosystem) là hệ
thống mã hóa sử dụng một khóa bí mật chia sẻ (sharedsecret-key) cho cả hai quá trình mã hóa và giải mã.
Hệ thống mã hóa bất đối xứng (Asymmetric cryptosystem)
là hệ thống mã hóa sử dụng một khóa công khai (public key)
và một khóa bí mật (private key) cho quá trình mã hóa và
giải mã.


Hệ thống mã hóa bất đối xứng còn được gọi là hệ thống mã
hóa khóa công khai (public-key cryptosystem)
...
Chương 2:
Mã hóa
Các giao thức trao đổi khóa
Khoa Khoa học Kỹ thuật Máy tính
Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Mã hóa và Các giao thức trao đổi khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã hóa và Các giao thức trao đổi khóa - Người đăng: Xìke Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Mã hóa và Các giao thức trao đổi khóa 9 10 211