Ktl-icon-tai-lieu

Mã không gian thời gian - Chương 2

Được đăng lên bởi tria-nh-tha-dia-p-new
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã không gian thời gian

ebook@free4vn.org

Ch­¬ng 2

m· kh«ng gian - thêi gian
2.1 Giíi thiÖu
Trong Ch­¬ng 1 chóng ta thÊy dung l­îng cña hÖ thèng th«ng tin
kh«ng d©y cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch sö dông nhiÒu anten ph¸t vµ anten thu.

fre
e4
vn
.o
rg

Mét hÖ thèng víi nhiÒu anten ph¸t vµ anten thu víi 1 kªnh fading ph¼ng
®éc lËp ®· ®­îc x¸c ®Þnh t¹i m¸y thu th× dung l­îng t¨ng tuyÕn tÝnh víi sè
anten tèi thiÓu.

Mét c¸ch thùc hiÖn tiÕp cËn víi dung l­îng cña kªnh kh«ng d©y ®a

®Çu vµo - ®a ®Çu ra (MIMO) lµ thùc hiÖn m· ho¸ kh«ng gian – thêi gian,
mét kü thuËt m· ho¸ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông víi nhiÒu anten ph¸t. ViÖc
m· ho¸ ®­îc thùc hiÖn c¶ ë miÒn kh«ng gian vµ miÒn thêi gian ®Ó t¹o ra sù
t­¬ng ®­¬ng gi÷a c¸c tÝn hiÖu ®­îc ph¸t tõ c¸c anten kh¸c nhau ë c¸c chu
kú kh¸c nhau. Sù t­¬ng ®­¬ng thêi gian – kh«ng gian ®­îc sö dông ®Ó lîi
dông kªnh MIMO vµ tèi thiÓu ho¸ lçi truyÒn dÉn ë m¸y thu. M· ho¸ kh«ng
gian – thêi gian cã thÓ thùc hiÖn ph©n tËp ph¸t vµ t¨ng Ých c«ng suÊt so víi
hÖ thèng kh«ng m· mµ kh«ng lµm thiÖt h¹i b¨ng tÇn. Cã nhiÒu lo¹i m·
kh«ng gian – thêi gian nÕu xÐt vÒ cÊu tróc m·, bao gåm: M· khèi kh«ng
gian – thêi gian (STBC), m· l­íi kh«ng gian – thêi gian (STTC), m· l­íi
Turbo kh«ng gian – thêi gian, m· kh«ng gian – thêi gian ph©n líp (LST),
m· kh«ng gian – thêi gian vi sai. Mét ®iÒu träng t©m cña c¸c s¬ ®å nµy ®ã
lµ sù lîi dông t¸c ®éng ®a ®­êng ®Ó thùc hiÖn t¨ng kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶
phæ tÇn. Trong ch­¬ng nµy sÏ b¾t ®Çu tõ viÖc xem xÐt s¬ l­îc m« h×nh kªnh
fading vµ kü thuËt ph©n tËp, träng t©m ph©n tÝch vµo kü thuËt ph©n tËp ph¸t.
Sau ®ã ph©n tÝch c¸ch thùc hiÖn m· kh«ng gian – thêi gian trªn kªnh

Mã không gian thời gian

ebook@free4vn.org

fading. Ph©n tÝch x¸c suÊt lçi cÆp trªn c¬ së kªnh Rayleigh vµ Rician víi
fading ®éc lËp, chóng ®­îc ®­a ra theo c¸ch biÓu diÔn tiªu chuÈn thiÕt kÕ
m· trªn kªnh fading Rayleigh nhanh vµ chËm.
2.2 M« h×nh kªnh fading
2.2.1 TruyÒn dÉn ®a ®­êng
Trong m«i tr­êng v« tuyÕn di ®éng tÕ bµo, c¸c vËt thÓ nh­ nhµ, c©y
cèi… ®ãng vai trß nh­ c¸c vËt ph¶n x¹ sãng v« tuyÕn. C¸c vËt ch¾n nµy t¹o
ra c¸c sãng ph¶n x¹ víi pha thay ®æi vµ biªn ®é bÞ suy gi¶m. NÕu ph¸t ®i 1
tÝn hiÖu ®· ®iÒu chÕ, th× cã nhiÒu sãng ph¶n x¹ cña tÝn hiÖu ph¸t sÏ tíi anten

fre
e4
vn
.o
rg

thu tõ nhiÒu h­íng víi trÔ truyÒn dÉn kh¸c nhau. C¸c sãng ph¶n x¹ nµy
®­îc gäi lµ sãng ®a ®­êng. Do thêi gian vµ gãc tíi kh¸c nhau nªn c¸c sãng
®a ®­êng t¹i m¸y thu cã pha kh¸c nhau. Khi chóng ®­îc thu bëi anten thu
t¹i mét ®iÓm bÊt kú trong kh«ng gian, chóng c...
Mã kng gian thi gian ebook@free4vn.org
Ch ¬ng 2
m· kh«ng gian - thêi gian
2.1 Giíi thiÖu
Trong Ch ¬ng 1 cng ta thÊy dung l îng cña hÖ thèng th«ng tin
kh«ng d©y cã thÓ t¨ng lªn b»ng c¸ch sö ng nhiÒu anten ph¸t vµ anten thu.
t hÖ thèng víi nhiÒu anten ph¸t anten thu víi 1 kªnh fading ph¼ng
®éc lËp ®· ® îc x¸c ®Þnh t¹i m¸y thu th× dung l îng t¨ng tuyÕn nh víi
anten tèi thiÓu.
Mét ch thùc hn tiÕp cËn víi dung l îng cña kªnh kh«ng d©y ®a
®Çu o - ®a ®Çu ra (MIMO) lµ thùc hiÖn m· ho¸ kh«ng gian ti gian,
mét kü thuËt m· ho¸ ® îc thiÕt kÕ ®Ó ng víi nhiÒu anten ph¸t. ViÖc
ho¸ ® îc thùc hiÖn ë miÒn kh«ng gian vµ miÒn ti gian ®Ó t¹o ra sù
t ¬ng ® ¬ng gi÷a c n hiÖu ® îc ph¸t tõ c¸c anten kh¸c nhau ë c¸c chu
kh¸c nhau. Sù t ¬ng ® ¬ng thêi gian kh«ng gian ® îc dông ®Ó lîi
dông kªnh MIMO tèi thu ho¸ lçi truyÒn dÉn ë m¸y thu. M· ho¸ kh«ng
gian thêi gian cã thÓ thùc hiÖn ph©n tËp ph¸t t¨ng Ých c«ng suÊt so víi
hÖ thèng kh«ng mµ kh«ng lµm thiÖt h¹i b¨ng tÇn. Cã nhiÒu lo¹i m·
kh«ng gian ti gian nÕu xÐt vÒ cÊu tc , bao m: M· khèi kh«ng
gian thêi gian (STBC), l íi kh«ng gian ti gian (STTC), m· l íi
Turbo kh«ng gian ti gian, kh«ng gian ti gian ph©n líp (LST),
kh«ng gian thêi gian vi sai. t ®iÒu tng t©m cña c¸c s¬ ®å nµy ®ã
lµ sù lîi dông t¸c ®éng ®a ® êng ®Ó tc hiÖn t¨ng kh n¨ng hiÖu qu
p tÇn. Trong ch ¬ng nµy sÏ b¾t ®Çu tõ viÖc xem xÐt s¬ l îc m« h×nh kªnh
fading thuËt ph©n tËp, träng t©m ph©n tÝch vµo kü thuËt ph©n tËp ph¸t.
Sau ®ã ph©n ch c¸ch tc hiÖn kh«ng gian thêi gian trªn kªnh
free4vn.org
Mã không gian thời gian - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã không gian thời gian - Chương 2 - Người đăng: tria-nh-tha-dia-p-new
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mã không gian thời gian - Chương 2 9 10 634